İnsan Haklarıyla İnsandır Konu Anlatımı, İnsan Haklarının Önemi

0
Advertisement

İnsan Haklarıyla İnsandır konusu anlatımı. İnsan Haklarıyla İnsandır konu başlığı altında anlatılabilecek tüm detay bilgilerin yer aldığı sayfamız.

İnsan Haklarıyla İnsandır

İnsanların ırklarının, dinlerinin, dillerinin, siyasi düşüncelerinin, görünüşlerinin, yaşadığı yerlerin farklı olması sahip oldukları temel hakların herhangi birini kullanmasına engel değildir. Çünkü insan hakları başkaları tarafından verilmiş olmayıp, insanların doğuştan sahip oldukları haklardır.

 • Kişi dokunulmazlığı / özgürlüğü ve güvenliği
 • Düşünce, inanç ve ifade özgürlüğü
 • Yaşama hakkı
 • Örgütlenme hakkı
 • Çalışma hakkı
 • Sağlık hakkı
 • Eğitim hakkı
 • Dilekçe hakkı
 • Özel hayatın gizliliği
 • Konut dokunulmazlığı
 • Seçme ve seçilme hakkı

• İnsanların insan olmalarından dolayı sahip oldukları haklar doğal haklardır ve hiçbir şekilde ellerinden alınamaz.

• İnsan hakları vazgeçilemez ve devredilemez haklardır. İnsan haklarının sınırlandırılması söz konusu olamaz.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Advertisement

Madde 3: Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (İHEB) tüm insanların hiçbir ayrım gözetilmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olduğunu ilan etmektedir. Buna göre herkesin; herhangi bir ayrım gözetilmeksizin insan hak ve özgürlüklerinden eşit bir şekilde yararlanmasını öngörür.

Temel hak ve özgürlükler alanında kullanılan kavramların içinde en kapsamlı olanı “insan hakları’dır. İnsan hakları terimi, ayrımsız bütün insanların, insanlık onurunun gereği olarak sahip oldukları hakların bütününü kapsar. İnsan hakları ırk, din, dil ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır.

Hak ihlalleri; yaşam güvenliğine sahip olamamaktan kötü muameleye, özel hayatın ihlalinden iş hayatında ayrımcılığa, eğitimsiz bırakılmaktan kötü çevre ve sağlık koşullarında yaşamaya kadar birçok şekilde olabilmektedir. Bu tür ihlallerin yaşandığı toplumlarda insan onuru zedenlenmekte, insanca yaşama olanağı sınırlanmaktadır.

İnsanın insana hükmetmesi, onu ezmesi insan onuruna yakışmayan ve kabul edilemeyecek bir davranıştır.

Demokrasilerde esas olan hak ve hürriyetlerdir. Sınırlamalar ancak bunları güvence altına almak, daha sağlıklı işlemesini sağlamak için getirilen düzenlemelerdir. Bu bakımdan hiçbir sınırlama hak ve hürriyetlerin özünü değiştirici nitelikte olamaz.

Advertisement

Çocuk Hakları Sözleşmesi

Madde 2: Çocuk Hakları, bütün çocuklar içindir.

insanlar arasında hak, eşitlik, adalet, özgürlük isteği yaygınlaştıkça bu konuyla ilgili mücadeleler de artmıştır. İnsan hak ve özgürlüklerinin hukuk düzeni tarafından korunması ve güvence altına alınmasının yolları aranmıştır.

Ülkemizde de temel hak ve özgürlükler Anayasa ile güvence altına alınmıştır. Türkiye, Birleşmiş Milletler çatısı altında oluşturulan temel insan hakkı sözleşmelerinin tümüne taraftır.

İnsan Hakları Haftası İle İlgili Yazı

İnsan Hakları Haftası İle İlgili Yazı

Dünyanın en kıymetli varlığı biz insanlarız. İnsanların bazıları çok eski yıllardan beri çeşitli haksızlıklara uğradılar. Eziyet edildi, bir mal gibi satıldı, köle olarak çalıştırıldı. Özetle hak ve hürriyetleri elinden alındı. Bu büyük haksızlığa son vermek için ve bütün insanların doğuştan sahip olduğu hak ve hürriyetlerini vermek için ilk olarak Amerika Birleşik Devletlerinde “Bağımsızlık Bildirisi” yayımlandı. Daha sonra Fransız İhtilâli ile insanların eşit ve insan olarak yaşamasını sağlamak için “İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi” açıklandı.

Ne var ki, bu çabalara rağmen yine işkenceler, haksızlıklar, kötülükler, suçsuz insanların öldürülmesi devam etti. Dünyanın en büyük kuruluşu olan Birleşmiş Milletler Teşkilatı, 10 Aralık 1948 günü “İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ’ ni kabul etti. Bütün dünyaya ilan etti. Üye ülkeler gibi bütün dünya ülkelerince uygulanması için yürürlüğe girdi.

Bu çok önemli bildirinin kabul edildiği 10 Aralık gününü içine alan hafta, “İNSAN HAKLARI HAFTASI” olarak kabul edildi. Bu hafta yurdumuzda ve dünyada aynı tarihlerde kutlanır. Bütün yayın organları ile haftanın tanımı,anlamı, önemi, üzerinde durulur. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi okunarak tanıtılır. Herkesin bu bildiriye uymaları zorunluğu üzerinde durulur.

Okullarımızda da haftanın kutlanması için bir program yapılır. Bu programda özellikle İnsan Hakları Evrensel Bildirisi okunarak tanıtılır. İnsanlara temel hak ve hürriyetleri açıklanır. Herkesin bu haklara saygı göstermesi istenir. Böylece mutlu yaşama yolları gösterilir. İnsanların birbirine daha çok yaklaşmaları sağlanır. Birlik ve beraberlik ruhu güçlendirilir. Sevgi, saygı bağları gelişir, barışa doğru güçlü adımlar atılır.


Leave A Reply