Haciz Türleri Nelerdir?

0

Haciz türleri çeşitleri nelerdir? Kesin, geçici, ilave, tamamlama haczi, ihtiyadi haciz nedir, hakkında bilgi.

Haciz Türleri Nelerdir?

Advertisement

Haciz Türleri Nelerdir?

> Haciz en genel anlamıyla borcunu ödemeyen borçlunun haczedilebilir mal ve haklarına cebri icra organlarınca alacaklının alacağının ödenmesi amacıyla hukuken el konulmasıdır.

> Haciz genel anlamıyla yukarıdaki gibi tanımlanabileceği gibi yapılış amacına göre, haczin sonuçlarına göre ve diğer bazı özelliklere göre çeşitli alt türler halinde sınıflandırılabilir.

a. Kesin Haciz

> İcra sürecinde ödeme emrinin kesinleşmesinden sonra konulan haczi belirtmek için kullanılır. Kesin haciz ile geçici (muvakkat) haciz birbirine karıştırılmamalıdır.

b. Geçici (Muvakkat) Haciz

> İcra sürecinde itirazın geçici kaldırılması halinde konulan ve itirazın kesin olarak kaldırılıp kaldırılmayacağına hükmedilecek kadar etkili olan hacizdir. Muvakkaten (geçici) haczedilen mallar, geçici haciz kesin hacze dönüşene kadar satılamaz.

Advertisement

c. Tamamlama Haczi

> İcra sürecinde borçlunun haczedilen mallarının alacağı ödemeye yetmemesi halinde, eksik kalan kısım için icra müdürünün kendiliğinden (alacaklının talebi olmadan) yaptığı hacizdir.

***Tamamlama Haczinde, icra müdürü re’sen (kendiliğinden) haciz yapar.

***Daha önce haczedilen malların alacağa yetmemesi halinde yapılır. Hacze iştirak durumu yoktur.

d. İlave Haciz

> Hacze iştirakte borçlunun haczedilen mallarının tüm alacakları ödemeye yetmemesi halinde, alacağı ödenmeyen alacaklıların (veya sadece bir alacaklının) talebi ile ödenmeyen alacaklar için yapılan hacizdir.
İlave (ek) haiz ile tamamlama haczi birbirine karıştırılmamalıdır. Tamamlama haczinde, icra müdürü daha önce haczettiği malların bedelinin alacaklara yetmemesi halinde kendiliğinden harekete geçerek borçlunun başka mallarını haczeder. Talebe gerek yoktur. Hacze iştirak durumu yoktur.

ilave hacizdeyse hacze iştirak; yani bir alacaklı ve bu alacaklının koydurduğu hacze ortak olmak isteyen başka bir alacaklı vardır. Bu nedenle haczedilen mallar, alacakları ödemeye yetmemiştir ve icra müdürü alacaklıların istemi ile ödenmeyen kısım için ek haciz yapar. (Talep gereklidir.)

Advertisement

***İlave (Ek) Hacizde talep üzerine haciz yapılır.

***Hacze iştirak halinde yeni alacaklılar için yapılır.

e. İhtiyati Haciz

> Alacaklının zamanında ödenmeyeceğini düşündüğü bir alacağını garanti altına almak için, alacağı nispetinde borçluya ait mal ve haklara mahkeme kararı ile önceden; yani icra takibi kesinleşmeden, geçici bir süreliğine el konulmasıdır.


Leave A Reply