Hristiyanlıkta İlk Günah Nedir?

0

Hristiyanlıkta ilk günah nedir? İlk günahın özellikleri, Hristiyan inancında ilk günah hakkında bilgilerin ve Hristiyanlık dini temel bilgileri.

İlk Günah

Hristiyanlıkta İlk Günah

İlk günah, Hristiyan öğretisinde, her insanın doğuştan paylaştığı günahkârlık durumu ve bu durumun kaynağıdır. İlk günahın Âdem’ den kaynaklandığına ve onun soyundan gelen tüm insanlara geçtiğine inanılır.

İlk günah öğretisi Kitabı Mukaddes’e dayanır. İnsanın olumsuz durumu (acı, ölümlülük ve evrensel günahkârlık eğilimi) Tekvin Kitabı’nın ilk bölümlerindeki Cennet’ten kovulma öyküsüyle açıklanır. Ama Eski Ahit’te Adem’in günahının kalıtsallığına ilişkin kesin bir anlatım yoktur. İncil’lerde de insanın Cennet’ten kovulmasından ve evrensel günahkârlıktan yalnızca anıştırma yoluyla söz edilir. Bu öğretiyi vurgulayan temel kutsal metinler, Aziz Paulus’un Yeni Ahit’teki mektuplarıdır. Aziz Paulus özellikle Romalılara Mektup’ta (5: 12-19) Âdem ile İsa arasında bir koşutluk kurarak dünyaya günah ve ölümü Âdem’in getirdiğini, İsa’nın ise insanlığa kayrayı ve sonsuz yaşamı sunduğunu anlatır.

Hristiyanlık İle İlgili Bilgi

Hristiyanlık, yaklaşık 2.000 yıl önce Filistin’de yaşamış olan Isa Peygamberin öğretilerine dayanan bir dindir. Günümüzde, dünyanın her tarafında tatbik edilmektedir.

Hristiyanlığı benimseyen insanların sayısı, diğer dinlere göre daha fazladır. Bu dini benimsemiş yaklaşık 1.5 milyar insan, tek bir Tanrı’nın olduğuna ve kanunlarını duyurmak ve insanları günahtan korumak için, oğlu İsa Peygamberi dünyaya yolladığına inanır.

İSA PEYGAMBERİN YAŞAMI

Hristiyanlığın kutsal kitabı olan İncilin Yeni Ahit bölümünde, Isa Peygamberin yaşamı ve öğretileri yer alır. (İncilin Eski Ahid bölümü Isa Peygamberin kutsal el yazmalarını içerir) Isa Peygamberin mucizeler sergilediği ve hastalıkları tedavi edebildiği söylenmektedir. Filistin’ de bulunan Romalı yöneticiler Isa Peygamberi çivilerle çarmıha gerdiler. Hristiyanlar, Isa Peygamberin üç gün sonra yeniden dirildiğine ve 40 gün sonra yükselerek Cennete gittiğine inanmaktadırlar.

*** Hristiyanlığın en fazla bilinen sembolü haçtır. İsa’nın çarmıha gerilişini simgelemektedir.

*** Yunanlı Hristiyanlar “balık” kelimesini bir kod olarak kullandılar. Yunanca balık kelimesinin harfleri Jesus Christ (İsa peygamber). God’s Son (Tanrı’nın oğlu) ve Saviour (Kurtarıcı) kelimelerinin ilk harflerinden oluşmaktadır.

*** İncil, İbranice İncil (eski ahit) ve İsa’nın yaşamı ve öğretilerinden (yeni ahit) oluşmaktadır.

*** Palmiye pazar gününde (Paskalyadan önceki pazar günü) Hristiyanların çoğu kiliseye palmiye taşır. Bu tören, İsa’nın Kudüs’e girişinde palmiye dalları ile selamlanarak karşılanışını anmak için gerçekleştirilir.

*** Hristiyan inanışına geçmeden önce su ile vaftiz edilmek gerekir. Bu temizlik ve İsa’nın John Baptist tarafından vaftiz edilmesini sembolize eder.

HRİSTİYANLIĞIN YAYILIŞI

Isa Peygamberin öğretileri, ilk kiliseleri kuran havariler tarafından yayılmıştır. Uygulanan zulme rağmen, Hristiyanlık Milattan Sonra 324 yılında, Roma İmparatorluğumun dini olmuş ve daha sonra bütün dünyaya yayılmıştır. Günümüzde; üç ana Hristiyan mezhebi bulunmaktadır: Roma Katolik, Protestanlık ve Ortadoksluktur. Katolik mezhebini benimseyenlerin oranı %65’tir.

TANRI’NIN ÜÇ BİÇİMİ

Hristiyan inanışına göre; Tanrının üç biçimi bulunur: Baba (Tanrı), Oğul (Hz. Isa) ve Kutsal Ruh (Tanrı’nın dünya üzerindeki etkisi). Üç biçim bir araya gelerek İlahi Üçlemeyi oluşturur.

KUTSAL YEMEK

Çarmıha gerilmeden önce İsa peygamber, havarileriyle birlikte, son akşam yemeğini yedi. Hristiyanlar bu yemeği özel bir kilise töreni düzenleyerek tekrar hayata geçirirler. Bu tören; İsa Peygambere takdim edilmek üzere, Kutsal Komünyon ya da kudas adıyla bilinen ekmek ve şarap ayinidir. Noel’de İsa Peygamberin doğumunu, Paskalya’da yeniden doğuşunu ve Hamsin Yortusu’nda Kutsal Ruhun gelişini kutlarlar.


Leave A Reply