İbn Hacer El Heytemi Kimdir?

0
Advertisement

İbn Hacer El Heytemi kimdir ve ne yapmıştır? İbn Hacer El Heytemi hayatı, biyografisi, eserleri hakkında bilgi.

İbn Hacer El Heytemi

İbn Hacer El Heytemi; tam adı Ahmed bin Muhammed bin Muhammed bin ali bin hacer şihabeddin ebu’l-abbas el-heytemi es sadi (d. 1504, Garbiye, Mısır – ö. 3 Şubat 1567, Mekke), Arap fıkıh bilginidir.

İlk eğitimini Tanta’da gördü. Kahire’de el-Ezher Medresesi’nde Zekeriya el-Ensari, Abdulhak es-Sinbati, Şehabeddin Tablavi, Ebu’l-Hasan el-Bekri ve Şehabeddin bin Neccar el-Hanbeli gibi ünlü bilginlerin derslerini izledi. Fıkıh ve kelam konusunda icazet aldı. 1540’ta Mekke’ye yerleşti. Burada yazdığı, Nevevi’nin Minhacü’t-Talibin’inin yorumu olan Tuhfetu’l-Muhtac adlı yapıtı Şafii hukukunun en güvenilir kaynağı sayılır.

Şafii müftüsü İbn Ziyad’la giriştiği kelam tartışmalarıyla da ünlenen ibn Haceri’l-Heytemi’nin başlıca yapıtları arasında el-Cevherü’l-Munazzam fi Ziyareti’l-Kabri’l-Mükerrem (1862), el-Hayratü’l-Hisan fi Menakıbı’l-İmamVl-Azam Ebu Hanife en-Numan (1888), Fetavaü’l-Hadisiye (1890), Fe-tavaü’l-Kubrai’l-Fıkhiye (1891), en-Nuhabü’l-Celile fi’l-Hutabi’l-Cezile (1892), Haşiye alâ İzahü’l-lmami’l-Nevevi fi Menasiki’l-Hac (1905) sayılabilir.


Leave A Reply