Hz. Ali Kimdir? Allah’ın Aslanı Lakaplı Dördüncü Büyük Halifenin Hayatı

0

Hz. Ali Kimdir? Hz. Ali hayatı, kimdir, dönemi, İslam tarihindeki yeri ile ilgili bilgi. Aşere-i Mübeşşere kimlerdir, hayatları

Hz. Ali

Hz. Ali Kimdir?

Hz. Ali; Hz. Muhammed‘in amcasının oğlu ve sevgili kızı Fatima’nın eşi, İslam tarihinin büyük kahramanlarının başı olan Hz. Ali bin Ebi Talib (598-661), ilk halifelerin dördüncüsüdür. Künyeleri birçok olmakla beraber aralarından şunları seçebiliriz: Ebu’r-Reyhaneyn, Ebu’l-Hasan, Ebu Türab. Babası Ebu Talib, annesi Esed kızı Fatima’dır.

Doğumu Mekke’de ve Kabe’dedir. Babası Hz. Muhammed‘i koruduğu gibi, kendisini de Hz. Peygamber eğitmiş ve yetiştirmiştir. İslama ilk giren genç-çocuk odur. Peygamberin hırkasına sarılıp onun yatağında uyumuştur. Hicretten az sonra Hz. Fatima anamızla evlenmiştir. Peygamberin bütün savaşlarına katılmış, birçok defa sancağı elinde taşımıştır. Kahramanlığı ona Hayder-i Kerrar (döne döne saldıran arslan), Şir-i Yezdan (Allah arslanı) denilmesine sebep olmuştur. Peygamber ona: “Sen, benim dünya ve ahirette kardeşimsin” demek suretiyle en büyük iltifatı bezleylemiştir. Ve Hz. Muhammed bu dünyadan ayrılınca da O’nu Hz. Ali yıkamıştır. Hayatta iken Hz. Muhammed‘e vahy katipliği ve mektupçuluk yapmıştır. Hz. Ömer zamanında ona kadılık etmiş ve hakkında: “Ömer, Ali olmazsa, helak olur” dedirtmiştir. Hz. Osman’ın evi kuşatıldığında karşı çıkmış, oğlu Hz. Hasan’ı da onu koruma ile görevlendirmişti.

Halife Olması

H. 35/ M. 656’da Hz. Osman’ın şehadetinden sonra halifeliği kabul etmiştir. Ama daha ilk günlerde müşkülatla karşılaşmıştır. Cemel Vak’asında, muzaffer olmuş, fakat birçok Müslüman da yok olmuştur. Sıffin’de Muaviye ile yapılan savaş sonuç vermemiştir. Ama Nehrevan’da Haricileri yine yenmiştir.

19 Ramazan 40/24 Ocak 661 tarihinde, İbn-i Mülcem adlı bir Harici tarafından kılıçla ağır yaralanmış ve 2 Ramazanda şehid olmuştur.

Hz. Ali’nin 15’i erkek 17’si kız olmak üzere 32 çocuğu dünyaya gelmiştir. Özellikle Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin beş kişiden kurulu bulunan. Al-i Beytin en gençleri ve Resulullah’ın gözbebekleridir. Kabri Necef’tedir. Dünya ölçüsünde ziyaret yeridir. Nehcü ‘l-Belağa, değeri kaybolmayan eseridir. Divan-ı Ali de önemlidir. O, sadece Aşere-i Mübeşşere’den değil, her bakımdan bir kemal örneğidir.


Kaynak – 2

Ali Bin Ebu Talib Kimdir?

Ali Bin Ebu Talib (598-661), dördüncü halifedir. Hz. Muhammed’in amcası Ebu Talib’in oğludur. Muhammed’in kızı Fatma ile evlendi. İslamı kabul eden ilk 4 kişiden biridir. Toprakta yatmayı sevdiği için Hz. Muhammed ona toprağın babası anlamına gelen Ebu Turab sanını verdi. Hayber seferinde sancağı taşıdı. Yemen seferini yönetti (631-632). Ömer’in halifeliği sırasında, Hicret’in Hicri takviminin başlangıcı olarak kabul edilmesini sağladı. Osman döneminde çıkan karışıklıklarda, Osman’dan yana çıkarak Onun halifeliğini savundu; Osman öldürülünce halife oldu (24 Haziran 656)

Peygamber’in karısı Ayşe, sahabeden Talha ve Zübeyr Ali’nin halifeliğine karşı çıktılar. (Cemel Vakası) Osman’ın kan davasını güden Muaviye ile Sıffin’deki karşılaşmasında (657) savaşı kazanmak üzereyken, Arm’ın aldatmacası sonucu halifelikten uzaklaştırıldı (Hakem Olayı), Muaviye halife ilan edildi. Bu çözümü kabul etmeyen Haricilerle de (Ali’nin ordusundan ayrılanlar)savaşan Ali Haricileri yok etti(658). Sonra Kufe’ye çekildiğinde öç almak isteyen bir Harici tarafından zehirli bir kılıçla ağır biçimde yaralandı. Üç gün sonrada öldü (24 Ocak 661).

Gömüldüğü yere Necet (Irak’ta) kenti kuruldu. Ali yanlılarına şia (şii) dendi. Şiiler Ali’yi imam ve halife olarak tanımakla kalmadılar,kimileri onun veli olduğunu, kimileri de Tanrı’nın Ali’de tecelli ettiği inancını öne sürdüler.

İslam tarihinde Ali kendilerine cennet vaad edilen on kişiden biridir. Fatma’dan oğulları Hasan’la Hüseyin ve iki kızı olmuştur. Ali savaşlardaki kahramanlığından ötürü Allah’ın Aslanı (Esadullah) adıyla da anılır. Murtaza, Haydar (Arslan), Haydar-ı Kerran (Döne döne saldıran Arslan), Şir-i Yezdan (Allah’ın Aslanı), Şah-ı Merdan (yiğitlerin şahı) edebiyata da konu olan lakablarından birkaçıdır. Şiir ve hutbeleri Nehcü’l-Belaga (Güzel Söz Söylemenin Yolu) adlarıyla toplandı.

 


Leave A Reply