E Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

0
Advertisement

E harfi ile başlayan ingilizce kelimeler ve anlamları nelerdir? E harfiyle ingilizce kelimeler ve Türkçe anlamları listesi.

E Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

E Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

e-mail (noun) : e-posta (isim)
e-mail (verb) : e-posta atmak (fiil)
each (pronoun) : her biri (zamir)
each (adjective) : her biri (sıfat)
eager (adjective) : istekli (sıfat)
ear (noun) : kulak
earlier : daha erken
earlobe : kulak memesi
early (adjective) : erken (sıfat)
early : erken
earn (verb) : kazan (fiil)
earth (noun) : toprak (isim)
ease (noun) : kolaylık (isim)
ease (verb) : kolaylık (fiil)
east (noun) : doğu (isim)
east (adverb) : doğu (zarf)
east (adjective) : doğu (sıfat)
easy (adverb) : kolay (zarf)
easy (adjective) : kolay (sıfat)
easygoing : Uyumlu
eat (verb) : yemek

Ec – Ed İle Başlayan İngilizce Kelimeler

ecology : ekoloji
economic (adjective) : ekonomik (sıfat)
economics : ekonomi bilimi
economist : iktisatçı
economy : ekonomi
ecosystem : ekosistem
edge (noun) : kenar (noun)
edit : Düzenlemek (fiil)
edition (noun) : baskı, düzenleme (isim)
editor : editör
educate (verb) : eğitmek (fiil)
education (noun) : eğitim

Ef – Eg – Ei İle Başlayan İngilizce Kelimeler

effect (noun) : etki
effective (adjective) : etkili (sıfat)
efficient (adjective) : verimli (sıfat)
effort (noun) : çaba
egg (noun) : yumurta (isim)
either (pronoun) : ya (bağlaç)
either (conjunction) : ya (sıfat)

El İle Başlayan İngilizce Kelimeler

elastic (adjective) : elastik (sıfat)
elbow : dirsek
elect (verb) : seçilmiş (fiil)
election (noun) : seçim (isim)
electric (adjective) : elektrik (sıfat)
electrician : elektrikçi
electricity (noun) : elektrik (isim)
electronic (adjective) : elektronik (sıfat)
element (noun) : element (isim)
else (adjective) : başka (sıfat)
else (adverb) : başka (zarf)
elsewhere (adverb) : başka yerde (zarf)

Advertisement

Em İle Başlayan İngilizce Kelimeler

embarrass (verb) : utandırmak (fiil)
embarrassment : sıkıntı
emerge (verb) : emerge (fiil)
emergency (noun) : acil durum (isim)
emission : emisyon
emotion (noun) : duygu (isim)
emotional : duygusal
emphasis (noun) : vurgu
emphasize (verb) : vurgulamak (fiil)
empire (noun) : imparatorluk
employ (verb) : istihdam etmek (fiil)
employee : işçi
employer : işveren
employment (noun) : istihdam
empty (verb) : boş (fiil)
empty (adjective) : boş (sıfat)

En İle Başlayan İngilizce Kelimeler

enable (verb) : etkinleştirmek (fiil)
encounter (verb) : karşılaşma (fiil)
encourage (verb) : teşvik etmek (fiil)
end (verb) : bitmek (fiil)
end (noun) : bitiş (fiil)
endangered : nesli tükenmekte
enemy (noun) : düşman
energy (noun) : enerji (isim)
engage (verb) : angaje etmek (fiil)
engaged (adjective) : nişanlı (sıfat)
engine (noun) : motor (isim)
engineer : mühendis
English (noun) : İngilizce (isim)
English (adjective) : Ingilizce (sıfat)
enjoy (verb) : zevk almak (fiil)
enjoyment (noun) : zevk (isim)
enormous (adjective) : muazzam (sıfat)
enough (adjective) : yeter (sıfat)
enough (pronoun) : yeter (zamir)

enough (adverb) : yeter (zarf)
enroll : kaydetmek
ensure (verb) : sağlamak (fiil)
enter (verb) : girmek (fiil)
entertain (verb) : eğlendirmek (fiil)
entertainment (noun) : eğlence (isim)
enthusiasm : coşku
enthusiastic : hevesli
entire (adjective) : bütün (sıfat)
entrance (noun) : giriş (isim)
entry (noun) : giriş (isim)
envelope (noun) : zarf (isim)
environment (noun) : çevre (isim)
environmentalist : çevreci
envy : imrenme
envy (verb) : imrenmek

Eq – Er İle Başlayan İngilizce Kelimeler

equal (noun) : eşit (isim)
equal (adjective) : eşit (sıfat)
equal (verb) : eşit (fiil)
equipment : ekipman
equivalent (adjective) : eşdeğer (sıfat)
equivalent (noun) : eşdeğerlik (eşdeğer)
erase (verb) : silmek (fiil)
erosion : erozyon
error (noun) : hata (isim)

Es – Et İle Başlayan İngilizce Kelimeler

escape (verb) : kaçmak (fiil)
escape (noun) : kaçamak (is)
especially (adverb) : özellikle (zarf)
essay : deneme
essential (adjective) : önemli (sıfat)
establish (verb) : kurmak (fiil)
estate (noun) : emlak
estimate (verb) : tahmini (fiil)
estimate (noun) : tahmini (isim)
ethnic (adjective) : etnik (sıfat)

Ev İle Başlayan İngilizce Kelimeler

evaluate (verb) : değerlendir (fiil)
even (verb) : bile (fiil)
even (adjective) : bile (sıfat)
even (adverb) : bile (zarf)
evening : akşam
event (noun) : olay (isim)
eventually : sonunda
ever : hiç
every (adjective) : her (sıfat)
every day : her gün
everybody (pronoun) : herkes (zamir)
everyday (adjective) : her gün (sıfat)
everyone (pronoun) : herkes (zamir)
everything (pronoun) : her şey
everywhere (adverb) : her yerde (zarf)
evidence : kanıt
evident (adjective) : açık (sıfat)
evil (adjective) : kötü (sıfat)
evil (noun) : şeytan

Advertisement

Ex – Ey İle Başlayan İngilizce Kelimeler

ex : eski
exact (adjective) : tam (sıfat)
exactly (adverb) : tam olarak (zarf)
exaggerate (verb) : abartmak (fiil)
exam : sınav
examination (noun) : sınav (isim)
examine (verb) : incelemek (fiil)
example (noun) : örnek (isim)
exceed (verb) : aşmak (fiil)
excellent (adjective) : mükemmel (sıfat)
except (conjunction) : hariç (bağlaç)
except (preposition) : hariç (edat)
exception (noun) : istisna (isim)
excess (noun) : aşırılık (isim)
excess (adjective) : fazla (sıfat)

exchange (noun) : değiş tokuş (isim)
exchange (verb) : döviz (fiil)
excite (verb) : heyecanlandırmak (fiil)
excitement : heyecan
exclude (verb) : hariç (fiil)
excuse (verb) : mazur göstermek (fiil)
excuse (noun) : mazeret (isim)
executive (noun) : yönetici (isim)
executive (adjective) : yönetici (sıfat)

exercise (noun) : egzersiz
exercise (verb) : egzersiz yapmak(fiil)
extinct : soyu tükenmiş
extinction : sönme
extroverted : dışa dönük
eyebrow : kaş
eyelash : kirpik
eyelid : gözkapağı

İNGİLİZCE SÖZLÜK

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY – Z

E Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller

E Harfi İle Başlayan İngilizce Sıfatlar

E Harfi İle Başlayan İngilizce Eşyalar

E Harfi İle Başlayan İngilizce Hayvanlar

E Harfi İle Başlayan İngilizce Sebze Meyveler

E Harfi İle Başlayan İngilizce Renkler

E Harfi İle Başlayan İngilizce Zıt Anlamlı Kelimeler

E Harfi İle Başlayan İngilizce Ülkeler


Leave A Reply