İtibarın Yerine Getirilmesi ve İflasın Kaldırılması

0

İflas hukukunda itibarın Yerine Getirilmesi getirilmesi ve iflasın kaldırılması nedir? İflasın kaldırılma sebepleri hakkında bilgi

hukuk

Advertisement

İTİBARIN YERİNE GETİRİLMESİ

> İflasın tasfiyesi sona erdikten sonra müflis sıfatı kendiliğinden sona ermez. Yani iflasın kapanması ile müflis sıfatı ortadan kalkmaz. Müflis masaya kabul edilmiş bütün alacakların ödendiğine dair belgeleri göstererek iflasa karar veren ticaret mahkemesinden “itibarın yerine gelmesi”ni talep eder ve böylelikle müflis sıfatı sona erer.

> Müflisin ölmesi halindeyse itibaren yerine gelmesi mirasçılarından birisi tarafından istenebilir.

İFLASIN KALDIRILMASI

> İflas tasfiyesinin sona ermesi, yani müflisin malvarlığının paraya çevrilerek alacakların ödenmesi halinde iflasın açılmasına karar veren ticaret mahkemesi iflasın kapanmasına karar verir. İflasın kaldırılması ise kapanmasından farklılık arzeder. Çünkü iflas tasfiyesi henüz devam ederken iflasın kaldırılmasına hükmedilir, bu açıdan iflasın kaldırılması tasfiye sürecini kesintiye uğratır.

> İflasın kapanması ile kaldırılması arasındaki bir diğer önemli fark da iflasın kaldırılması halinde iflas sanki hiç gerçekleşmemiş gibi kabul edilir ve tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkar. Bu yüzden mesela müflis sıfatının kalkması için itibarın yerine getirilmesine gerek yoktur, çünkü iflasın kaldırılması ile iflas tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkar; borçlu sanki hiç müflis sıfatı almamış gibi kabul edilir.

Advertisement

> İflasın kaldırılması için şu sebeplerden birinin varlığı gereklidir:

***Bütün Alacaklıların Taleplerini Geri Alması: Borçlu iflasın tasfiyesi devam ederken bütün alacaklıların taleplerini geri aldıklarını bir belge ile ispatlarsa ticaret mahkemesi iflasın kaldırılmasına karar verir.

***Bütün Alacakların İtfa Olunması (Ödenmesi): Borçlu iflasın tasfiyesi devam ederken bütün alacakların ödendiğini bir belge ile ispat ederse ticaret mahkemesi iflasın kaldırılmasına karar verir.

***Konkordatonun Tasdik Edilmiş Olması: İflas tasfiyesi devam ederken borçlunun teklif ettiği konkordato kabul edilip ticaret mahkemesince tasdik olunursa; iflas idaresi, iflasın açılmasına karar veren ticaret mahkemesine başvurarak iflasın kaldırılmasını isteyebilir.

> İflasın kaldırılmasına iflasın açılmasına karar veren ticaret mahkemesi karar verir.

> İflasın kaldırılması en geç iflasın kapanmasına kadar istenebilir.

Advertisement

> Bütün alacaklıların taleplerini geri alması ve bütün alacakların itfa edilmesi hallerinde müflis iflasın kaldırılmasını talep edebilir. Konkordatonun tasdik olunması halindeyse iflas idaresi iflasın kaldırılmasını isteyebilir.

> İflas tasfiyesinin amacı müflisin malvarlığının paraya çevrilerek süratli bir şekilde alacaklıların alacak haklarının ödenmesidir. Ancak tasfiye devam ederken tüm alacakların ödenmesi, tüm alacaklıların iflas taleplerini geri alması, borcun konkordato hükümlerine göre ödenmesi hususunda anlaşılması halinde iflas tasfiyesine gerek kalmamaktadır. İşte bu nedenle iflasın kaldırılmasına karar verilmekte ve borçlu hiç iflas etmemiş sayılmaktadır.

> İflasın kaldırılması ile iflas masasına giren tüm mallar borçluya geri verilmekte ve borçlu malları üzerinde yeniden tasarruf yetkisine sahip olmaktadır.


Leave A Reply