İslam ve Bilim İlişkisi Nasıldır?

0

İslam ve bilim ilişkisi nasıldır? Din ve bilim ilişkisini kısaca açıklayan İslam’dan örneklerin verildiği yazımız.

İslam devletlerinin yükselişte olduğu dönemlerde birçok Müslüman bilim adamı yetişmiş ve bilimsel faaliyetler çok yoğunlaşmıştır.

Advertisement

İslam’ın Altın Çağı ya da İslam Rönesansı olarak adlandırılan 8. yüzyıldan 13. yüzyıl’a kadar olan süreç, İslam dünyasının yükselişini ifade eden dönemdir.

Bu dönemlerde dinî bilimler yanında matematik, fizik, kimya, biyoloji, astronomi gibi pozitif bilimler ile felsefe, teknik ve kültürel gelişmeler birlikte yürütülmüştür.

Din- Bilim ilişkisi

Din, Allah tarafından, vahiy meleği aracılığıyla gönderilen, peygamberi ve kutsal kitabı olan, hayata yön veren inanç, ibadet ve ahlâk kurallarının bütünüdür.

Advertisement

Bilim ise akıl, deney ve araştırma yolu ile elde edilen bilgilerin, sistemli bir biçimde incelenmesidir. Dinin kaynağı vahiy, bilimin kaynağı ise akıl ve duyulardır.

Din kaynağı itibariyle ilahi olmasına karşın, bilim Allah’ın yarattığı varlıkları yine onun verdiği akıl sayesinde incelediğinden ilahî yönü olmakla beraber, aynı zamanda insanidir. Yani bilim, insan ürünüdür.

Batı dünyasında bilim ile din çoğu kez çatışma halinde olmuştur. Bundan dolayı bilimsel buluş yapmak için Kilisenin onayını almak gerekmektedir. Şayet bir buluş, bir görüş Kilisenin ilkelerin ters ise, bu görüş ve buluş sahibi derhal cezalandırılmıştır. Mesela Kopernik ve Galile gibi bilim adamları dünya dönüyor dediği ve güneş sisteminin varlığını ileri sürdüğü için hem aforoz edilmiş (dinden çıkarılmış) hem de cezalandırılmıştır.

İslam’da ise tam tersine bilimin önündeki tüm engeller kaldırılmış ve bilim adamını teşvik eden uygulamalar yapılmıştır. Çünkü İslam, bilimi müminin kaybedilmiş malı olarak görür ve nerede bulursa derhal almasını emreder.

Yine Kur’an, bilim adamı ile cahilin aralarında ne derece fark olduğunu ve hatta ikisi arasında bir karşılaştırma yapmanın bile saçma olduğunu şu ayette belirtmiştir: “De ki: Hiç bilenlerle bilmeyen bir olur mu!”Zümer Suresi: 9).

Görüldüğü gibi İslam Dini ile bilim, asla birbirine zıt veya birbiriyle çatışan alanlar değildir. Aksine din, bilimi teşvik eder.

Advertisement


Leave A Reply