İslamdan Önce Oruç Var Mıydı?

0

İslâmiyetten evvel insanlık tarihinde orucun aslı var mıdır? Orucun tarihçesi.

Bakara sûresinin 182 nci Âyet-i Kerimesinde “Ey mü’minler, sizden evvelkilere Oruç Farz kılındığı gibi sizin üzerinize de oruç farz kılındı.”

Advertisement

Bu âyetin meâlinden anlaşılıyor ki; Oruç yalnız biz müslümanlara değil, tâ Hazret-i Âdem’den itibaren bütün Peygamberlere ve onların ümmetlerine de farz kılınmıştır.

Beşeriyetin Dinler Tarihini tetkik edenler bilirler ki, Museviler, İseviler, Eski Mısırlılar, Yunanlılar, Romalılar, Hint ve Senilerde de bir çeşit orucun var olduğu görülüyor.

Elimizde mevcut Tevrat ve İncillerde de oruca rastlamaktayız.

Âdem (A.S.) her ayın iptidasında üç gün oruç tutarlardı.

Advertisement

Hazret-i Mûsa’nın 40 gün oruç tutması, orucun onlarca da malûm ve meşru olduğuna ve ibâdetten sayıldığına delâlet eder.

Dâvud (A.S.) ise bir gün tutar, bir gün tutmaz imiş.

Süleyman (A.S.) da ayın ilk üç günü, orta ve son günlerinde üçer gününü oruç ile geçirirlermiş.

Hazret-i İsa (A.S.) bütün seneyi oruçla geçirirdi.

Hazret-i Muhammed (A S.) Oruç farz olmadan evvel aşure günleri oruç tutarlardı diye rivayet edilir.

Mamafih, Mûsa, İsa ve Havâriyyun’un tuttukları oruçların sonradan başka şekiller aldığı, asıl orucun bozulduğu anlaşılıyor. Bu hususta mezhepler arasında ayrılıklar da vardır. Meselâ : Kimisi et yemekten, kimi balıktan, kimi yumurtadan, kimi sütten imsak etmekte ve bunu oruç saymaktadırlar.

Advertisement

Câhiliyet zamanında Araplar, Muharrem’in onuncu günü oruç tutmak itiyâdında idiler.

Resulü Ekrem’in, Mekke’de bulunduğu sıralarda sık sık oruç tuttuğu rivâyet edilmiştir. Medine’ye geldikten iki sene sonra islâm’ın beş şartlarından birisi olan oruç farz kılınmıştır.

Bizim şuna muhakkak inanmamız lâzımdır ki, bizden evvelki enbiyâların ümmetlerine de miktarını ve keyfiyetini bilmediğimiz bir oruç farz kılınmıştır. Âyetde buna delâlet eder, biz de buna inanırız.


Leave A Reply