İpotek Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

İpotek ne anlama gelir? İpotek kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

Tutu – Bir malın para borcuna karşılık güvence olarak borçlu tarafından alacaklıya geçirilmesidir.
1. tutuda tutmak
2. baskı altına almak
tutuya koymak
“Evin tapusunu üstünüze çıkartmışsanız onu da ipotek eder, birkaç taksiti daha ödersiniz.” – Ç. Altan
tutudan kurtarmak
“Bu ipoteği çözmek sizin elinizde! Bir tek siz çözebilirsiniz onu!” – N. Eray
ipotek veren borçlunun ipotek sözleşmesinde öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, ipotekli taşınmaza ilişkin haklarının sona erdirilmesi için yapılan hukuki işlem. Türk hukukunda bir alacağın güvence altına alınması için kurulmuş olan ipoteğin paraya çevrilmesi ilamlı takip usulüne göre yürütülür. İleride doğacak bir alacak için ipotek verilmişse başvurulacak usul, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takip usulüdür. Alacaklının takip istemi üzerine icra memuru borcun 30 gün içinde ödenmesi için borçluya bir ödeme emri gönderir. Borçlu buna yedi gün içinde itiraz etmez ve borcunu ödemezse taşınmazın satılması yoluna gidilir.


Leave A Reply