G Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler, Anlamları, Eş Anlamlılar Sözlüğü

0
Advertisement

G harfi, Türkçede bulunan G harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. G Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

G Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Kaynak: pngegg.com

G Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • gabi: 1. aptal. 2. anlayışsız,
 • gaddar: acımasız, merhametsiz.
 • gaf yapmak: pot kırmak,
 • gafil: 1. aymaz. 2. ihtiyatsız.
 • 3. dalgın, gaflet: 1. aymazlık. 2. ihtiyatsızlık. 3. dalgınlık,
 • gaile: sıkıntı, dert, üzüntü,
 • galeyan: 1. coşma. 2. kaynama.
 • galibiyet: 1. yenme, yengi. 2. zafer.
 • galip: 1. yenen. 2. üstün, baskın, üst gelen,
 • gam: tasa, kaygı, üzüntü,
 • gammaz: çekiştirici, fitneci,
 • gamlanmak: tasalanmak, kaygılanmak, üzülmek,
 • gamsız: kedersiz, tasasız,
 • gani: zengin,
 • gani gani: bol bol.
 • garanti: 1. teminat. 2. güvence.
 • garaz: kin, düşmanlık.
 • garip: 1. kimsesiz. 2. yabancı. 3. zavallı,
 • garipsemek: yadırgamak, garp: batı.
 • gavur: 1. dinsiz. 2. merhametsiz. 3. insafsız, gaddar.
 • gaye: amaç, maksat, gayet: pek, çok, pek çok.
 • gayret: emek, uğraşma,
 • gayrı: artık, bundan böyle,
 • gayri: başka, diğer, gazap: öfke, kızgınlık, hiddet,
 • geberik: ölü.
 • gebermek: ölmek,
 • gecikme: rötar, tehir,
 • geçer: sürümlü, yürürlükte bulunan, sayılı, ileri gelen, makbul,
 • geçerlik: revaç,
 • geçici: muvakkat,
 • geçim: 1. anlaşma, uyuşma. 2. maişet geçimsiz: huysuz, kavgacı.
 • geçinememek: anlaşamamak, bağdaşarnamak, uyuşamamak.
 • geçinmek: anlaşmak, bağdaşmak, uyuşmak,
 • geçiş: intikal.
 • geçiştirmek: savuşturmak, atlatmak.
 • geçmek: arasından çıkmak, aşmak, akmak, etkilemek, tesir etmek, atlamak,
 • geçit: boğaz, bel, belen, derbent,
 • geçmiş: mazi. geda: yoksul, dilenci,
 • gedikli: 1. daimî. 2. kıdemli,
 • gelecek: istikbâl, ati.
 • gelenek: anane, örf, âdet.
 • gelir: kazanç, irat.
 • gelişigüzel: rast gele, özensiz, yarım yamalak, sudan, gönülsüz, üstünkörü.
gelişim: inkişaf,
 • gelişmek: 1. büyümek. 2. tekâmül. 3. inkişaf. 4. yetişmek.
 • genç: delikanlı, körpe, taze,toy.
 • genel: umumî.
 • genelge: tamim.
 • geniş: bol, enli, engin, ferah.
 • genişlik: 1. vüsat. 2. yayıklık. 3. en-boy karşıtı olarak,
 • genişlemek: ferahlamak, büyümek,
 • gerçek: hakikî, sahici, asıl.
 • gerçekçi: realist,
 • gerekli: lâzım, zorunlu, vazgeçilmez, mecburî,
 • gereç: malzeme,
 • gereksinim: ihtiyaç,
 • geri: arka.
 • gericilik: irtica, yobazlık,
 • gerici: yobaz,
 • gezdirmek: dolaştırmak,
 • gezgin: seyyah,
 • gezi: seyahat, yolculuk,
 • gezici: seyyar,
 • gezinme: seyran,
 • gıda: besin, yiyecek,
 • gına: usanç, bıkma,
 • gıpta: imrenme,
 • gıyaben: arkasından, uzaktan,yokken,
 • gider: masraf, harcama,
 • giderek: gittikçe,
 • gidişat: 1. durum. 2. davranış. 3. tutum.
 • gidişmek: kaşınmak,
 • girgin: sokulgan, girişken,
 • girişim: teşebbüs,
 • girişken: girgin, müteşebbis,
 • gitgide: 1. gittikçe. 2. giderek,
 • giyecek: giysi,
 • giysi: elbise, urba, esvap,
 • giz: sır, esrar, gizem,
 • gizemli: esrarengiz,
 • gizlemek: saklamak,
 • gizli: görünmez, glikoz: şeker.
 • göç: 1. taşınma. 2. nakil. 3.muhaceret,
 • göçer: göçebe,
 • göçmen: muhacir,
 • göçmek: 1. çökmek. 2. taşınmak. 3. ölmek,
 • göğüslemek: direnmek, katlanmak,
 • gökyüzü: sema.
 • gölek: gölcük,
 • gömü: define,
 • gömüt: mezar, kabir,
 • gönç: zengin, varlıklı,
 • göndermek: yollamak,
 • gönenç: refah,
 • gönüllü: istekli.
 • gönülsüz: 1. alçak gönüllü.2. isteksiz,
 • görenek: töre.
 • görev: vazife,
 • görevli: memur,
 • görgü: 1. tecrübe. 2. adabımuaşeret,
 • görkem: debdebe, ihtişam,
 • görkemli: muhteşem,
 • görmek: sezmek, farketmek.
 • görmemiş: görgüsüz,
 • görünüş: manzara,
 • görüş: fikir.
 • görüşme: mülakat, sohbet,müzakere,
 • gösterişli: alımlı, güzel,
 • göstermelik: numunelik,
 • götürmek: taşımak, nakletmek.
 • gövermek: yeşermek,
 • göz: 1. kaynak. 2. delik. 3. bakış. 4. bölme. 5. çekmece. 6. nazar,
 • gözdağı: tehdit, korkutma,
 • gözetmek: korunmak, kollamak.
 • gözlem: müşahede, inceleme,
 • gözlemci: müşahit.
 • gözüpek: atılgan, cesur, korkusuz.
 • grafik: çizge.
 • gramer: dilbilgisi.
 • gurup: batma, batış.
 • gurur: 1. benlik, büyüklük. 2.övünme. 3. çalım. 4. onur. 5. kibir
 • gücenmek: kırılmak, darılmak.
 • güç: zor, çetin.
 • güçbela: güçlükle.
 • güçlü: kuvvetli.
 • güçlük: zahmet, zorluk.
 • güçsüz: aciz.
 • güdüm: sevk.
 • güleç: güler yüzlü.
 • gülistan: güllük.
 • gülünç: komik.
 • günah: 1. suç. 2. sorumluluk.
 • güncel: aktüel.
 • gündelik: yevmiye.
 • günebakan: ayçiçeği.
 • günlü: tarihli.
 • gürbüz: sağlam, güçlü.
 • güreşçi: pehlivan.
 • gür gür: gürül gürül.
 • gürlük: feyz.
 • gütmek: sevk etmek, yönetmek, sürmek.
 • güven: itimat, emniyet.
 • güvence: teminat.
 • güvenli: emin.
 • güvenlik: emniyet.
 • güvey: damat.
 • güya: sanki.
 • güz: sonbahar
 • güzel: iyi, biçimli, gösterişli.
 • güzide: seçkin, seçme.
 • güzün: sonbaharda.


Yorum yapılmamış

 1. Türker Özpınar on

  gafleten, ansızın, birden, birdenbire, zıpçıktı
  gam, gam
  garp, batı
  gazaplanmak, öfkelenmek
  geçici, sari
  geçiştirmek, savuşturmak
  gelincik, lale
  geniş, gen
  gerekli, lüzumlu
  geveze, çaçaron, lafazan
  giç, budala, enayi
  girift, dolaşık, karışık
  giysi, elbise, giyim, paltar
  göçmen, gelme, muhacir
  gökyüzü, gök, sema
  görme engelli, âmâ
  gösteri yapmak, çıkış etmek, ifa etmek
  göz gezdirmek, göz atmak
  gözlemek, müşahede etmek
  grev, tatil
  güç kuvvet, hâl
  gül renkli, pembe
  gülünç, komik
  günortada, öğleyin
  güvenç, güven, kıvanç
  güzel, yakışıklı

Leave A Reply