II. Murat Döneminin Siyasal Olayları

0
Advertisement

II. Murat Döneminde yaşanan siyasal olaylar ile yapılan savaşlar hakkında maddeler halinde bilgilerin verildiği yazımız.

2. Murat (II. Murat)I. MURAT DÖNEMİNİN SİYASAL OLAYLARI (1421-1451)

a. II. Murat, hükümdarlığının ilk yıllarında amcası Mustafa Çelebi’nin isyanıyla uğraştı. Mustafa Çelebi Ayaklanması bastırıldıktan sonra Bizanslılardan öç almak için İstanbul kuşatıldı.

b. Bunun üzerine Bizanslılar yeni bir taht kavgası yarattılar. II. Murat’ın Karamanoğulları’na sığınmış olan küçük kardeşini İstanbul’a getirip bir süre sonra da Anadolu’ya gönderdiler. II. Murat İstanbul kuşatmasını kaldırarak kardeşinin üzerine yürüdü. Onu yendi ve öldürttü.

c. Menteşeoğulları ve Aydınoğulları topraklarını Osmanlı ülkesine kattı. Amasya ve çevresini tekrar ele geçirdi. Germiyanoğulları da topraklarını ölümünden sonra Osmanlılara bıraktı.

Advertisement

d. Mehmet Çelebi, Balkanları düzene sokmuştu. Ancak kesin olarak buranm Osmanlı yönetimi altına girmesi II. Murat zamanında gerçekleşti.

e. Bu dönemde Osmanlı Devleti, Timur’un neden olduğu sarsıntıyı atlatarak kaldığı yerden gelişmesini sürdürdü.

f. Makedonya’nın kalan kısmı ile Selânik’in Osmanlıların eline geçmesi, Osmanlıların Balkanlardaki güvenlikleri açısından oldukça önemliydi.

Balkanlarda Osmanlıların en büyük rakibi Macarlardı. Macaristan Kralı, Osmanlı kuvvetlerine büyük kayıplar verdirtmiş, bu nedenle Avrupa’da ün kazanmıştı.

Advertisement

Papa’nın da teşvikiyle Osmanlılara karşı Macar, Leh, Ulah, Sırp, Alman, Fransız ve Belçika kuvvetlerinden oluşan bir ordu kuruldu. Karamanoğlu ibrahim Bey de bu ittifakta yer aldı. Amaç, Osmanlıları Balkanlardan atmaktı.

Haçlı ordusu Sırbistan’ı geçerek Osmanlı topraklarına girdi. II. Murat’ın barış istemesi üzerine Osmanlılarla Macarlar arasında Se-gedin Barışı yapıldı.

Edirne – Segedin Barışı (1444)

1. İki taraf, on yıl birbirleriyle savaşmaya-caktı.

Advertisement

2. Sırbistan’ın bağımsızlığı geri verilecekti.

3. Eflâk Beyliği, Macaristan’ın himayesinde olacak; ancak Osmanlılara vergi vermeye devam edecekti.

Bu antlaşmadan sonra II. Murat, tahtını 12 yaşındaki oğlu II. Mehmet’e bıraktı.

Varna Savaşı (1444)

Advertisement

Osmanlılardaki taht değişikliği üzerine Haçlılar, Segedin Barışı’nı unutarak yeniden savaşa hazırlandılar.

Haçlı ordusu Tuna’yı geçerek Eflak kuvvetleri ile birleşti.

Bu kötü durumda, devlet büyükleri ve II. Mehmet, II. Murat’a mektuplar yazarak Edirne’ye gelmesini ve ordunun başına geçmesini sağladılar.

Osmanlılar, Varna’da Haçlılara büyük kayıplar verdirttiler.

Advertisement

Sonuçları

a. Osmanlıların Balkanlardaki egemenliği kesinleşti, islâm dünyasındaki saygınlığı arttı.

b. Yunanistan doğrudan Osmanlı yönetimi altına alındı.

c. Bulgaristan bir kez daha doğrudan Osmanlı yönetimi altına alındı. Buraya çok sayıda Türk aşireti yerleştirildi.

Advertisement

II. Kosova Savaşı (1448)

Sultan Murat, Balkanlar, Yunanistan ve Mora’da Osmanlı egemenliğini yeni baştan sağladı.

Osmanlıların bunlarla uğraşmasını fırsat bilen Erdel Bey’i Hünyadi Yanoş, Alman ve Macarlardan oluşturduğu kuvvetleriyle Sırbistan’a girdi. Etrafı yakıp yıkarak Vardar boyunca güneye doğru ilerledi.

Sultan Murat, başka kuvvetlerin Hünyad’a katılmasına fırsat vermemek için Haçlı ordusunu Kosova’da yakaladı. Buradaki savaşta Jan Hünyad yenildi. Çok kayıp verdi.

Sonuçları

Advertisement

a. Kosova Savaşı Osmanlılar’m Balkanlarda kesin bir biçimde yerleşmelerini sağladı. Tu-na’nın güneyindeki egemenlikleri sagiamlaştı.

b. Haçlılar artık bir daha Osmanlılara saldırma cesareti gösteremediler.

c. Artık Avrupa’ya yürüyüş sırası Türkler’e gelmişti.

Sultan Murat, Kosova zaferinden sonra, daha çok içişleriyle uğraştı. Ölümü üzerine ogiu II. Mehmet ikinci defa Osmanlı tahtına geçti (1451).

Advertisement

Leave A Reply