İslam Felsefesi Hakkında Kısa Bilgi

0

İslam felsefe ile ilgili kısa bilgiler. İlk islam felsefecileri kimlerdir?

Farabi

Farabi

Eski Yunan felsefesinin İslam felsefesine büyük etkileri olmuştur. Yunan etkisini İslam felsefesine ilk getirenler El-Kindî (Ölümü: 873) ile Farabi (ölümü: 950) ‘dir.

Advertisement

İslâm felsefesine baştan başa hakim olan tek kavram «imkan» anlayışıdır. Buna göre, kendiliğinden var olan Tanrı evrenin hayat kaynağıdır. Evrende var olan başka her şey, varlıklar dalgası halinde ondan çıkar. İslamda «tasavvuf» diye anılan felsefi görüş bundan doğmuştur. Tasavvuf bütün maddi alemi, tek varlık olarak kabul ettiği Tanrı’nın bir belirmesi olarak düşünür.

Farabi‘den sonra İbni Sina (ölümü: 1037) Eski Yunan felsefesinin özünü, kendi dehasını da katarak kolay anlaşılabilecek bir şekilde açıkladı. Böylece, Müslüman medeniyetinin bu felsefeyi tanıması İslam bilginlerinin bu konuda çalışmasına yol açtı. Bu felsefe İslam dini için benimsenecek bir bütün haline geldi. Gazali ise (1058-1111), Aristoteles felsefesine şiddetle karşı çıkmış, «kelâm» denen asıl İslam felsefesinin en büyük temsilcisi olmuştur.

İslam aleminin en büyük filozoflarından biri olan İbni Rüşd (1126-1198), yalnız İslam dünyasında değil, Avrupa’da da Aristoteles‘in fikirlerini açıklayanların en büyüğü olarak kabul edilir. Aristoteles‘i yorumlamış, İbni Sina öğretisi (doktrini) nin de bazı noktalarını yumuşatmaya çalışmıştır.

Diğer önemli İslam filozofları Zemahşeri (ölümü: 1143), Sühreverdî (öl. 1191), Amidî (öl. 1233), Tusî (öl. 1273), Râzî (öl. 1364), Şirazi (öl. 1523)’dir. Birçok İslam düşünür ve yazarları bu filozofların eserleri hakkında yorumlar yazmışlardır.

Advertisement


Leave A Reply