Hukuk Devleti İlkesi Unsurları

0

Hukuk devleti ilkesi nedir? Hukuk devleti ilkesinin unsurları neledir, Hukuk devletinin gerekleri ve özellikleri hakkında bilgi.

HUKUK DEVLETİ İLKESİ

Hukuk Devleti, Devletin tüm organlarının eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olduğu, yönetilenlere hukuksal güvencelerin sağlandığı devlettir.

Advertisement

Hukuk Devletinin Gerekleri :

1. Temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alınması

2 Yasaların anayasaya uygun olması

3. Yasaların genel olması (Benzer durumların aynı çözümlere bağlanması.)

Advertisement

4. Yargının bağımsız olması: Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama organında yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz.

5. Kanuni Hakim Güvencesi (Tabii yargı yolu): Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz. Yani kişiye özel mahkemeler kurulamaz

6. Hakimlik ve Savcılık Teminatı: Hakimler ve savcılar azlolunamaz kendileri istemedikçe 65 yaşından önce emekli edilemez, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun bırakılamaz.

7. Yönetimin hukuka bağlı olması ve yönetimin faaliyetlerinin yargı denetimine tabi olması. (İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.)

8. İdarenin malı denetimi

9. Devlet faaliyetinin belirli olması

Advertisement

10. İdarenin Kanuniliği

Yürütmenin bazı işlemleri yargı denetimine tabi değildir. Buna göre:

***Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler

***Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ‘nun meslekten çıkarma dışında kalan kararlarına karşı

***Yüksek Hakemler Kurulu kararlarına karşı

***Sıkıyönetim Komutanı Kararlarına karşı

***Spor faaliyetleriyle ilgili milletler arası antlaşmalara karşı yargı yolu kapalıdır. Tahkime gider. (2011 yılı değişikliği)

***Yüksek Askeri şuranın terfi ve kodrosuzluk sebebiyle ilişik kesme kararları


Leave A Reply