İspanyolca Sayılar, İspanyolca 50’ye kadar sıralı ve sayma sayıları

0

İspanyolca sayılar ve Türkçe karşılıkları. İspanyolca sayma ve sıra sayılar nelerdir, yazılışları. Elliye kadar sıralı sayılar ve sayma sayıları.

İspanyolca Sayılar

İspanyolca Sayılar

Kardinal sayılar Sıra sayıları
cero sıfır primero birinci
uno (una) bir segundo ikinci
dos iki tercero üçüncü
tres üç cuarto dördüncü
cuatro dört quinto beşinci
cinco beş sexto altıncı
seis altı séptimo yedinci
siete yedi octavo sekizinci
ocho sekiz noveno dokuzuncu
nueve dokuz décimo onuncu
diez on undécimo on birinci
once onbir duodécimo onikinci
doce oniki decimotercero on üçüncü
trece onüç decimocuarto on dördüncü
catorce ondört decimoquinto on beşinci
quince onbeş decimosexto on altıncı
dieciséis onaltı decimoséptimo on yedinci
diecisiete onyedi decimoctavo on sekizinci
dieciocho onsekiz decimonoveno on dokuzuncu
diecinueve ondokuz vigésimo yirminci
veinte yirmi vigésimo primero yirmi birinci
veintiuno yirmi bir vigésimo segundo yirmi ikinci
veintidós yirmi iki vigésimo tercero yirmi üçüncü
veintitrés yirmi üç trigésimo otuzuncu
veinticuatro yirmi dört cuadrágesimo kırkıncı
veinticinco yirmi beş quincuagésimo ellinci
veintiséis yirmi altı sexagésimo atmışıncı
veintisiete yirmi yedi septuagésimo yetmişinci
veintiocho yirmi sekiz octogésimo sekseninci
veintinueve yirmi dokuz nonagésimo doksanıncı
treinta otuz centésimo yüzüncü
treinta y uno otuz bir
treinta y dos otuz iki
treinta y tres otuz üç
treinta y cuatro otuz dört
treinta y cinco otuz beş
treinta y seis otuz altı
treinta y siete otuz yedi
treinta y ocho otuz sekiz
treinta y nueve otuz dokuz
cuarenta kırk
cuarenta y uno kırk bir
cuarenta y dos kırk iki
cuarenta y tres kırk üç
cincuenta elli
sesenta atmış
setenta yetmiş
ochenta seksen
noventa doksan
cien yüz
ciento uno yüz bir
doscientos iki yüz
trescientos üç yüz
mil bin
dos mil iki bin
tres mil üç bin
un millón bir milyon
mil millones bir milyar


Leave A Reply