Fıtrat Nedir? Sözlük Anlamı, Hakkında Bilgi, Fıtrat İle İlgili Cümleler

0
Advertisement

Fıtrat nedir, sözlük anlamları, fıtrat hakkında bilgi. Fıtrat ile ilgili cümleler. İçinde Fıtrat kelimesi geçen cümle örnekleri.

Fıtrat İle İlgili Cümleler - Fıtrat Gerçek ve Mecaz Anlamı ile

Fıtrat Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 1. Akrebin fıtratında sokmak vardır o yüzden güven olmaz.
 2. O adamın fıtratında karısını iki çocukla terk edip gitmek yok; başına bir şey gelmiş olmasın.
 3. Benim fıtratımda insanları dolandırmak yoktur o yüzden rahat ol.
 4. İslamiyete göre her çocuk fıtratında müslüman olarak doğar.
 5. Bütün varlıklar fıtratları istikametinde yürürler.
 6. Bazı kimseler fıratı insan olsa da insan olmuyorlar.
 7. Evreni belli bir fıtrat içinde yaratan Yüce Allah, insanı da o evrenin bir parçası olarak yaratmıştır.
 8. Allah’ın yarattığı nebatattan hayvanata, insandan cinne her varlığın bir fıtratı vardır.
 9. Kan görmek doktorluğun fıtratında var.
 10. Yalan söylemenin zorluğu, doğru söylemenin ise rahatlığı, yalanın yasak, doğrunun sevap olduğuna fıtratın şehadetidir.
 11. Maden kazalarında ölmek bir fıtrat değildir bunu söyleyenler ancak kendi beceriksizliklerini kapatmak isteyen bedbahtlardır.
 12. Deprem sonrası yaşanan ölüm ve yıkımlar bir fıtrat değildir.

Fıtrat Nedir? Hakkında Bilgi

Fıtrat, İslam dininde bir kavram, özellikle tasavvufta önemli bir yer tutar.

Bir şeyi başlangıcında yarmak, kazmak anlamına gelen ve “fatr” kökünden türemiş olan fıtrat kelimesi, “ilk yaratılış” manasına gelir. Yani, mutlak yokluğun yarılarak, içinden varlığın çıkmasıdır. Fıtrat, bu yarma sonucu ortaya çıkan ilk varlık halidir. İbn Manzur, Lisânü’l-Arab adlı eserinde “fıtrat”ı şöyle tanımlar: Yaradılış, yapı, karakter, tabiat, mizaç, Peygamberlerin sünneti, Kâlb-i selim, adetullahtır.

Sadece Allah’ı tanıma değil, belki genel manada din ve dini ayinleri tanıma da fıtridir. İnsanın fıtratı sabit, payidar ve değişiklik kabul etmez. Ayrıca Rum suresinin 30. ayeti Fıtrat Ayeti olarak bilinmektedir.

Ayrıca hilkat, tabii eğilim, hazır olmak, huy, cibilliyet, içgüdü, istidât gibi manalara da gelir. Terim olarak fıtrat: “Allahu Teâlâ’nın mahlûkatını kendisini bilip tanıyacak ve idrak edecek bir hal, bir kabiliyet üzere yaratmasıdır.” Muhyiddin İbn Arabi ise “fıtrat” sözcüğüne “bir şey üzerine yaratılmak” mânâsı vermektedir. “Fıtrilik” fıtrat kelimesinden türetilmiştir ve fıtrata yani yaradılış maksadına uygun olan anlamına gelmektedir.

Advertisement

Leave A Reply