Emeviler Hakkında Bilgi

0

Emeviler nerede ve ne zaman yaşamışlardır? Emeviler dönemi özellikleri, yıkılış nedenleri, Endülüs Emevi Devleti hakkında bilgi.

emeviler

Advertisement

EMEVİLER (661-750)

O Ümeyye ailesinden gelen Muaviye’nin kurduğu devlettir. Muaviye devletin başkentini Şam’a taşımış, İstanbul’u kuşatmış, ölmeden önce oğlu Yezid’i halife tayin ederek halifeliği saltanata dönüştürmüştür.

O Yezid döneminde, kendisine karşı Hz. Ali’nin oğlu Hüseyin ile halifelik için mücadele edilmiştir.

Bu mücadele sonucunda Hz. Hüseyin ve beraberindekiler Kerbala denilen yerde şehit edilmiştir (680).

Advertisement

UYARI

Bu olay İslam dünyasındaki Sünn-i Şii ayrımını kesinleştirmiştir.

O Emevilerin en parlak dönemi olan Abdülmelik döneminde; Arapça resmi dil ilan edilmiş, ilk Arap parası olan Dinar bastırılmıştır.Bu gelişme milliyetçi bir yapının olduğunun göstergesidir.

Emeviler döneminde İslam dünyasının sınırları ispanya’ya kadar ulaşmıştır. 711 yılında Tarık Bin Ziyad komutasındaki İslam orduları Kadiks Savaşı ile İsyanya fetihlerine başlamıştır. Bu fetihler 732 Puvatya Savaşı ile İslam ordularının Franklara yenilmesi sonucunda durmuştur.

Emeviler doğuda ise Maveraünnehir’i aşamamış ve Türgişler tarafından durdurulmuşlardır.

Emevilerin Yıkılış Nedenleri:

Advertisement

O Arapları üstün görme, Arap olmayanları Me-vali (köle) kabul etme gibi ırkçı yaklaşımlar sergilemeleri

O Sınırların çok genişlemesi sonucu merkezi otoritenin zayıflaması

O Şiilerin faaliyetleri

O Emevilerin uygulamalarına karşı çıkan ve Horasanlı bir Türk olan Ebu Müslüm’in isyanına Abbasiler de destek vermiş ve son yönetici II. Mervan’ın 750 yılında öldürülmesiyle Emevi Devleti yıkılmıştır.

ENDÜLÜS EMEVİ DEVLETİ (756-1031)

O İspanya’da Emevi soyundan gelen Abdurrahman tarafından Kurtuba başkentli kurulmuş bir İslam devletidir.

O Kurtuba’da oluşturulan medreselerde İslam bilginlerinin eserleri kaynak alınmış ve Müslüman öğrencilerin yanı sıra Avrupalı öğrencilerde eğitim görmüştür. Bu durum ileride Rönesansın oluşumuna da ortam hazırlamıştır.

O Endülüs Emevi hükümdarları III. Abdurrahman döneminden itibaren, mevcut Abbasi halifelerinin yanı sıra kendilerine de halife ilan etmişlerdir.

UYARI

Bu durum İslam dünyasında siyasi birliğin bozulduğunun ve halifenin birleştirici gücünü yitirdiğinin göstergesidir.

O İspanyolların baskısı sonucunda zayıflayan Endülüs Emevileri 14 beyliğe bölünmüştür. Bunlardan Gırnata başkentli Beni Ahmer Devleti 1492’ye kadar varlığını devam ettirmiştir.

Advertisement


Leave A Reply