İngilizce Mevsimler Yazılışları ve Okunuşları, Kısaca İngilizce Tanıtımları

0
Advertisement

Bir yıldaki mevsimlerin sırasıyla ingilizce yazılışları ve okunuşları. Mevsimler (seasons) ingilizceleri, türkçeleri ve okunuşları

dört mevsim

Kaynak: pixabay.com

İngilizce Mevsimler Yazılışları ve Okunuşları

SEASONS – MEVSİMLER

A season is a part of a year. Most areas of the Earth have four seasons in a year: spring, summer, autumn (British English) or fall (US English), and winter.

Bir mevsim bir yılın bir parçasıdır. Dünyanın çoğu bölgesinde yılda dört mevsim bulunur: ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış.

Summer is a warm season because the days are longer and the Sun is high in the sky, giving direct light to the ground. Winter is a cold season because the days are shorter and the Sun is low in the sky, giving indirect light to the ground. Both the changes in the length of the day and the height of the Sun at noon are caused by the tilt of the Earth’s spin axis with respect to the plane of the Earth’s path around the Sun. At any time, in any season, the northern and southern hemispheres (halves of the Earth) have opposite seasons.

Yaz ılık bir mevsimdir çünkü günler daha uzun ve güneş gökyüzünde tepededir ve yere doğrudan ışık verir. Kışları soğuk bir mevsimdir çünkü günler daha kısadır ve gökyüzünde güneş azdır ve yere dolaylı ışık verir. Hem günün uzunluğundaki değişiklikler hem de öğlen güneşin yüksekliği, Dünya’nın Güneş’in etrafındaki yolunun düzlemine göre dönme ekseninin eğiminden kaynaklanır. Herhangi bir zamanda, herhangi bir mevsimde, kuzey ve güney yarım küre zıt mevsimler yaşanır

SEASON OKUNUŞU

Advertisement
Kış Resimleri

Kaynak: pixabay.com

Kış – Winter

Winter is one of the four seasons and the coldest time of the year. The days are shorter and the nights are longer. Winter comes after autumn and before spring.

Kış, dört mevsimden ve yılın en soğuk zamanlarından biridir. Günler daha kısa ve geceler daha uzun. Kış sonbahardan sonra ve ilkbahardan önce gelir.

Winter begins at the winter solstice. In the Northern Hemisphere the winter solstice is usually December 21 or December 22. In the Southern Hemisphere the winter solstice is usually June 21 or June 22.

Kış, kış gündönümü ile başlar. Kuzey Yarımküre’de kış gündönümü genellikle 21 Aralık veya 22 Aralık’tır. Güney Yarımküre’de kış gündönümü genellikle 21 Haziran veya 22 Haziran’dır.

Some animals hibernate during this season. In temperate climates there are no leaves on deciduous trees. People wear warm clothing and eat food that was grown earlier. Many places have snow in winter, and some people use sleds or skis. Holidays in winter for many countries include Christmas and New Year’s Day.

Bazı hayvanlar bu mevsimde kış uykusuna yatarlar. Ilıman iklimlerde, yaprak döken ağaçlarda yaprak yoktur. İnsanlar sıcak tutan giysiler giyerler ve daha önce yetiştirilmiş yiyecekleri yerler. Birçok yerde kışın kar yağar ve bazı insanlar kızak veya kayak yaparlar. Birçok ülkede kışın Noel ve Yılbaşı tatili vardır.

Advertisement

WINTER OKUNUŞU

İlkbahar

Kaynak: pixabay.com

İlkbahar – Spring

Spring is the season after winter and before summer. Days become longer and weather gets warmer in the temperate zone because the Earth tilts towards the Sun. In many parts of the world plants grow and flowers bloom. Often people with hay fever suffer more, because some plant pollens are allergens. Many animals have their breeding seasons in spring. In many parts of the world it rains for hours. This helps the plants grow and the flowers bloom.

İlkbahar mevsimi kıştan sonra ve yaz mevsiminden önceki mevsimdir. Günler uzar ve ılıman bölgede hava ısınır, çünkü Dünya Güneş’e doğru eğilir. Dünyanın birçok yerinde bitkiler büyür ve çiçekler açar. Genellikle alerjisi olan insanlar sıkıntı çekerler, çünkü bazı bitki polenleri alerjendir. İlkbahar birçok hayvanın üreme mevsimidir. Dünyanın birçok yerinde saatlerce yağmur yağar. Bu bitkilerin büyümesine ve çiçeklerin açmasına yardımcı olur.

SPRING OKUNUŞU

yaz mevsimi

Kaynak: pixabay.com

Yaz – Summer

Summer is one of the four seasons. It is the hottest season of the year. Four seasons are found in areas which are not too hot or too cold. In the north part of the world, summer takes place between the months of June and September, and in the south part of the world, it takes place between December and March. This is because when the north part of the Earth points towards the Sun, the south part points away.Many people in rich countries travel in summer, to seaside resorts, beaches, camps or picnics. The temperature rises up in summer. There are holidays in summer. Many people enjoy summer.

Yaz dört mevsimden biridir. Yılın en sıcak mevsimidir. Dört mevsim ancak çok sıcak veya soğuk olmayan bölgelerde yaşanabilir. Dünyanın kuzey kesiminde yaz, haziran ve eylül ayları arasında, dünyanın güney kesiminde ise aralık ve mart ayları arasında gerçekleşir. Bunun nedeni, Dünya’nın kuzey kısmı Güneş’den dik ışınlar alırken, güney kısmı eğik alır. Zengin ülkelerde yaşayan birçok kişi yaz aylarında sahil tatil yerlerine, plajlara, kamplara veya pikniklere gider. Yaz aylarında sıcaklık yükselir. Yaz aylarında tatil vardır. Birçok insan yazın tadını çıkarır.

SUMMER OKUNUŞU

sonbahar

Kaynak: pixabay.com

Sonbahar – Fall (Amerikan İngilizcesi)

Autumn is the season after summer and before winter. In the Northern Hemisphere, it is often said to begin with the autumnal equinox in September and end with the winter solstice in December. In the Southern Hemisphere, it runs from the autumnal equinox in March to the winter solstice in June.

Sonbahar yazdan sonraki ve kıştan önceki mevsimdir. Kuzey Yarımküre’de genellikle Eylül ayında sonbahar ekinoksuyla başlayıp Aralık ayında kış gündönümüyle sona erer. Güney Yarımküre’de Mart ayındaki sonbahar ekinoksundan Haziran ayındaki kış gündönümüne kadar devam eder.

In many places in the temperate zone, autumn is a time for harvesting most crops. Deciduous trees (trees that lose their leaves every year) lose their leaves, usually after turning yellow, red, or brown. In many countries, autumn is the time a new school year starts.

Ilıman bölgedeki birçok yerde, sonbahar çoğu ürünün toplandığı zamandır. Yaprak döken ağaçlar (her yıl yapraklarını kaybeden ağaçlar), genellikle sararma, kırmızı veya kahverengiye dönüştükten sonra yapraklarını kaybeder. Birçok ülkede, sonbahar yeni bir okul yılının başladığı zamandır.

Advertisement

FALL OKUNUŞU

Sonbahar – Autumn (İngiliz İngilizcesi)

AUTUMN OKUNUŞU


Leave A Reply