H Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler, Anlamları, Eş Anlamlılar Sözlüğü

0

H harfi, Türkçede bulunan H harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. H Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

H Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Kaynak: pngegg.com

H Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • haber: havadis, söylenti,
 • haberleşmek: mektuplaşmak, telefonlaşmak, muhabere etmek,
 • haberdar: haberli,
 • haberci: ulak.
 • habib: sevgili,
 • habis: kötü.
 • hacet: gerek, gereklik,
 • hadise: olay.
 • hafakan: sıkıntı,
 • hafıza: bellek, anlak,
 • hafi: gizli, saklı,
 • hafif: 1. kolay. 2. hoppa. 3.az, fazla olmayan,
 • hafiflemek: ağırlığı azalmak, kolaylaşmak, şiddeti azalmak.
 • hafifsemek: önemsememek, küçümsemek, mühimsememek.
 • hafriyat: kazı.
 • hain: zararlı.
 • Hak: Allah, Tanrı.
 • hak: 1. adalet. 2. doğruluk.3. emek, pay. 4. kazanç,
 • hakaret: aşağılama,
 • hakça: doğrulukla,
 • hakeza: öyle.
 • hakikat: gerçek,
 • hakikaten: gerçekten,
 • hakikatli: vefalı,
 • hakikatsiz: vefasız,
 • hâkim: 1. egemen, 2. yargıç,
 • hakimiyet: egemenlik,
 • hakkaniyet: hak, adalet,doğruluk,
 • hakir: değersiz, hor, adî.
 • haklamak: 1. hakkından gelmek. 2. yenmek,
 • haklı: doğru, yerinde, uygun,
 • haksever: doğrucu,
 • hâl: durum,
 • hâlâ: henüz,
 • halik: yaratan.
 • halis: temiz, katışıksız, arı, saf.
 • hâlsiz: derman, yorgun, bitkin.
 • halûk: ahlâklı,
 • ham: olmamış, işlenmemiş,
 • hamarat: becerikli,
 • hami: koruyucu, kayırıcı,
 • hamile: gebe.
 • hamle: atılış, saldırış,
 • hane: ev, konut,
 • hantal: kocaman, kaba.
 • harap: yıkık, viran,
 • hararet: sıcaklık,
 • hararetlenmek: canlanmak,çoşmak, kızışmak,
 • hararetli: coşkun,
 • harcamak: sarf etmek,
 • harç: masraf,
harcırah: yolluk,
 • hareket: 1. devinme. 2. davranış. 3. zelzele. 4. cereyan. 5. akım.
 • hareketsiz: durgun,
 • harıl harıl: bol bol.
 • harici: dıştan,
 • hariç: dış.
 • harikulade: olağanüstü,
 • haris: 1. doymaz, aç gözlü. 2. hırslı. 3. istekli,
 • harp: savaş,
 • has: özgü.
 • hasbıhal: dertleşme, söyleşi,
 • hasılat: 1. ürün. 2. gelir,
 • hasım: düşman,
 • hasis: cimri.
 • hassas: duygulu, içli, alıngan,
 • hassasiyet: titizlik,
 • hastalık: illet,
 • haşarat: böcekler,
 • haşarı: yaramaz,
 • haşin: sert, kinci, katı, gaddar.
 • haşinlik: sertlik,
 • haşlamak: paylamak, azarlamak,
 • haşmet: görkem,
 • hat: 1. çizgi. 2. yazı. 3. yol.
 • hata: yanlış, yanlışlık,
 • hatıra: anı.
 • hatırlamak: anımsamak,
 • hatırlatmak: uyarmak, ihtar etmek,
 • hatun: kadın, havadis: haber,
 • havalı: havadar,
 • havai: 1. değersiz. 2. uçan. 3. hoppa.
 • havali: çevre, dolayı, bölge,
 • hayâ: utanç, sıkılma,
 • hayal: düş.
 • hayâsız: utanmaz, arlanmaz,
hayâsızlık: utanmazlık,
 • hayat: yaşam, ömür, canlılık,
 • hayatî: 1. önemli. 2. yaşamla ilgili,
 • haydut: eşkiya.
 • hayıflanmak: acınmak, üzülmek,
 • hayın: hain.
 • Hayır: 1. lütuf. 2. iyilik. 3.fayda. 4. yarar. 5. sevap,
 • hayırsever: yardımsever, hayırsever, iyilikçi.
 • hayırsız: vefasız, yararsız,
 • haylaz: afacan,
 • hayret: şaşma,
 • hayli: çok, epey.
 • haysiyet: onur.
 • hayran olmak: 1. şaşmak. 2.duygulanmak,
 • hazan: sonbahar,
 • hazır: hazırlıklı, tetikte, amade.
 • hazım: sindirme,
 • hazırlop: emeksiz,
 • hazin: üzücü, acıklı, elim.
 • hazmetmek: sindirmek,
 • hazzetmek: hoşlanmak, beğenmek.
 • hedef: amaç, erek, ülkü.
 • hediye: armağan,
 • hekim: doktor,
 • helâ: tuvalet, apteshane, yüz numara,
 • hele: özellikle,
 • hemen: çabucak,
 • henüz: şimdi, az önce.
 • hep: daima, tamamiyle.
 • hesap: 1. aritmetik. 2. tahmin. 3. oranlama,
 • hesaplamak: saymak,
 • hesaplı: ölçülü, tasarlanmış,
 • heves: istek, arzu.
 • heyhat: yazık,
 • heykelcilik: heykeltraşlık.
hezimet: bozgun,
 • hımbıl: 1. miskin, budala. 2.tembel. 3. uyuşuk,
 • hır: kavga, dalaş,
 • hırçın: huysuz,
 • hırs: 1. aç gözlülük, tamah.2. öfke.
 • hırslanmak: öfkelenmek,
 • hırsızlık: çalma,
 • hısım: akraba.
 • hışım: öfke.
 • hıyanet: 1. hainlik. 2. ihanet. 3.vefasızlık. 4. aldatma.
 • hız: çabukluk, sürat,
 • hızlı: süratli,
 • hibe: bağış,
 • hicap: utanma, utanç,
 • hiciv: yergi,
 • hicran: ayrılık,
 • hiddet: öfke, kızgınlık,
 • hikâye: öykü.
 • hilâf: 1. ters, aykırı. 2. yalan,
 • hile: 1. entrika. 2. dolap. 3.oyun. 4. düzen,
 • hilkat: yaradılış,
 • himaye: korunma, esirgeme,
 • himmet: 1. kayırış, yardım. 2.emek.
 • hipotez: varsayım,
 • his: 1. duygu. 2. sezme,
 • hisli: duygulu,
 • hissedar: paydaş,
 • hissi: duygusal,
 • hitabe: söylev,
 • hizmet: 1. görev, iş. 2. kulluk.
hizmetçi: uşak.
 • hizmetli: müstahdem,
 • hor: değersiz, aşağı,
 • hoş: beğenilen, güzel,
 • hoşgörü: 1. tahammül. 2. müsamaha. 3. tolerans.
 • hoşlanmak: sevmek, beğenmek,
 • hoşnut: memnun,
 • hoşsohbet: şakacı,
 • hububat: tahıl.
 • Huda: Tanrı, Allah, Çalap.
 • hudut: sınır.
 • hudutsuz: sınırsız, sonsuz,
 • hulâsa: özet, kısacası,
 • hülya: kuruntu, hayal,
 • huraç: çıban.
 • husumet: 1. hasımlık. 2. düşmanlık.
 • husus: iş, konu, madde, özellik.
 • hususî: özel.
 • hususiyet: 1. özellik. 2. ahbaplık,
 • hususuyle: özellikle,
 • huy: 1. mizaç. 2. yaradılış. 3.tabiat. 4. âdet.
 • huylanmak: işkillenmek,
 • huysuz: geçimsiz,
 • huzur: 1. rahatlık. 2. dinçlik. 3. kat, makam,
 • huzursuz: tedirgin,
 • hücum: atılma, saldırma.
 • hüküm: 1. yargı. 2. önem. 3.egemenlik. 4. şiddet,
 • hükümlü: mahkûm,
 • hükümranlık: hâkimiyet,
 • hükümsüz: geçersiz,
 • hüner: ustalık,
 • hünkâr: padişah.
 • hür: özgür,
 • hürmet: saygı,
 • hürriyet: özgürlük,
 • hüviyet: kimlik,
 • hüzün: üzgünlük,
 • hüzünlü: 1. üzücü. 2. üzgün.

Yorum yapılmamış

 1. Türker Özpınar on

  habercilik, ihbar, jurnal
  hadise, olay
  hakendaz, faraş
  hal, ben, benek, puan
  halas olmak, kurtulmak
  halka, kangal
  hamdetmek, şükretmek
  hanım, avrat, eş, hayat yoldaşı
  harbi, askerî
  haricî işler, dış işleri, hariciye
  hasar, sur
  hasretini çekmek, özlemek
  hat çekmek, çizmek
  hava, beste
  havyar, kürü
  hayat yoldaşı, hanım, karı, zevç
  hediye, armağan, hatıra
  hemişelik, daimî
  hevesli, tutku
  hiddet, hışım, öfke
  himayecilik etmek, kayırmak
  hırs, hınç, öfke
  hışıldamak, haşırdamak
  hoca, ahunt, molla, muallim
  hoş bulduk, hoş gördük
  hudut, serhat, sınır
  hususiyle, bilhassa
  hücum etmek, çatmak, saldırmak
  hürmet etmek, saymak

Leave A Reply