İnsan Haklarıyla İnsandır Konu Anlatımı

0
Advertisement

İnsan Haklarıyla İnsandır konusu anlatımı. İnsan Haklarıyla İnsandır konu başlığı altında anlatılabilecek tüm detay bilgilerin yer aldığı sayfamız.

İnsan Haklarıyla İnsandır

İnsanların ırklarının, dinlerinin, dillerinin, siyasi düşüncelerinin, görünüşlerinin, yaşadığı yerlerin farklı olması sahip oldukları temel hakların herhangi birini kullanmasına engel değildir. Çünkü insan hakları başkaları tarafından verilmiş olmayıp, insanların doğuştan sahip oldukları haklardır.

 • Kişi dokunulmazlığı / özgürlüğü ve güvenliği
 • Düşünce, inanç ve ifade özgürlüğü
 • Yaşama hakkı
 • Örgütlenme hakkı
 • Çalışma hakkı
 • Sağlık hakkı
 • Eğitim hakkı
 • Dilekçe hakkı
 • Özel hayatın gizliliği
 • Konut dokunulmazlığı
 • Seçme ve seçilme hakkı

• İnsanların insan olmalarından dolayı sahip oldukları haklar doğal haklardır ve hiçbir şekilde ellerinden alınamaz. 1

• İnsan hakları vazgeçilemez ve devredilemez haklardır. İnsan haklarının sınırlandırılması söz konusu olamaz.

Advertisement

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Madde 3: Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (İHEB) tüm insanların hiçbir ayrım gözetilmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olduğunu ilan etmektedir. Buna göre herkesin; herhangi bir ayrım gözetilmeksizin insan hak ve özgürlüklerinden eşit bir şekilde yararlanmasını öngörür.

Temel hak ve özgürlükler alanında kullanılan kavramların içinde en kapsamlı olanı “insan hakları’dır. İnsan hakları terimi, ayrımsız bütün insanların, insanlık onurunun gereği olarak sahip oldukları hakların bütününü kapsar. İnsan hakları ırk, din, dil ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır.

Advertisement

Hak ihlalleri; yaşam güvenliğine sahip olamamaktan kötü muameleye, özel hayatın ihlalinden iş hayatında ayrımcılığa, eğitimsiz bırakılmaktan kötü çevre ve sağlık koşullarında yaşamaya kadar birçok şekilde olabilmektedir. Bu tür ihlallerin yaşandığı toplumlarda insan onuru zedenlenmekte, insanca yaşama olanağı sınırlanmaktadır.

İnsanın insana hükmetmesi, onu ezmesi insan onuruna yakışmayan ve kabul edilemeyecek bir davranıştır.

Demokrasilerde esas olan hak ve hürriyetlerdir. Sınırlamalar ancak bunları güvence altına almak, daha sağlıklı işlemesini sağlamak için getirilen düzenlemelerdir. Bu bakımdan hiçbir sınırlama hak ve hürriyetlerin özünü değiştirici nitelikte olamaz.

Çocuk Hakları Sözleşmesi

Advertisement

Madde 2: Çocuk Hakları, bütün çocuklar içindir.

insanlar arasında hak, eşitlik, adalet, özgürlük isteği yaygınlaştıkça bu konuyla ilgili mücadeleler de artmıştır. İnsan hak ve özgürlüklerinin hukuk düzeni tarafından korunması ve güvence altına alınmasının yolları aranmıştır.

Ülkemizde de temel hak ve özgürlükler Anayasa ile güvence altına alınmıştır. Türkiye, Birleşmiş Milletler çatısı altında oluşturulan temel insan hakkı sözleşmelerinin tümüne taraftır.

Advertisement

Leave A Reply