Jean Calvin Kimdir?

0

Jean Calvin kimdir? Jean Calvin hayatı, biyografisi, Calvincilik mezhebi hakkında bilgi.

Jean Calvin Jean Calvin; Fransız ilahiyatçısı, Calvincilik mezhebinin kurucusudur (Noyon 1509-Cenevre 1565).

Advertisement

Genç yaşta Protestan düşüncesini benimseyip Cenova’ya gitti. Cauvin olan soyadını Calvinus olarak Latinceleştirdi. Bu ad sonradan Fransızcada Calvin olarak yerleşti. Çok iyi bir ilahiyat öğrenimi gördü. Ayrıca Paris’te hukuk okudu ve Yunanca öğrendi. 1532’de Seneca’nın De Clementia adlı eserinin bir yorumu olan Commertaire du De Clementin adlı Latince ilk kitabı yayımladı. Katolik Kilisesi’ne karşı yürüttüğü mücadele yüzünden Paris’ten kaçarak Basel’e yerleşti. İncil’in Fransızcaya çevrilmesini savunan ateşli yazılar yazdı. 1536’da İnstituio Religionis Christianae (Hristiyan Dininin Öğretisi) adlı kitabı yayımlandı. Cenevre’ye gitti, burada verdiği vaazlar ve yazdığı yazılarla Calvincilik olarak adlandırılacak yeni bir Protestan inanç öğretisi geliştirdi ve Protestanların önderi oldu. Katolik Kilisesi’ne karşı Luther’inkinden yer yer değişik bir Protestanlık ortaya çıktı. Özelliği, çok katı bireysel ahlak kuralları, düzence anlayışı ve sıkı bir tutumluluk getirmesiydi. Latincenin yanı sıra çok güzel bir üslupla Fransızca yazdığı eserleri ilahiyat açısından ayrı olarak edebiyat bakımından da değer taşır; Fransızca düzyazının oluşumunda bir dönüm noktası kabul edilir. En önemli eseri, 1536’daki ilk baskısından sonra beş katı kadar genişlettiği Institutions (Kurumlar) adlı kitabıdır.

Calvincilik: Protestan mezhebinin bir dalı. Adını kurucusu Fransız Jean Calvin’den alır. 16. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan Calvinciliğin temeli, tıpkı Protestanlık gibi kapitalist birikimi doğrulamak ve özendirmek üzere alçak gönüllülük, azla yetinme, sadelik gibi şeyleri yüceltmek, erdemleştirmektir. Derebeylik döneminin koşullarına ve gereklerine göre biçimlenmiş olan Katolik mezhebi karşısında yeni yeni uçvermeye başlayan burjuvazinin dinsel düşünce yapısı oldu. Calvinciler kilise egemenliğine ve salt monarşiye karşı mücadele ederek meşrutiyetçi bir monarşi için çaba gösterdiler. Öte yanda, rakiplerine karşı son derece hoşgörüsüz bir tavır takınarak bağnazlıkta Katoliklikten hiç de geri kalmadılar. Sözgelimi bilgin Michel Servet, Calvin’in buyruğuyla yakıldı. Calvincilik Fransa’nın kimi bölgelerinde, İsviçre’de, İngiltere’de, ABD’de yandaş buldu.


Leave A Reply