Genel İflas Yolu Nedir?

0

Genel iflas yolu nedir? Genel iflas yolu ile takip nasıl yapılır, özellikleri nelerdir, hakkında bilgi.

GENEL İFLAS YOLU

> Alacaklı, alacak hakkını bir kambiyo senedine dayandırıyorsa kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluna (KSMİY) başvurur. Alacak hakkı bir kambiyo senedine dayanmıyorsa alacaklı genel iflas yoluna (GİY) başvurur. Ancak alacak hakkı senede dayanıyorsa yine GİY’e başvurulur. Alacak hakkı bir ilama dayanıyorsa alacaklı doğrudan iflas yoluna başvurabileceği gibi GİY’e de başvurabilir.

Advertisement

> GİY’in aşamaları şunlardır:

***İflas takip talebi
***İflas ödeme emri
***İflas ödeme emrine itiraz
***İflas davası

NOT
Tüm iflas yollarında alacaklının iflas yolu ile takibe başvurabilmesi için borçlunun iflasa tabi şahıslardan birisi olması şarttır.

1. İflas Takip Talebi

> Alacaklı iflas takip talebi ile borçlunun muamele merkezindeki icra dairesine (yetkili icra dairesi) başvurmalıdır.

Advertisement

> İflas talebinde şu hususlar bulunur:

***Alacaklı ve borçlunun kimlik bilgileri ve adresleri
***Alacak tutarı
***Varsa senet, senet yoksa borcun sebebi
***Alacaklının, iflas yolu ile takip yapmak istediği
***Alacaklının imzası

Genel iflas yolu ile genel haciz yollarındaki takip talepler arasındaki tek fark, genel iflas yolunda takip talebinde iflas takibinin seçildiğinin belirtilmesidir

> İflas takip talebini alan icra dairesi borçluya 3 gün içinde bir “iflas ödeme emri” gönderir.

2. İflas Ödeme Emri

> İflas ödeme emrinde şu hususlar bulunur:

Advertisement

***Takip talebindeki kayıtlar
***7 gün içinde borcun ödenmesi gerektiği
***Borçlunun gerek iflasa tabi şahıslardan olmadığı, gerekse de borcu olmadığından hareketle 7 gün içinde icra dairesine itiraz edebileceği ve konkordato teklif edebileceği
***7 gün içinde borç ödenmezse alacaklının ticaret mahkemesinde borçlu aleyhine iflas davası açabileceği

3. İflas Ödeme Emrine İtiraz

> Borçlu iflas ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içinde itirazda bulunabilir. Borçlu iflas ödeme emrine itiraz etmezse ödeme emri kesinleşir.

> Borçlu iflas ödeme emrine itiraz ederse iflas takibi durur. İflas ödeme emrine itiraz yazılı olarak, yani bir dilekçe ile yapılmalıdır.

İflas ödeme emrine itirazda, itiraz sebepleri GHT’dekinin aynısıdır. Ayrıca kişi iflasa tabi olmadığı gerekçesiyle de ödeme emrine itiraz edebilir.

4. İtirazın Kaldırılması

> Borçlunun ödeme emrine itiraz etmesiyle icra takibi kendiliğinden durur. Alacaklının iflas takibinin devam etmesi için itirazın kaldırılmasını sağlaması gerekir. Bu nedenle alacaklı ticaret mahkemesinden itirazın kaldırılmasını ve borçlunun iflasına karar verilmesini ister.

Advertisement

Genel iflas yolu ile takipte (GİT) ödeme emrine itirazın kaldırılması talebi ticaret mahkemesinden istenir.

5. Ödeme Emrine Karşı Şikayet

> Ödeme emrinin icra ve iflas kanununa aykırı düzenlenmesi halinde borçlu ödeme emrine karşı şikayette bulunabilir.

> Şikayet başvurusu icra mahkemesine yapılır ve icra mahkemesinden ödeme emrinin iptali istenebilir.

6. İflas Davası

> Borçlunun ödeme emrine itiraz etmemesi halinde alacaklı ticaret mahkemesinde iflas davası açarak borçlunun iflasını istemelidir.

> Borçlu ödeme emrine itiraz ederse alacaklı yine ticaret mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılmasını ve borçlunun iflasına karar verilmesini istemelidir. Alacaklı iflas ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren 1 yıl içinde borçlunun iflasını istemelidir. Aksi takdirde alacaklının iflas isteme hakkı düşmektedir.

Advertisement

> İflas davasında “yetkili” ticaret mahkemesi, borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret mahkemesidir.

> Alacaklının iflas talebinin ticaret mahkemesinde incelenmesinde borçlunun ödeme emrine itiraz edip etmemesine göre iki farklı usul izlenir. Bu açıdan GİT’te iflas talebinin incelenmesi, sürecin en başından itibaren şu şekilde özetlenebilir.

> GİT’te ödeme emrine itiraz olunması ile olunmaması halleri arasındaki en önemli fark; ticaret mahkemesinin ödeme emrine itiraz edilmesi halinde itiraz sebepleriyle birlikte alacağın esasına ilişkin inceleme yapmasıdır.

7. İflas Kararı

Ticaret mahkemesi borçlunun iflasına karar verdiği anda iflas açılmış olur. iflasın açılma anı gün, saat ve dakika olarak kaydolunur. Çünkü iflasın açılmasından sonra borçlunun malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisi sınırlanır ve malvarlığının tabi bulunduğu hukuki kurallar değişir.

Advertisement

Masrafların Peşin Verilmesi

İflas isteyen alacaklı ilk alacaklılar toplantısına kadar oluşan masraflardan sorumludur. Mahkeme, bu masraflar ile iflas kararının kanun yolları için gerekli bütün tebliğ masraflarının peşin verilmesini ister.

Defter Tutulması Usulü

> iflas talebinde bulunan alacaklı isterse, mahkeme borçluya ait malların bir defterinin tutulmasına ka-rar-verebilir. Bu defter iflas dairesi tarafından tutulur. Borçlunun mallarını göstermemesi ve kilitli yerlerini açmaması gibi hallerde bu yerler zorla açtırılabilir. Yani icra memurlarının veya icra müdürünün emriyle zabıtanın, zorla kilitli yerleri açması, açtırması söz konusu olur.

Devam Müddeti

> Takipte bulunan bütün alacaklılar razı olurlarsa yapılan defter iflas müdürü tarafından iptal olunur. Defterin hükmü mahkemece temdit (süreyi uzatmak) edilmemişse yapıldığı tarihten dört ay sonra kendiliğinden ortadan kalkar.

> Ticaret mahkemesinin iflas davası sonunda verdiği karara karşı alacaklı ya da borçlu kanun yoluna baş vurabilirler.

Kanun Yollarına Başvurma

> Ticaret mahkemesince verilen nihai kararlar, mahkemece re’sen taraflara tebliğ olunur.

Advertisement

Bu kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir. Bölge adliye mahkemesi kararına karşı da tebliğ tarihinden on gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir, istinaf ve temyiz incelemeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yapılır.

> İflas kararına karşı kanun yoluna başvurulması, iflasın ilanına ve masanın teşkiline engel değildir. Yalnız ikinci alacaklılar toplantısı, iflas kararı kesinleşmedikçe yapılamaz.

> Bölge adliye mahkemesince iflas kararı kaldırılırsa, borçlunun malları üzerindeki tedbirler devam eder. Şu kadar ki, ticaret mahkemesi davanın seyrine göre bu tedbirleri değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir.

Ticaret mahkemesi alacaklının iflas talebi halinde alacaklıların menfaati için gerekli olan muhafaza tedbirlerinin alınmasına ve borçlunun mallarının kaydedildiği bir defter tutulmasına karar verebilir. Muhafaza tedbirleri ve defter tutma işlemi iflas dairesince yerine getirilir.

Neticeleri

> Borçlunun ve ailesinin idareleri için iflas müdürünün bıraktığı mallar hariç olmak üzere borçlu, defteri yapılmış olan malları aynen veya istenildiği zamanki kıymetiyle vermeye mecburdur.

Advertisement

> Ticaret mahkemesinin iflasa karar vermesi halinde iflas kararı ilan edilir ve ilgililere tebliğ olunur.

İflas Kararının Tebliği ve İlanı

> İflas kararı, iflas dairesine bildirilir.

> Daire, kararı kendiliğinden ve derhal tapuya, ticaret sicil memurluğuna, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, mahalli ticaret odalarına, sanayi odalarına, menkul kıymet borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer lazım gelen yerlere bildirilir. Daire, ayrıca kararı, karar tarihinde, tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biri ile birlikte iflas edenin muamele merkezinin bulunduğu yerdeki bir gazetede ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan eder. Tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetenin yayınlandığı yer aynı zamanda muamele merkezi ise mahalli gazetede ilan yapılmaz.

İflasın kapandığı veya kaldırıldığı da aynı şekilde bildirilir ve ilan olunur.

Advertisement


Leave A Reply