İncil İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de İncil ile ilgili olan ayetler hangileridir? İncil hakkındaki ayetler ve anlamları.

3/3,48,65 Al-i İmran

Advertisement

3- O, sana kendisinden öncekileri tasdik edip doğrulayan bu Kitab’ı hak olarak indirdi. Tevrat’ı ve İncil’i de yine O indirmişti.
48- (Melekler, Meryem’e hitaben İsa hakkındaki sözlerine devam ettiler:) “Allah ona yazmayı, hikmeti, Tevrat’ı ve İncil’i öğretecek.
65- Ey Kitab ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Halbuki Tevrat da, İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç düşünmez misiniz?

5/46,47,66,68,110 En’am

46- Kendinden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı olarak peygamberlerin izleri üzerine, Meryem oğlu İsa’yı arkalarından gönderdik. Ve ona, içinde doğruya rehberlik ve nur bulunmak, önündeki Tevrat’ı tasdik etmek, sakınanlara bir hidayet ve öğüt olmak üzere İncil’i verdik.
47- İncil’e inananlar, Allah’ın onda indirdiği hükümler ile hükmetsinler. Kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse, işte onlar fasıkların ta kendileridir.
66- Eğer onlar Tevrat’ı, İncil’i ve Rableri tarafından kendilerine indirilen Kur’an’ı gereğince uygulasalardı, her yönden nimete ermiş olurlardı. İçlerinde orta yolu bulan bir zümre vardı. Çoğunun işledikleri ise ne kötü idi!
68- De ki: “Ey Kitab Ehli! Tevrat’ı,
İncil’i ve Rabbiniz tarafından size indirileni uygulamadıkça bir esas üzerinde değilsiniz. Şüphesiz ki, Rabbin tarafından sana indirilenler, onların çoğunun azgınlığını ve inkarını artıracaktır. Şu halde kafir olan bir toplum için üzülme!
110- Allah o zaman şöyle diyecek: “Ey Meryem oğlu İsa! Sana ve annene verdiğim nimetimi hatırla! Hani seni Mukaddes Ruh Cebrail ile desteklemiştim. Bu sayede sen beşikte iken de, yetişkin çağında da insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı okuyup-yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncil’i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyordun da ona üflüyor, hemen benim iznimle o bir kuş oluyordu. Yine benim iznimle anadan doğma körü ve alacalıyı iyileştiriyordun. Ölüleri benim iznimle hayata kavuşturuyordun. Hani İsrailoğullarının seni öldürmelerini önlemiştim.
Kendilerine apaçık deliller, mucizeler getirdiğin zaman inkar edenler: “Bu açık bir sihirden, başkası değildir.” demişlerdi.

7/157 A’raf

Advertisement

157- Yanlarındaki Tevrat ve İncil’de yazılı buldukları o Peygamber’e, o ümmî elçiye uyanlar var ya, işte o Peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten men eder, onlara temiz şeyleri helal, murdar şeyleri haram kılar. Ve üzerindeki ağırlıkları, sırtlarındaki zincirleri atar. O Peygamber’e inanıp saygı gösteren, yardım eden ve
onunla beraber gönderilen nur’a uyanlar var ya, işte kurtuluşa erenler onlardır.

9/111 Tevbe

111-Allah, mü’minlerden canlarını ve mallarını, kendilerine cennet vermek üzere satın almıştır. Allah yolunda çarpışacaklar da öldürecek ve öldürülecekler. Bu, Tevrat’ta da, İncil’de de, Kur’an’da da Allah’ın kendi üzerine yüklendiği bir ahiddir. Allah’tan daha çok verdiği sözü tutan kim vardır? O halde yaptığınız alışverişinizden dolayı size müjdeler olsun! Ve işte büyük kurtuluş budur.

19/30 Meryem

30- Çocuk şöyle dedi: “Ben Allah’ın kuluyum. O, bana Kitab’ı verdi ve beni peygamber yaptı.

48/29 Feth

Advertisement

29- Muhammed, Allah’ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükû ve secde ederken görürsün. Allah’tan lütuf ve rıza isterler. Onlar, yüzlerindeki secde izlerinden tanınırlar. Bu, onların Tevrat’taki vasıflarıdır. İncil’deki vasıfları da şöyledir; onlar, filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu güçlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzer ki bu, ziraatçıların da hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp güçlendirmekle kafirleri öfkelendirir. Allah, inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük mükafaat vaad etmiştir.

57/27 Hadid

27- Sonra bunların izinden ardarda peygamberlerimizi gönderdik. Meryem oğlu İsa’yı da arkalarından gönderdik. Ona İncil’i verdik ve ona uyanların gönüllerine bir şefkat ve merhamet koyduk. Uydurdukları ruhbanlığa gelince, onu biz yazmadık. Fakat kendileri Allah’ın rızasını kazanmak için yaptılar. Ama buna da gereği gibi uymadılar. Biz de onlardan iman edenlere mükafatlarını verdik. Ama onlardan bir çoğu da yoldan çıkmışlardır.


Leave A Reply