İflas Sebepleri ve İflasa Tabi Olanlar

0
Advertisement

İflas hukukunda iflas sebepleri nelerdir? İflasa tabi olanlar kimlerdir, kurallar, İflas Sebepleri ve İflasa Tabi Olanlar hakkında bilgi.

İflas Sebepleri ve İflasa Tabi Olanlar

İflas Sebebi

> iflas sanıldığının aksine yalnızca borçlunun işlerinin umutsuz bir şekilde kötüye gitmesi halinde başvurulabilen bir takip yolu değildir. Bir borçlunun iflasının istenebilmesi için borcun ödenmemiş olması yeterlidir. Yani iflas sebebi, “borcun ödenmemesi”dir.

> “İflas sebebi, borçlunun, muaccel (vadesi gelmiş) bir borcunu (iflas davasına rağmen) ödememesidir. Bu durumun sürekli ve yaygın olmasına borçlunun ödemelerini tatil etmesi de denir.”

> Sermaye şirketlerinin (anonim ve limited şirketler, kooperatifler) pasifinin aktifinden fazla olması da özel bir iflas sebebidir.

Advertisement

> Terekenin mevcudunun borcuna yetmemesi yine bir özel iflas sebebidir.

Borçlunun borcunu ödemekten aciz olması tek başına bir İflas sebebi değildir. Ancak borçlu aczini bildirerek kendisinin iflasını isteyebilir. Hatta bazı durumlarda borçlunun kendisinin iflasını istemesi kanuni bir zorunluluktur.

> İflas sebepleri özetle şöyle belirtilebilir:

> Borcun ödenmemesi

Advertisement

> Ödemelerin tatil edilmiş olması

> Sermaye şirketlerinin pasifinin aktifinden fazla olması

> Terekenin mevcudunun borcunu ödemeye yetmemesi

> Borçlunun borcunu ödemekten aciz olması (Borcunu ödemekten aciz olmanın tek başına iflas sebebi olmadığı unutulmamalıdır.)

Advertisement

İflasa Tabi Olanlar

> İflas hukukunda kural olarak bütün gerçek ve tüzel kişi tacirler iflasa tabidir. Bununla birlikte Ticaret Kanunu uyarınca tacir olmadığı halde iflasa tabi bulunanlar da vardır. Bu açıdan iflasa tabi olanlar üç başlık altında incelenir.

Ticaret Kanunu’na Göre Tacir Olanlar

> Gerçek kişi tacirler:

***Bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kimseler
***Ticari bir işletme açtığını çeşitli vesilelerle İlan etmiş veya İşletmesini ticaret siciline kaydettirmiş kimseler işletmelerini fiilen işletmeye başlamamış olsalar da tacir sayılır.
*** Ticaretten men edilmiş olmalarına rağmen ticari işletme işleten kimseler. (Örneğin ticari işletme işletmesi yasak olmasına rağmen işletme sahibi devlet memuru)

> Tüzel kişi tacirler:

Advertisement

***Kollektif şirketler
***Komandit şirketler
***Anonim şirketler
***Limited şirketler
***Kooperatifler
***Amacına varmak için ticari işletme işleten dernekler
***Kamu tüzel kişileri tarafından kurulan teşekkül ve müesseseler

Tacir Olmadıkları Halde Ticaret Kanunu Uyarınca İflasa Tabi Olanlar

> Bir ticari işletme açmış gibi davrananlar, tacir sayılmazlar ama tacir gibi sorumlu olduklarından iflasları istenebilir.

> Donatma iştiraki: Donatma iştirakinin tüzel kişiliği yoktur ancak iflası istenebilir.

Özel Kanunlar Uyarınca Tabi Olanlar

> Ticareti terk edenler, terk ettikleri tarihten itibaren 1 yıl süreyle iflasa tabidirler.

Advertisement

> Kollektif ve komandit şirket ortakları iflasa tabidirler.

> Konkordato mühleti kaldırılan, konkordatosu tasdik olunmayan veya konkordatosu tamamen feshedilen kimseler.

> Bankanın yöneticileri, denetçileri yaptıkları işlemlerden dolayı iflasları istenebilen kimselerdir.

> Belli durumlarda tereke ortaklığının iflası istenebilmektedir.

Advertisement

Leave A Reply