H Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

0
Advertisement

H harfi, Türkçede bulunan H harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. H Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

H Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

haber: havadis, söylenti,
haberleşmek: mektuplaşmak, telefonlaşmak, muhabere etmek,
haberdar: haberli,
haberci: ulak.

habib: sevgili,
habis: kötü.
hacet: gerek, gereklik,
hadise: olay.

hafakan: sıkıntı,
hafıza: bellek, anlak,
hafi: gizli, saklı,
hafif: 1. kolay. 2. hoppa. 3.az, fazla olmayan,

hafiflemek: ağırlığı azalmak, kolaylaşmak, şiddeti azalmak.
hafifsemek: önemsememek, küçümsemek, mühimsememek.
hafriyat: kazı.
hain: zararlı.

Advertisement

Hak: Allah, Tanrı.
hak: 1. adalet. 2. doğruluk.3. emek, pay. 4. kazanç,

hakaret: aşağılama,
hakça: doğrulukla,

hakeza: öyle.
hakikat: gerçek,

hakikaten: gerçekten,
hakikatli: vefalı,

Advertisement

hakikatsiz: vefasız,
hâkim: 1. egemen, 2. yargıç,

hakimiyet: egemenlik,
hakkaniyet: hak, adalet,doğruluk,
hakir: değersiz, hor, adî.
haklamak: 1. hakkından gelmek. 2. yenmek,

haklı: doğru, yerinde, uygun,
haksever: doğrucu,

hâl: durum,

Advertisement

hâlâ: henüz,

halik: yaratan.

halis: temiz, katışıksız, arı, saf.

hâlsiz: derman, yorgun, bitkin.

Advertisement

halûk: ahlâklı,

ham: olmamış, işlenmemiş,

hamarat: becerikli,

hami: koruyucu, kayırıcı,

Advertisement

hamile: gebe.

hamle: atılış, saldırış,

hane: ev, konut,

hantal: kocaman, kaba.

Advertisement

harap: yıkık, viran,

hararet: sıcaklık,

hararetlenmek: canlanmak,çoşmak, kızışmak,

hararetli: coşkun,

Advertisement

harcamak: sarf etmek,

harç: masraf,

harcırah: yolluk,

hareket: 1. devinme. 2. davranış. 3. zelzele. 4. cereyan. 5. akım.

Advertisement

hareketsiz: durgun,

harıl harıl: bol bol.

harici: dıştan,

hariç: dış.

Advertisement

harikulade: olağanüstü,

haris: 1. doymaz, aç gözlü. 2. hırslı. 3. istekli,

harp: savaş,

has: özgü.

Advertisement

hasbıhal: dertleşme, söyleşi,

hasılat: 1. ürün. 2. gelir,

hasım: düşman,

hasis: cimri.

Advertisement

hassas: duygulu, içli, alıngan,

hassasiyet: titizlik,

hastalık: illet,

haşarat: böcekler,

Advertisement

haşarı: yaramaz,

haşin: sert, kinci, katı, gaddar.

haşinlik: sertlik,

haşlamak: paylamak, azarlamak,

Advertisement

haşmet: görkem,

hat: 1. çizgi. 2. yazı. 3. yol.

hata: yanlış, yanlışlık,

hatıra: anı.

Advertisement

hatırlamak: anımsamak,

hatırlatmak: uyarmak, ihtar etmek,

hatun: kadın, havadis: haber,

havalı: havadar,

Advertisement

havai: 1. değersiz. 2. uçan. 3. hoppa.

havali: çevre, dolayı, bölge,

hayâ: utanç, sıkılma,

hayal: düş.

Advertisement

hayâsız: utanmaz, arlanmaz,

hayâsızlık: utanmazlık,

hayat: yaşam, ömür, canlılık,

hayatî: 1. önemli. 2. yaşamla ilgili,

Advertisement

haydut: eşkiya.

hayıflanmak: acınmak, üzülmek,

hayın: hain.

Hayır: 1. lütuf. 2. iyilik. 3.fayda. 4. yarar. 5. sevap,

Advertisement

hayırsever: yardımsever, hayırsever, iyilikçi.

hayırsız: vefasız, yararsız,

haylaz: afacan,

hayret: şaşma,

Advertisement

hayli: çok, epey.

haysiyet: onur.

hayran olmak: 1. şaşmak. 2.duygulanmak,

hazan: sonbahar,

Advertisement

hazır: hazırlıklı, tetikte, amade.

hazım: sindirme,

hazırlop: emeksiz,

hazin: üzücü, acıklı, elim.

Advertisement

hazmetmek: sindirmek,

hazzetmek: hoşlanmak, beğenmek.

hedef: amaç, erek, ülkü.

hediye: armağan,

Advertisement

hekim: doktor,

helâ: tuvalet, apteshane, yüz numara,

hele: özellikle,

hemen: çabucak,

Advertisement

henüz: şimdi, az önce.

hep: daima, tamamiyle.

hesap: 1. aritmetik. 2. tahmin. 3. oranlama,

hesaplamak: saymak,

Advertisement

hesaplı: ölçülü, tasarlanmış,

heves: istek, arzu.

heyhat: yazık,

heykelcilik: heykeltraşlık.

Advertisement

hezimet: bozgun,

hımbıl: 1. miskin, budala. 2.tembel. 3. uyuşuk,

hır: kavga, dalaş,

hırçın: huysuz,

Advertisement

hırs: 1. aç gözlülük, tamah.2. öfke.

hırslanmak: öfkelenmek,

hırsızlık: çalma,

hısım: akraba.

Advertisement

hışım: öfke.

hıyanet: 1. hainlik. 2. ihanet. 3.vefasızlık. 4. aldatma.

hız: çabukluk, sürat,

hızlı: süratli,

Advertisement

hibe: bağış,

hicap: utanma, utanç,

hiciv: yergi,

hicran: ayrılık,

Advertisement

hiddet: öfke, kızgınlık,

hikâye: öykü.

hilâf: 1. ters, aykırı. 2. yalan,

hile: 1. entrika. 2. dolap. 3.oyun. 4. düzen,

Advertisement

hilkat: yaradılış,

himaye: korunma, esirgeme,

himmet: 1. kayırış, yardım. 2.emek.

hipotez: varsayım,

Advertisement

his: 1. duygu. 2. sezme,

hisli: duygulu,

hissedar: paydaş,

hissi: duygusal,

Advertisement

hitabe: söylev,

hizmet: 1. görev, iş. 2. kulluk.

hizmetçi: uşak.

hizmetli: müstahdem,

Advertisement

hor: değersiz, aşağı,

hoş: beğenilen, güzel,

hoşgörü: 1. tahammül. 2. müsamaha. 3. tolerans.

hoşlanmak: sevmek, beğenmek,

Advertisement

hoşnut: memnun,

hoşsohbet: şakacı,

hububat: tahıl.

Huda: Tanrı, Allah, Çalap.

Advertisement

hudut: sınır.

hudutsuz: sınırsız, sonsuz,

hulâsa: özet, kısacası,

hülya: kuruntu, hayal,

Advertisement

huraç: çıban.

husumet: 1. hasımlık. 2. düşmanlık.

husus: iş, konu, madde, özellik.

hususî: özel.

Advertisement

hususiyet: 1. özellik. 2. ahbaplık,

hususuyle: özellikle,

huy: 1. mizaç. 2. yaradılış. 3.tabiat. 4. âdet.

huylanmak: işkillenmek,

Advertisement

huysuz: geçimsiz,

huzur: 1. rahatlık. 2. dinçlik. 3. kat, makam,

huzursuz: tedirgin,

hücum: atılma, saldırma.

Advertisement

hüküm: 1. yargı. 2. önem. 3.egemenlik. 4. şiddet,

hükümlü: mahkûm,

hükümranlık: hâkimiyet,

hükümsüz: geçersiz,

Advertisement

hüner: ustalık,

hünkâr: padişah.

hür: özgür,

hürmet: saygı,

Advertisement

hürriyet: özgürlük,

hüviyet: kimlik,

hüzün: üzgünlük,

hüzünlü: 1. üzücü. 2. üzgün.

Advertisement

EŞ ANLAMLI KELİMELER SÖZLÜĞÜ

A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ – J – K – – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z


Yorum yapılmamış

 1. Türker Özpınar on

  habercilik, ihbar, jurnal
  hadise, olay
  hakendaz, faraş
  hal, ben, benek, puan
  halas olmak, kurtulmak
  halka, kangal
  hamdetmek, şükretmek
  hanım, avrat, eş, hayat yoldaşı
  harbi, askerî
  haricî işler, dış işleri, hariciye
  hasar, sur
  hasretini çekmek, özlemek
  hat çekmek, çizmek
  hava, beste
  havyar, kürü
  hayat yoldaşı, hanım, karı, zevç
  hediye, armağan, hatıra
  hemişelik, daimî
  hevesli, tutku
  hiddet, hışım, öfke
  himayecilik etmek, kayırmak
  hırs, hınç, öfke
  hışıldamak, haşırdamak
  hoca, ahunt, molla, muallim
  hoş bulduk, hoş gördük
  hudut, serhat, sınır
  hususiyle, bilhassa
  hücum etmek, çatmak, saldırmak
  hürmet etmek, saymak

Leave A Reply