Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Nedir? Görevleri

0

Hakimler ve Savcılar yüksek kurulu nedir, özellikleri nelerdir? Hakimler ve savcılar yüksek kurulu görevleri hakkında bilgi.

Advertisement

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kurulur ve görev yapar.

HSYK 22 asıl ve 12 yedek üyeden oluşur; üç daire halinde çalışır.

• Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulun üç asıl ve üç yedek üyesi Yargıtay Genel Kurulunun, iki asıl ve iki yedek üyesi Danıştay Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından, her üyelik için gösterecekleri üçer aday içinden Cumhurbaşkanınca, dört yıl için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler. Kurul, seçimle gelen asıl üyeleri arasından bir başkan vekili seçer.

• Kurulun Başkanı, Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabii üyesidir

Advertisement

NOT

2010 değişikliği ile HSYK üyelerin yalnızca 4 tanesi Cumhurbaşkanı tarafından seçilmektedir. Geri kalan üyeler ise yapı organlarınca Anayasa’da belirtilen usuller çerçevesinde seçilecektir.

Kurulun Başkanı, Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabiî üyesidir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler. Kurul, seçimle gelen asıl üyeleri arasından bir başkanvekili seçer.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu; adli ve idari yargı hâkim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma işlemlerini yapar.Adalet Bakanlığının, bir mahkemenin kaldırılması veya bir mahkemenin yargı çevresinin değiştirilmesi konusundaki tekliflerini karara bağlar.

Kurulun meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanlar dışındaki kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulamaz.

Advertisement


Leave A Reply