İnsan Hakları Haftası nedir? Ne zaman kutlanır?

0

İnsan hakları haftası nedir? İnsan hakları haftası ne zaman kutlanır? İnsan hakları haftası ile ilgili anlam ve önemini belirten yazı.

İnsan Haklarıyla İnsandır

Advertisement

İnsanlar aile, mahalle, köy, kasaba ve kentlerde toplu halde yaşarlar. Toplu halde yaşamanın kuralları vardır. Bunların başında; insanların birbirlerinin haklarına saygılı olmak gelir.

Tarihin eski devirlerinde insan haklarına saygı gösterilmemiş. Zorla çalıştırılmışlar, savaşa götürülmüşler, parayla alınıp satılmışlar. Bu durum insanlık duygusuyla dolu kişileri üzmüş; yazarları, şairleri duygulandırmış. Haksızlığa uğrayanlar birleşmişler, haklarını alma savaşı vermişlerdir. Bunun en güzel örneği; Türk Kurtuluş Savaşı’dır. Mondros antlaşmasıyla silâhları alınan, Sevr antlaşmasıyla yurdu düşmanın eline geçen Türk ulusu, Mustafa Kemâl’in önderliğinde haklarını almayı başarmıştır.

insanın insanı ezmesine karşı 1776’da Amerika Birleşik Devletleri’nde “Bağımsızlık Bildirisi” yayınladı. İnsanların doğuştan eşit, özgür oldukları vurgulanmıştır.

Fransa’da 1789’da devrim yapıldı. Kurucu Meclis: “İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi” yayınladı. İnsanların; hürriyet, adalet, eşitlik, mülk edinme, işkenceye karşı direnme gibi vazgeçilmez ve başkasına devredilmez hakları olduğu vurgulandı. 1839’da benimsenen Tanzimat Fermanı ile bu görüşler Osmanlı aydınları tarafından da benimsendi, halkımıza bilgiler verildi. Namık Kemâl, Ziya Gökalp vb. şairlerimiz, yazarlarımız insan haklarını savundular. Onların özlemlerini Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemâl gerçekleştirdi. Medeni Kanunu güncelleştirdi.

Advertisement

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı getirdi. Anayasa’mızda 12-74. maddelerle vatandaşlarımızın Temel Hak ve Ödevleri belirtildi. Özel yaşamın gizliliği, haberleşme özgürlüğü gezi, din ve vicdan özgürlüğü, mülkiyet hakkı vb. yasaların güvencesi altına alındı, insanlığı yıkıma sürükleyen II. Dünya Savaşı‘ndan sonra Birleşmiş Milletler yoğun çalışmalarla 10 Aralık 1948’de insan Hakları Bildirisi’ni yayımladı. Türkiye Cumhuriyeti de bu bildiriye imzasını koymuştur. Avrupa Konseyi de üye ülkelerde insan haklarına uyulup uyulmadığını izlemekte, ilgili devletleri uyarmaktadır. Ne yazık ki, insan haklarına gereken saygıyı göstermeyenler vardır.

Biz günlük yaşantımızda kişisel hak ve özgürlüklere saygılı olmalıyız. Ailede, okulda, mahallede, oyunlarımızda hep saygı, hak ve eşitlik sınırlarını aşmamalıyız. Buna uymayanları uyarmalıyız. “Bize yapılmasını istemediğimizi, biz de başkasına yapmamalıyız.”


Leave A Reply