Göriceli Koçi Bey Kimdir?

0

Göriceli Koçi Bey kimdir? Göriceli Koçi Bey hayatı, biyografisi, eserleri, risaleleri hakkında bilgi.

Göriceli Koçi Bey; tarihçidir (Görice 17. yüzyıl).

Advertisement

Bir Arnavut devşirmesi olarak Enderun’da eğitim gördü. Sarayda çeşitli odalarda görev yaptıktan sonra IV. Murat’ın padişahlığı sırasında Hasoda’ya alındı ve saray muhasibi olarak görevlendirildi. Devlet yönetimiyle ilgili ilk risalesini IV. Murat’a 1631 ‘de sundu. Bu risalede (raporda) yönetimle ilgili aksaklıkları, gerileme nedenlerini karşılaştırmalı olarak olaylar ve sayısal verilerle açıkladı. Düzenlemelerle ilgili önerilerde bulundu. Bağdat Seferi’ne katıldı. Padişah İbrahim döneminde de görevini sürdürdü. Padişahın tahta çıktığı yıl hazırladığı ikinci risalesinde imparatorluğun yönetim, ekonomi, askeri durumuyla ilgili bilgi verdi. IV. Mehmet döneminde emekli olarak Görice’ye döndü ve oraya yerleşti. Koçi Bey’in risaleleri Osmanlı Tarihi için birinci derecede kaynak niteliğindedir.

Koçi Bey Risaleleri, Koçi Bey ilk risalesini, 1631’de IV. Murat’a sundu. Bu risale, çeşitli konularda kaleme alınmış raporlardan oluşur. Osmanlı Devleti’nin gerileme ve zayıflama nedenleri Kanuni Sultan Süleyman dönemine kadar götürülür. Bu dönemde devletin güçlü oluşu nedeniyle aksaklıkların ortaya çıkmadığı savunularak, sorunların El. Murat döneminde görülmeye başlandığı belirtilir. Koçi Bey, aksaklıkları eleştirel bir bakış açısı ile ortaya koyduktan sonra yapılması gereken ıslahat ve yapılış biçimi üzerinde durur. İkinci risale, Sultan İbrahim’e tahta çıkışının ilk yılında, 1640 Ağustos’undan önce sunuldu. Önceki risaleye göre çok daha açık ve yalın bir dille kaleme alınmıştır. Yönetsel ve ekonomik sorunların yanında saraydaki teşrifat yöntemleriyle konuşma biçimlerini de konu edinir.


Leave A Reply