Hece Tablosu (İki Harfli)

0

Türkçedeki iki harfli hecelerin listesi. 1. sınıflar için iki harfli hece tabloları, hece tablosu, hece listeleri, 1. sınıflar için heceler.

hece-tablosu

Advertisement

Hece Tablosu (İki Harfli)

Ünlü Harflerle Başlayan Heceler

 aeıioöuü
babebıbiboböbubüb
cacecıcicocöcucüc
çıçöçüç
dadedıdidodödudüd
fafefıfifoföfufüf
gagegıgigogögugüg
ğığöğüğ
hahehıhihohöhuhüh
jajejıjijojöjujüj
kakekıkikokökukük
lalelılilolölulül
mamemımimomömumüm
nanenıninonönunün
papepıpipopöpupüp
rarerırirorörurür
sasesısisosösusüs
şışöşüş
tatetıtitotötutüt
vavevıvivovövuvüv
yayeyıyiyoyöyuyüy
zazezızizozözuzüz

 

Ünsüz Harflerle Başlayan Heceler

aeıioöuü
bbabebibobu
ccacecicocu
ççaçeçıçiçoçöçuçü
ddadedidodu
ffafefifofu
ggagegigogu
hhahehihohu
jjajejijoju
kkakekikoku
llalelilolu
mmamemimomu
nnaneninonu
ppapepipopu
rrareriroru
ssasesisosu
şşaşeşışişoşöşuşü
ttatetitotu
vvavevevivovu
yyayeyeyiyoyu
zzazezizozu


Leave A Reply