İnsan Hakları Haftası İle İlgili Yazılar

6

İnsan Hakları Haftası ne zaman kutlanır, haftanın anlam ve önemi nedir? İnsan Hakları Haftası hakkında bilgi.

İnsan Hakları Haftası İle İlgili Yazılar

Advertisement

İnsan Hakları Haftası İle İlgili Yazılar

İnsan Hakları Haftası
(On Aralık gününü içine alan hafta)

Bütün insanlar, özgür ve eşit olarak doğarlar.

İnsanlar arasında sevgi ve dostluk duygusunu geliştirmek, barışın güçlenmesini sağlamak, bu amaçla kurulmuş milletler arası kuruluşları tanıtmak amacıyla, okullarımızda İnsan Hakları Haftası düzenlenir.

Okulların durumları, öğrenci düzeyleri göz önünde bulundurularak bu hafta ile ilgili bilgiler verilir.

Advertisement
İNSAN HAKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

Çok eski zamanlarda güçlüler, zayıfları tutsak etmiş, köle yapmış; onlara insana yakışmayan davranışlarda bulunmuşlar; ayrıca kendileri gibi inanmayanlara, düşünmeyenlere eziyet ve işkenceler etmişlerdir. Bunların tümü utanılacak hareketlerdir.

Sonraları işkenceye, haksızlığa ve insan alıp satmaya karşı çıkılmış, gerekli önlemlerin alınması istenmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nin kuruluş yıllarında (1776), “Bağımsızlık Bildirisi” yayımlandı. Burada insanların doğuştan özgür, eşit ve bağımsız oldukları vurgulanmıştır.

1789 Yılında Fransa’da bir devrim oldu, kurucu meclis, “İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi” ni açıkladı. Bildiride insanların özgür ve eşit doğduğu, egemenliğin milletin elinde bulunduğu belirtilmiştir. Yine bildiriye göre insanların özgürlük, güvenlik gibi haklarının alınmasına ve işkenceye karşı direnme, mülk edinme hakları vardır. İnsanlar, bu haklarını başkalarına bırakamazlar.

İNSAN HAKLARI

İnsanlar vardır, renk renk, çeşit çeşit,
Olamaz biri diğerine köle.
Denktir yasada kara, beyaz ile,
Hepsi de doğar birbirine eşit.

Uygulanıyorsa, baskı, işkence,
Çoluk çocuğa, erkeğe, kadına.
Denemez demokrasi bunun adına,
Onurlu bir davranış bu mu sence?

İnsan gönlünce çalışır, didinir,
Kimse bu hakkı edemez ret
Yaptığı eşit ise, eşit ücret,
Alıp kendisine mal mülk edinir.

Advertisement

İnsanlara denemez hemen suçlu,
Soruşturmadan verilemez karar.
İnsan, hakkını mahkemede arar,
Olsa bile hem haklı hem de güçlü.
Kazım Saymalı

istemezsen bakmak geleceğe kaygılı, İnsanlar doğru düşünmeli, inanmalı, Okumalı, öğrenmeli, aydınlanmalı, Böyle olunur, insan haklarına saygılı.

Yaşamak, hürlük, güvenlik kişinin hakkı, Verildi, bunun için yüzlerce yıl emek. İnsan hakları, insanca yaşamak demek, İnsan haklarına uymak, insanın hakkı


Yazı – 2


İnsan, doğanın en değerli varlığıdır. İnsanların hak ettikleri değeri yaptıkları çetin mücadeleler sonucunda alabilmişlerdir. Uğrunda müdahale edilen bu haklar düşünce, inanç, haberleşme, örgütlenme, çalışma, mal edinme, konut dokunulmazlığı haklarıdır. Bu hakların bütününe “İnsan Hakları” denir. Maalesef yüzyıllardır verilen mücadeleye rağmen özlenen bu haklara ulaşamayan insanlar çoğunluktadır.

GÜNÜN TARİHÇESİ

Tarih boyunca, insanlar; cinsiyetlerine, renklerine, güçlerine, yerli ve yabancı oluşlarına, sosyal kanunlarına göre sınıflandırılmışlardır.

Bir dönem hükümdarlar, krallar, soylular, din adamları üstün haklar elde edip lüks içinde yaşarlardı. Halk kesimi ise sefalet içinde yaşardı.

Arap kabileleri İslamiyet öncesinde cins ayırımı yapar, kız çocuklarını diri diri toprağa gömerlerdi. Avrupa’daki Rönesans ve Reformlar sonucu düşünce, sanat, edebiyat ve ekonomik alandaki ilerlemeler sonucu halkın görgüsü, yaşam biçimi değişmiştir.

Avrupa’daki bilim adamları (Voltaire, J.J. Rousso, Montesquieu) bilgi ve bilince dayanarak insanların eşit olduklarını hatta kendilerini yönetebilme hakkına sahip olduklarını dile getirmişlerdir. Bu insanca hakların korunulup savunulması 17 yy. Avrupa ülkelerinde 18. yy da diğer dünya ülkelerinde savunulmaya başlanılmıştır.

1776 yılında Amerika, İngiltere’ye karşı Bağımsızlık Bildirgesi yayımladı.

1789 yılında Fransa Devrimi’nden sonra yayımlanan İnsan Haklan Bildirisi’de önemli bir aşamadır. 19. yüzyılda süren savaşlar insanların bireysel düşüncelere karşı, toplumcu düşünceleri benimsemesini sağladı. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra insanlar yeni kazanımlar elde etti.

“II. Dünya Savaşı’ndan sonra insan hakları güvenceye bağlandı.”

Advertisement

Birleşmiş Milletler Örgütü, iki yıllık bir çalışma sonucu 10 Aralık 1948’de “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”ni kabul etti.

İNSAN HAKLARI İLGİLİ KURULUŞLAR

1. İnsan Haklan Avrupa Komisyonu

2. İnsan Haklan Avrupa Divanı

3. Uluslararası Af Örgütü

4. İnsan Hakları Dernekleri

5. T.B.M.M. İnsan Hakları Komisyonu


6 yorum

  1. büyük abla dilan on

    kim yazdıysa ödevime çok yardımcı oldu yani kısaca yazdığı için TEŞEKKÜR ediyorum……………………. 😀

Leave A Reply