Genel Haciz Yoluyla Takip Aşamaları

0

Genel haciz yoluyla takip nedir? Genel haciz yoluyla takibin aşamaları nelerdir? Genel haciz yoluyla takip hakkında bilgi.

ilamsız icra

Advertisement

Genel Haciz Yolu ile Takip (GHT)

a. GHT’nin Konusu

> GHT’nin konusu para ve teminat alacaklarıdır.

Konusu para ve teminattan başka olan alacaklar GHT’ye konu olamaz.

> Para alacakları ile ilgili şu hususlara dikkat edilmelidir:

***Para alacağı TL cinsinden olmalıdır. Döviz cinsinden bir alacak söz konusu ise TL’ye çevrilmesi gerekir; bu noktada alacaklı hangi tarihteki kur üzerinden TL cinsinden hesaplama yapılacağını belirtmelidir.

Advertisement

***Konusu altın olan alacaklar için ilamsız icraya başvurulamaz; altın değerli mal hükmünde kabul edilir.

***Konusu para olan bütün alacaklar için ilamsız icraya başvurulabilir.

***Para alacağından dolayı GHT’ye başvurulabilmesi için alacak hakkının rehinle temin edilmemiş olması gerekir. Çünkü rehinle temin edilen alacak hakları için, alacaklının öncelikle rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takibe başvurması gerekir; alacaklı doğrudan GHT’ye başvuramaz.

> Teminat alacakları üç şekilde ortaya çıkabilir:

***Kanundan doğan teminat alacakları
***Mahkeme kararına dayanan teminat alacakları
***Sözleşmeden doğan teminat alacakları

Advertisement

> Teminat en yalın anlamıyla bir borcun ödenmesi İçin verilen güvencedir. Borçlu, borcunun gereğini yerine getireceğini teminat göstermek suretiyle garanti edebilir. Teminatın konusu yani teminat gösterilen şeyler farklılık gösterebilir; bir miktar para, taşınır yahut taşınmaz malın rehnedilmesi, borç için kefil gösterilmesi gibi. Teminat alacağının konusunun belli olmadığı hallerde alacaklı teminat olarak para ve paradan başka bir şey isteyebilir.

NOT

Teminatın konusu para ise ilamsız icra takibinde para alacakları için uygulanan hükümler esas alınır. Teminatın konusu paradan başka birşey ise alacaklının teminatın cinsini ve TL cinsinden tutarını takip talebinde belirtmesi gerekir.

b. GHT’nin Aşamaları

> GHT’de alacak hakkı para ya da teminat alacağı olan ve alacağı, senede dayanmayan, adi senede, imzası noterlikçe tasdik edilmiş senede, resmi daire veya yetkili makamların usulüne uygun verdikleri belgelere dayanan alacaklı, icra dairesine takip talebi ile yaptığı başvuruyla süreci başlatmaktadır.
> GHT’nin aşamaları özetle şunlardan oluşmaktadır:

Advertisement

Takip Talebi

> Takip talebi GHT’nin ilk aşamasıdır. Alacak hakkını olağan yollardan elde edemeyen alacaklı, takip talebi ile icra dairesine başvurmak suretiyle alacağının cebr-i icra yoluyla alınması için GHT sürecini başlatır.

> Takip talebi ile ilgili şu hususlar önemlidir:

***Takip talebi alacaklı tarafından kural olarak borçlunun yerleşim yerindeki icra dairesine yapılır.
***Takip talebi yazılı veya sözlü olarak yapılır. Ancak uygulamada takip talebi yazılı olarak yapılmaktadır. Zaten takip talebi sözlü olarak yapıldığında da icra müdürünce basılı tutanağa geçirilmektedir.
***Alacaklı, takip talebini başka bir yerdeki icra dairesi aracılığıyla da yapabilir.

Takip talebinde bulunmak icra takip işlemi değildir. Hatırlanacağı üzere bir işlemin icra takip işlemi olabilmesinin şartlarından birisi de icra dairesi tarafından yapılmış olmasıdır.

> Takip talebinde şu hususların bulunması gereklidir:

Advertisement

***Alacaklının ve borçlunun kimlik bilgileri ve adresleri

***Alacak tutarı: Alacak tutarı TL cinsinden gösterilmelidir. Alacak yabancı para cinsindense TL olarak karşılığı, hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi gösterilmelidir. Alacaklı, takip talebinde gösterdiği alacağı sonradan değiştiremez.

***Alacak faizli ise faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün ile faiz oranının, takip talebinde gösterilmesi gerekir.

***Senet yahut senet yoksa borcun sebebi: Alacak bir senede dayanıyorsa senedin tarihi, numarası ve özeti de takip talebine yazılmalıdır; alacaklı bu şekilde belirttiği senedin aslını yahut onaylı fotokopisini, takip talebi ile birlikte icra dairesine vermemişse icra dairesi ödeme emri düzenleyemez. Alacak senede dayanmıyorsa borcun sebebinin bildirilmesi yeterlidir.

***Takip talebinde alacaklının takip yollarından hangisini seçtiğini de belirtmesi gereklidir.

Advertisement

***Son olarak takip talebinde alacaklının veya varsa vekilinin imzası bulunmalıdır.

> Takip talebinde bulunması gereken hususlar:

***Alacaklının kimliği ve adresi
***Borçlunun kimliği ve adresi
***Alacak tutarı
***Varsa senet, yoksa borcun sebebi
***Hangi takip yolunun seçildiği
***Alacaklının imzası


Leave A Reply