Hüsn ü Aşk (Şeyh Galip) Özellikleri ve Konusu, Hangi Döneme Aittir?

0
Advertisement

Hüsn-ü Aşk hangi döneme, kime aittir? Şeyh Galip’in Hüsn-ü Aşk mesnevisi hikayesi, özellikleri, konusu, hakkında kısaca bilgi.

Hüsnü Aşk

Hüsn-ü Aşk

Hüsn-ü Aşk; Şeyh Galip‘in, divan edebiyatının başyapıtlarından biri olarak kabul edilen mesnevisidir.

Tanrısal aşka ulaşmanın güçlüğünü anlatan, tasavvufa dayalı özgün bir aşk öyküsüdür. 2.041 beyitten oluşur. Konusu kısaca şöyledir: Beni Muhabbet adlı bir Arap kabilesinde bir gece biri kız, öteki erkek iki çocuk dünyaya gelir. Kıza Hüsn, oğlana Aşk adı verilir. Daha çok küçükken birbirlerini seven Hüsn ile Aşk, Mekteb-i Edeb adı verilen okulda hocaları Molla-yı Cünun’dan ders alır, birlikte büyürler.

Sonunda Aşk, Hüsn’le evlenmek ister; ama kabile ileri gelenleri ona, sevgisini kanıtlaması için bazı acılara katlanıp zorlukları yenmesi gerektiğini söylerler. Bunun üzerine Aşk, Suhan adlı yaşlı bir adamla birlikte Diyar-ı Kalb’e (Kalp Ülkesi) doğru yolculuğa çıkar; çeşitli güçlüklere katlanarak bu ülkeye ulaşır ve sevgilisine kavuşur.

Yapıtta Hüsn Tanrı güzelliğini, Aşk dervişi, Mekteb-i Edeb tekkeyi, Molla-yı Cünun doğru yolu temsil eden birer simgedir. Hüsn ü Aşk, bu soyutlamalarla kendinden önceki bütün mesnevilerden ayrılır. Yapıtın özünü ise insanın, parçası olduğu Tanrı’ya ancak ruhunu ibadet ve çile yoluyla eğiterek ve arıtarak ulaşabileceği düşüncesi oluşturur. Pek çok yazma nüshası bulunan Hüsn ü Aşk, ilk kez 1836’da şairin Divan’ı ile birlikte, 1887’de de tek olarak basılmıştır.

Advertisement
Şeyh Galip

Şeyh Galip

Şeyh Galip

1757 yılında İstanbul’da doğdu. Adı Mehmet’tir. Babası Mustafa Seyyid, annesi Emine Hanım’dır. Galata Mevlevihanesi’nde Şeyhi Hüseyin Dede ve Hoca Neşet Efendi’den dil ve edebiyat dersleri almış, genç yaşta şiirlerini yazmaya başlamıştır. Henüz 24 yaşındayken divan tertip edecek kadar şiiri kaleme almıştır. 9 Haziran 1791 tarihinde Galata Mevlevihanesi şeyhliğine atandı. 1798’de vefat eden Galib Mehmed Esad Dede, avluda yer alan türbeye defnedildi.

Esed ve Galip mahlaslarıyla yazdığı şiirlerini toplayarak 24 yaşında iken divanını meydana getirdi (1780). Sembolizm benzeri bir tarzın Türk edebiyatındaki öncüsü olmuş, birçok buluşu ve yarattığı mazmunlarla Divan Edebiyatı’nın gelişmesinde büyük bir rol oynamış olmasına rağmen divan şiirinin geleneklerinden de kopmamıştır. Şeyh Galip’in eserlerinin en önemli yönlerinden birisi de tasavvufi temellere sahip olmasıdır. Tasavvufu, sembolizmle birleştiren üslubu ile Türk edebiyatının modern çağının öncülerinden kabul edilir.

Eserlerinde güçlü semboller kullanan Galip, hayal unsurlarına sıkça yer vermiştir. Anlatmak istediklerini benzetmeler ve sembollerle dile getirmiştir. Sebk-i Hindi akımının Türk edebiyatındaki en önemli temsilcilerinden biridir. Klasik Türk edebiyatının son büyük şairidir.


Leave A Reply