Hz. Ali Kimdir? Allah’ın Aslanı Lakaplı Dördüncü Büyük Halifenin Hayatı

0

Hz. Ali Kimdir? Hz. Ali hayatı, kimdir, dönemi, İslam tarihindeki yeri ile ilgili bilgi. Aşere-i Mübeşşere kimlerdir, hayatları

Hz. Ali

Advertisement

Hz. Ali Kimdir?

Hz. Ali; Hz. Muhammed‘in amcasının oğlu ve sevgili kızı Fatima’nın eşi, İslam tarihinin büyük kahramanlarının başı olan Hz. Ali bin Ebi Talib (598-661), ilk halifelerin dördüncüsüdür. Künyeleri birçok olmakla beraber aralarından şunları seçebiliriz: Ebu’r-Reyhaneyn, Ebu’l-Hasan, Ebu Türab. Babası Ebu Talib, annesi Esed kızı Fatima’dır.

Doğumu Mekke’de ve Kabe’dedir. Babası Hz. Muhammed‘i koruduğu gibi, kendisini de Hz. Peygamber eğitmiş ve yetiştirmiştir. İslama ilk giren genç-çocuk odur. Peygamberin hırkasına sarılıp onun yatağında uyumuştur. Hicretten az sonra Hz. Fatima anamızla evlenmiştir. Peygamberin bütün savaşlarına katılmış, birçok defa sancağı elinde taşımıştır. Kahramanlığı ona Hayder-i Kerrar (döne döne saldıran arslan), Şir-i Yezdan (Allah arslanı) denilmesine sebep olmuştur. Peygamber ona: “Sen, benim dünya ve ahirette kardeşimsin” demek suretiyle en büyük iltifatı bezleylemiştir. Ve Hz. Muhammed bu dünyadan ayrılınca da O’nu Hz. Ali yıkamıştır. Hayatta iken Hz. Muhammed‘e vahy katipliği ve mektupçuluk yapmıştır. Hz. Ömer zamanında ona kadılık etmiş ve hakkında: “Ömer, Ali olmazsa, helak olur” dedirtmiştir. Hz. Osman’ın evi kuşatıldığında karşı çıkmış, oğlu Hz. Hasan’ı da onu koruma ile görevlendirmişti.

Halife Olması

H. 35/ M. 656’da Hz. Osman’ın şehadetinden sonra halifeliği kabul etmiştir. Ama daha ilk günlerde müşkülatla karşılaşmıştır. Cemel Vak’asında, muzaffer olmuş, fakat birçok Müslüman da yok olmuştur. Sıffin’de Muaviye ile yapılan savaş sonuç vermemiştir. Ama Nehrevan’da Haricileri yine yenmiştir.

19 Ramazan 40/24 Ocak 661 tarihinde, İbn-i Mülcem adlı bir Harici tarafından kılıçla ağır yaralanmış ve 2 Ramazanda şehid olmuştur.

Advertisement

Hz. Ali’nin 15’i erkek 17’si kız olmak üzere 32 çocuğu dünyaya gelmiştir. Özellikle Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin beş kişiden kurulu bulunan. Al-i Beytin en gençleri ve Resulullah’ın gözbebekleridir. Kabri Necef’tedir. Dünya ölçüsünde ziyaret yeridir. Nehcü ‘l-Belağa, değeri kaybolmayan eseridir. Divan-ı Ali de önemlidir. O, sadece Aşere-i Mübeşşere’den değil, her bakımdan bir kemal örneğidir.


Leave A Reply