Hak Nedir – Sözlük Anlamı

0

Hak ne anlama gelir? Hak kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı nedir? Hak ne demek, sözlük anlamları, açıklamalı anlatım.

1. Adalet
“Haktan ayrılmamalı.”
2. Adaletin, hukukun gerektirdiği veya birine ayırdığı şey, kazanç
“Üstelik adli tatil olduğu için hak sahipleri bekleşirler.” – B. Felek
3. Dava veya iddiada gerçeğe uygunluk, doğruluk
“Bu davada hak görmüyorum.”
4. Verilmiş emekten doğan manevi yetki
“Ana hakkı ödenmez.”
5. Pay
“Makas hakkı. Komşu hakkı.”
6. Emek karşılığı ücret
7. Doğru, gerçek
“Karacaoğlan der ki sözüm haktır.” – Karacaoğlan
1. Maden, ağaç, taş üzerine elle yazı veya şekil oyma, kazı
“Mühür hakki.”
2. Kâğıttaki yazıyı kazıma, kazı
“Resmî kâğıtlarda hak ve silinti yasaktır.”
1. Tanrı
“Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklal.” – M. A. Ersoy
Bir üretim veya yapım sırasında hak edilmiş durum, para, istihkak
Bir kimseye kanunlarla belirlenen bazı hakları engelleme, hak kısıtlaması
Seçme hakkı
Huzur hakkı
Kazanılmış hak
Bataklık baykuşu
Doğru bildiği şeyden ayrılmayan (kimse), hakperest
Herkesin hakkını gözeten (kimse), hakşinas
Doğru yol
Taşınır veya taşınmaz üzerinde doğrudan doğruya egemenlik yetkisi veren ve herkese karşı ileri sürülebilen haklar
Ölüm
Bir hakkı hukuk kurallarına uygun bir biçimde teslim etme
Yürürlükte olan hükümlere göre bir kimse yararına sabit olan hak, müktesep hak, hakkımüktesep
“Ağlamakla kazanılmış hak, hıçkırıklarımızı dinleyecek kalp yoktur.” – A. İlhan
Kazanılmış hak
Mermiyi istenilen uzaklığa atabilmek için gerekli barut gazı basıncını sağlamaya yetecek miktarda barut
Bir buluşun veya o buluşun kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belgeye karşılık kazanılan hak
Bir kimsenin şahsıyla ilgili genellikle basın yayın organlarında çıkan haberlere karşılık olarak düzeltme veya cevap verme hakkı, yanıt hakkı
Geçiş üstünlüğü
Bir tarla, bağ bahçe vb. üzerinden ana yola, evine veya tarlasına gidebilmesi için komşu mal sahibine doğan yararlanma hakkı
Sinema, tiyatro, konser vb. görsel sanatlarda telif hakkı
Görüldüğünde imrenilebilecek yiyeceklerden, görenlere verilen pay
Belli bir konuyu görüşmek için toplanan bir kurulun üyelerine ödenen para, hakkıhuzur
Sığınma hakkı
Başkasına ait bir maldan yararlanma, başkasına ait bir malı kullanma hakkı
Başkasının arsa, yol, bahçe vb. taşınmaz malından belirli bir yolda yararlanma hakkı
Bir ticarethanenin veya malın adını kullanma karşılığında talep edilen hak, patent hakkı
Türk kara sularında, Türkiye’deki akarsu ve göllerde gemi bulundurma, bunlarla gidiş geliş ve taşıma yapma hakkı
“Limanlarımızda kabotaj hakkı tamamıyla Türklere geçmiştir.” – E. İ. Benice
Adli makamlarca suçluya tanınan ifade vermeme hakkı
İnsanların birbirlerine geçen emekleri, hakları
Makas payı
Kişilere tanınan oy verme yetkisi
İyileşme olasılığı olmayan hastaların veya yaşamını kendi başına sürdüremeyecek ölçüde sakat olan kimselerin yaşamını sona erdirme hakkı, ötanazi
Üçüncü kişiye satılan bir mülkü bir kimsenin öncelikle satın almasına yetki veren hak, şufa hakkı
Genel memur statüsü içinde kişinin, kanunların öngördüğü biçim ve koşullarla kazandığı her türlü hakkı
İsim hakkı
Bir kimsenin alacaklısına ödediği şeyi diğer birinden istemeye hakkı olması durumu
“Devletin sorumlu olan ilgili görevliye rücu hakkı saklıdır.” – Anayasa
Yasal olarak tanınan öncelik hakkı
Sarrafın altın bozma, değiştirme vb. işler için üstelik olarak aldığı para, baş, sarrafiye
Herhangi bir seçimde seçilebilme hakkı
1. Bir sözleşme ile belirlenen ödeme biçimi yerine bir diğerini koyabilme yetkisi, muhayyerlik, hakkıhıyar
2. Herhangi bir seçimde oy kullanabilme hakkı
Genellikle bir cezai kovuşturma ve mahkûmiyetten kurtulmak amacıyla yabancı bir ülkeye kaçma veya yabancı ülkedeyken geri verilmemeyi isteme, iltica hakkı
Bir soruşturma sırasında sanığın, ceza yönünden aleyhine sonuç doğuracak sorulara cevap vermeme hakkı
Ön alım hakkı
Kanunun belirlediği durumlarda yargıca tanınan değerlendirme serbestliği, takdir yetkisi
Bir fikir veya sanat eserini yaratan kişinin, bu eserden doğan haklarının hepsi, telif, yazar hakkı, röyalti
Birinin ekmek yedirip iyilik ettiği kimse üzerindeki manevi hakkı
Belli bir alanda yetki sahibinin öneri veya kararı reddetme hakkı
“Cumhurbaşkanına veto hakkı ve başkumandanlık salahiyeti verilmesi hususunda…” – Y. K. Karaosmanoğlu
Cevap hakkı
Yasama gücü
Telif hakkı
Zorbalıkla elde edilen şey
Sağlık hizmeti verilirken temel insan haklarının güvenceye alınmasını, insan onuru ve bütünlüğünün korunmasını amaçlayan haklar
1. -i, -e Maden, ağaç, taş üzerine elle yazı veya şekil oymak
2. -i Yazı ve şekilleri kazıyarak silmek
Müslümanlık
Allah, Tanrı
“Cenabıhakk’ın lütfuyla bu büyük badireden sağ çıktık.” – Ö. Seyfettin
Advertisement

Hak İle İlgili Atasözleri ve Anlamları
Hak İle İlgili Deyimler ve Anlamları


Leave A Reply