İstirdat Davası Nedir?

0

İstirdat davası nedir, nasıl açılır? İstirdat davasının özellikleri, açılabilme şartları hakkında bilgi.

İSTİRDAT DAVASI

> Borçlunun cebr-i icra tehdidi altında kalmasıyla aslında böyle bir borcu olmamasına rağmen ödediği parayı geri almak için açtığı davaya istirdat davası denir.

Advertisement

> İstirdat davası açılabilmesinin şartları şunlardır:

***Geri verilmesi istenen para icra takibi sırasında ödenmiş olmalıdır.

***Borçlu parayı cebr-i icra tehdidi altında ödemiş olmalıdır.

***Borçlu borcu olmadığı bir parayı ödemek zorunda kalmış olmalıdır.

Advertisement

***Borçlu istirdat davasını, borç olmayan parayı icra dairesine ödemesinden sonra en geç 1 yıl içinde açmış olmalıdır. Bu süre geçtikten sonra borçlu istirdat davası açamaz.

NOT

Borçlu, ödeme emrinin kendisine tebliğ edilmesinden sonraki 7 günlük itiraz süresi içinde parayı ödemişse istirdat davası açamaz.

> Görüldüğü üzere borçlu ödeme emrinin kendisine tebliğinden sonra itiraz yoluna başvurmamışsa yahut itiraz etmiş olup da itirazı kesin olarak kaldırılmışsa icra takibi sonlandıktan ve borçludan elde edilen para alacaklıya ödendikten sonra bile ödemiş olduğu parayı geri almak için istirdat davası açabilmektedir.

> İstirdat davası genel mahkemelerde açılan bir davadır. Görevli mahkeme genel mahkemelerdir. Yetkili mahkeme takibi yapan icra dairesinin bulunduğu yer mahkemesi ya da alacaklının yerleşim yeri mahkemesidir.

Advertisement

> İstirdat davası 1 yıllık hak düşürücü bir süreye tabidir.

> İstirdat davasında ispat yükü borçluya aittir. Yani borçlu ödemek zorunda kaldığı borcun aslında olmadığını ispatlamalıdır.

> İstirdat davasını, borçlunun kaybetmesi halinde borçlunun alacaklıya yargılama giderlerini ödemesine hükmedilir. Ancak borçlu davayı kazanırsa alacaklı kendisine ödenen parayı borçluya geri vermek zorundadır.

Borçtan kurtulma, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davaları icra mahkemesinin görev alanına “girmez”. Bu
dört dava “genel mahkemelerde” görülür.

Advertisement


Leave A Reply