Hece Tablosu (İki Harfli)

0
Advertisement

Türkçedeki iki harfli hecelerin listesi. 1. sınıflar için iki harfli hece tabloları, hece tablosu, hece listeleri, 1. sınıflar için heceler.

hece-tablosu

Hece Tablosu (İki Harfli)

Ünlü Harflerle Başlayan Heceler

  a e ı i o ö u ü
b ab eb ıb ib ob öb ub üb
c ac ec ıc ic oc öc uc üc
ç ıç öç üç
d ad ed ıd id od öd ud üd
f af ef ıf if of öf uf üf
g ag eg ıg ig og ög ug üg
ğ ığ öğ üğ
h ah eh ıh ih oh öh uh üh
j aj ej ıj ij oj öj uj üj
k ak ek ık ik ok ök uk ük
l al el ıl il ol öl ul ül
m am em ım im om öm um üm
n an en ın in on ön un ün
p ap ep ıp ip op öp up üp
r ar er ır ir or ör ur ür
s as es ıs is os ös us üs
ş ış öş üş
t at et ıt it ot öt ut üt
v av ev ıv iv ov öv uv üv
y ay ey ıy iy oy öy uy üy
z az ez ız iz oz öz uz üz

 

Ünsüz Harflerle Başlayan Heceler

a e ı i o ö u ü
b ba be bi bo bu
c ca ce ci co cu
ç ça çe çı çi ço çö çu çü
d da de di do du
f fa fe fi fo fu
g ga ge gi go gu
h ha he hi ho hu
j ja je ji jo ju
k ka ke ki ko ku
l la le li lo lu
m ma me mi mo mu
n na ne ni no nu
p pa pe pi po pu
r ra re ri ro ru
s sa se si so su
ş şa şe şı şi şo şö şu şü
t ta te ti to tu
v va ve ve vi vo vu
y ya ye ye yi yo yu
z za ze zi zo zu


Leave A Reply