II. Mahmut Döneminde Askeri Alanda Yapılan Islahatlar

0

II. Mahmut döneminde Yeniçeri Ocağının kaldırılması ile sonuçlanan askeri alanda yapılan ıslahatlar ile ilgili bilgi

2. MahmutII. Mahmut‘un ilk yıllarında devlet işlerinde daha çok sadrazam Alemdar Mustafa Paşa etkili oldu. Alemdar, Yeniçeri Ocağı’nın Osmanlı Devleti’nin askeri ihtiyaçlarına cevap vermeyeceği bilinciyle, bazı askeri düzenlemeler gerçekleştirmiştir.

Advertisement

*** III. Selim döneminde kurulmuş, fakat Kabakçı Mustafa isyanı sonrasında kaldırılmış olan Nizam-ı Cedit ordusunun yerine Sekban-ı Cedit Ordusu kuruldu

*** Yeniçeri Ocağında ıslahat yapılarak eğitim zorunlu tutuldu.

*** Ulufe alım satımı yasaklandı.

Yeniçeri Ocağı’nın etkinliğini azaltan ıslahatlar nedeniyle ayaklanan yeniçeriler, Alemdar Mustafa Paşa’yı öldürdüler. Düzeni sağlamak isteyen II. Mahmut, yeniçerilerin isteğiyle Sekban-ı Cedit Ocağı’na son verdi.

Advertisement

Bir süre sonra II. Mahmut, Avrupa tarzında eğitim yapmasını düşündüğü, yeniçerilerden Eşkinci Ocağı adıyla yeni bir ordu kurdu. Bu ordunun askerleri yeniçeriler arasından seçilmekteydi. Fakat Yeniçeriler bu defa da “eğitim istemeyiz” diyerek ayaklandılar. Bu olay üzerine yıllardır yeniçeri isyanları nedeniyle yaşanan kargaşadan bıkmış olan halk, esnaf, medrese öğrencileri, topçu birlikleri ve donanma kuvvetleri padişahın yanında toplanarak 16 Haziran 1826’da Yeniçeri Ocağı’nı ortadan kaldırdılar. Bu olay, Osmanlı Devleti için yeniliklerin yapılmasını kolaylaştırdığı için “hayırlı olay” anlamında, Vakayı Hayriye olarak isimlendirilmiştir.

Yeniçeri Ocağının kaldırılmasıyla, yeniliklere engel olan bir kurum ortadan kaldırılmış ve Padişahın devlet yönetimindeki otoritesi artmıştır.

Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasından sonra yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye adıyla bölük, tabur, alay, şeklinde düzenlen yeni bir askeri teşkilat kuruldu. Fakat bu ordu da Osmanlı Devleti’nin ihtiyaç duyduğu güvenlik ortamının sağlanmasında yetersiz kaldı. Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanını engelleyemedi.

1831’de yalnızca erkek nüfusun sayıldığı askeri amaçlı bir nüfus sayımı yapıldı.

II. Mahmut döneminde dirlik sistemine son verilmesi nedeniyle eyaletlerde iç güvenliğin sağlanması sorunu ortaya çıktı. Bu nedenle eyaletlerde güvenliği sağlamak amacıyla, 1834’te Anadolu’da Redif Birlikleri ve 1836’da Rumeli’de Müşirlikler kuruldu. Daha sonra Redif birlikleri Müşirliklere bağlandı.

Advertisement


Leave A Reply