Hristiyanlık Nedir?

0

Hristiyanlık nedir? Hristiyanlık nasıl ortaya çıktı, tarihi, özellikleri, hakkında bilgi.

hristiyanlikHristiyanlık; İsa Peygamber’in kurduğu dindir. Tek Tanrı’ya inanan üç büyük dinden ikincisidir. İbranicede “yağlanmış, yağ sürülmüş” anlamına gelen Mesih deyiminin Eski Yunancadaki karşılığı Khristos’tur. Yunan kaynaklan İsa’ya Khristos derken ona bağlananlara, inananlara da bu sözcükten türeme olan Khirstianos adını verir. Dilimize de Hristiyan biçiminde girmiştir.

Hristiyanlığın ortaya çıktığı Filistin topraklan o dönemde Roma İmparatorluğu’nun egemenliği altındaydı. Ro-ma’nın Yahudi ulusuna yaptığı baskı, özgürlük istemini giderek güçlendiriyordu. Nitekim Yahudilerin kutsal kitabı Eski Ahid’de bu zor günlerde Maşiah (Mesih) adlı bir kurtarıcının geleceğinden söz edilir. Roma İmparatoru Tiberius’un (İS 15-37), 15. saltanat yılında İsa, peygamberlik göreviyle geldiğini halka anlatmaya başladı. Geldiği Galile Kenti’nde, hasta, yoksul ve mutsuz insanlara şifa ve mutluluk dağıtmak için Tanrı’nın kendisini görevlendirdiğini söyledi. Kudüs’ü geçerek inançlarını yaymaya çalıştı. İsa kendinden önce gelen Musa’nın bozulmuş ve değiştirilmiş olan kutsal kitabı Eski Ahid’i düzeltmek, geliştirmek ve anlaşılır biçimde yorumlamak için Tanrı’ nın kendisini görevlendirdiğini ileriye sürdü.

Hristiyan inancına göre Tanrı, her şeyin yaratıcısı ve sahibidir. Ancak bu inanç sonraki yüzyıllarda biçim değiştirerek Tanrısal gücün Tanrı, Oğul (İsa) ve Ruhulkuds’ten oluştuğu biçimine dönüştü. Böylece İsa’ya Tanrılık niteliği verildi. Bu üçleme sonraki dönemlerde büyük dinsel çatışmalara yol açtı, İsa inançlarını daha fazla yaymaya fırsat bulamadan Roma’nın Filistin Valisi Pontius Pilatus’un buyruğuyla çarmıha gerilerek öldürüldü. Öğretisi havarileri aracılığıyla hızla yayıldı. Ancak dönemin güçlü devleti olan Roma İmparatorluğu yeni dine büyük tepki gösterdi. Hristiyanlar her yerde izlenmeye başlandı. Yakalananlar işkencelerle öldürüldü. Tüm bu baskılara karşın dine inananlar, gizli yerlerde, mağaralarda, yeraltı tapınaklarında tapınmalarını sürdürdüler.

Hristiyanlığın kutsal kitabı İncildir. İsa’ya gelmiştir. Ancak İncil, İsa’nın yaşadığı dönemde toplanmamıştır. Bunlar Matta, Markos, Luka, Yuhanna İncilleri’dir. Hristiyanlığın yayılmaya başladığı ilk dönemlerde dinsel törenler İbranice yapılırdı. Daha sonraları İbranice yerine Ortodokslar Yunanca, Katolikler Latince kullanmaya başladılar. Martin Luther’in 1529’daki Reformundan sonra Hristiyanlığa inanan her ulus İncil’i kendi dilinde okumaya başladı. 1054’te Bizans Kilisesi (Doğu) ve Roma Kilisesi (Batı) olmak üzere iki kilise oluştu. Böylece Hristiyanlık doğuda Ortodoks ve Batı’da Katolik olmak üzere iki mezhebe ayrıldı. Bu iki ana mezhebe 1529’da Alman Martin Luther, Protestan mezhebini kurarak ve Roma Kilisesi’nden ayrılarak üçüncü bir ana mezhep kattı. Üç büyük mezhebin yanında yüzyıllar boyunca birçok küçük mezhep ve bunlara bağlı tarikatlar da ortaya çıktı. Ortodoks Kilisesi’nin merkezi İstanbul’dur, başındaki en büyük dinsel kişi de patriktir. Katolik Kilisesi’nin merkezi Roma’da bulunan Vatikan, başındaki en büyük dinsel kişi de papadır. Kadın ya da erkek, kendini Tanrı’ya adayan her Hristiyan, yaşamını Tanrı’ ya tapınarak manastır adı verilen dinsel yapılarda geçirirler. Erkeklere keşiş, kadınlara rahibe adı verilen kendini Tanrı’ya adamış bu kişilere evlenmek yasaktır.


Leave A Reply