K Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

0
Advertisement

K harfi, Türkçede bulunan K harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. K Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

K Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

kaba: 1. görgüsüz, özensiz,çirkin. 2. hantal,

kabadayı: yılmaz, korkusuz, babayiğit, külhanbeyi,

kabahat: suç, kusur,

kabahatli: suçlu,

Advertisement

kabahatsiz: suçsuz,

kabarmak: 1. taşmak. 2. şişmek. 3. artmak. 4. kafa tutmak,

kabartı: tümsek, çıkıntı,

kabız: peklik,

Advertisement

kabil: olabilir, olası,

kabile: boy, oymak,

kabiliyet: yetenek,

kabiliyetli: yetenekli, becerikli.

Advertisement

kabiliyetsiz: yeteneksiz, beceriksiz,

kabir: mezar, gömüt.

kabristan: mezarlık, gömütlük.

kâbus: karabasan, sıkıntı,

Advertisement

kabza: tutak, sap.

kaçık: deli.

kaçmak: ayrılmak, kaçınmak, sızmak, uzaklaşmak,

kademe: basamak, derece,

Advertisement

kademli: uğurlu,

kader: alın yazısı, baht, mukedderat, yazgı, talih,

kadir: 1. güçlü. 2. muktedir,

kadirşinas: değerbilir, iyilikçi

Advertisement

kafa: 1. baş. 2. zihniyet,

kafalı: anlayışlı, bilgili,

kafatasçılık: ırkçılık,

kâfi: yeter,

Advertisement

kâfir: dinsiz,

kafiye: uyak.

kağan: hakan, han.

kahır: üzüntü,

Advertisement

kâhil: erişkin.

kahraman: 1. batır, alp. 2. yiğit.

kahretmek: 1. ezmek. 2. çok üzmek. 3. içlenmek,

kahve: kahvehane,

Advertisement

kaide: 1. kural. 2. taban.

kâinat: 1. evren. 2. acun. 3.el gül. 4. herkes,

kakışmak: itişmek, dürtüşmek.

kakmak: itmek,

Advertisement

kaknem: sıska, kuru.

kalbi: içten, yürekten,

kalımlı: baki, ölümsüz, zevalsiz,

kalımsız: fani.

Advertisement

kalıt: miras.

kalıtım: 1. soya çekim. 2. irsiyet,

kalıtsal: irsi.

kalifiye: yetişmiş,

Advertisement

kalite: nitelik,

kalitesiz: kötü.

kalkışma: girişmek,

kalp: 1. yürek. 2. düzme, sahte.

Advertisement

kalpsizlik: merhametsizlik.

kamet: boy.

kamga: yonga.

kâmil: olgun, erişkin, yetkin.

Advertisement

kâmilen: büsbütün, toptan.

kampana: çan.

kamu: halk.

kamulaştırmak: istimlâk etmek.

Advertisement

kanaat: kanı.

kanaatkâr: gözü tok.

kancık: 1. dişi. 2. dönek,

kandırıcı: 1. inandırıcı. 2. aldatıcı.

Advertisement

kandırmak: 1. ikna etmek. 2. aldatmak,

kanı: kanaat,

kanıt: delil.

kanıtlamak: ispat etmek,

Advertisement

kani: inanmış,

kanun: yasa.

kanuni: yasal.

kapamak: 1. tıkamak. 2. engellemek. 3. örtmek,

Advertisement

kapital: anamal,

kapitalist: sermayedar,

kapitalizm: anamalcılık,

kaplıca: ılıca.

Advertisement

kapmak: 1. yakalamak. 2. koparmak. 3. bellemek,

kâr: kazanç, fayda,

kara: toprak, kıta.

kara: siyah, esmer,

Advertisement

karahumma: tifo.

karakter: kişilik, seciye,

karalamak: 1. yazmak, çizmek. 2. leke sürmek.

karamsar: kötümser, üzgün, bedbin.

Advertisement

karar: 1. kesin yargı. 2. azim. 3. ölçülü,

kararlı: düzenli,

kararlılık: istikrar,

kararsız: 1. oynak, düzensiz. 2. ikircimli,

Advertisement

karartı: siyahlık,

kareli: damalı,

kargaşa: fitne,

kargı: mızrak, kamış,

Advertisement

karışık: düzensiz,

karışıklık: düzensizlik, kargaşa.

karışma: müdahale,

karıştırıcı: bozguncu,

Advertisement

karıştırmak: 1. kurcalamak. 2. karmak,

karikatürcü: karikatürist,

kârlı: kazançlı,

karşılamak: rastlaşmak,

Advertisement

karşılaştırma: mukayese, kıyaslama,

karşılık: 1. mukabele. 2. yanıt. 3. bedel,

karşılıklı: mütekabil,

karşılıksız: 1. cevapsız, yanıtsız. 2. bedelsiz.

Advertisement

karşın: rağmen,

karşıt: zıt.

karşıtçı: aleyhtar,

karşıtduygu: antipati.

Advertisement

karşıtlık: zıddiyet,

kart: 1. yaşlı. 2. kartpostal,

karton: mukavva,

kas: adale.

Advertisement

kasavet: üzüntü, sıkıntı,

kasır: köşk.

kasıt: amaç, erek, istek,

kasten: kasıtla, isteyerek,

Advertisement

kastetmek: 1. amaçlamak. 2.kıymak, kötülük etmek,

kasvet: sıkıntı,

kasvetli: sıkıntılı,

kâşif: bulan, bulucu,

Advertisement

katarakt: perde, akbasma.

katetmek: 1. bölmek. 2. (yol) almak.

katı: 1. sert. 2. şiddetli. 3.acımasız. 4. hoşgörüsüz,

katışıksız: saf.

Advertisement

kafi: kesin.

katileşmek: kesinleşme,

kâtip: yazman,

katiyen: kesinlikle,

Advertisement

katiyet: kesinlik,

katkı: ilâve, pay, yardım.

katlanmak: tahammül etmek, dayanmak,

katletmek: öldürmek,

Advertisement

katliam: kırım,

katmak: eklemek,

katman: tabaka, kavga: dövüş.

kavi: dayanıklı, güçlü, zorlu,

Advertisement

kavil: sözleşme, kavim: budun,

kavis: yay, eğmeç,

kavram: mefhum,

kavramak: 1. anlamak. 2. sıkıça tutmak,

Advertisement

kavurmak: 1. kızartmak. 2.kurutmak,

kavuşmak: 1. erişmek. 2. varmak. 3. birleşmek,

kavzamak: 1. sıkı tutmak. 2.

korumak, kaybetmek: yitirmek,

Advertisement

kaybolmak: yitmek,

kaydetmek: yazmak,

kaygan: kaypak, kayağan,

kaygı: tasa, düşünce,

Advertisement

kayın birader: kayın,

kayın peder: kaynata,

kayın valide: kaynana,

kayıp: 1. yitme. 2. yitik.

Advertisement

kayırıcılık: iltimasçılık,

kayırmak: 1. korumak. 2. iltimas etmek,

kayıtsız: 1. aldırmaz, umursamaz. 2. ilişiksiz,

kaynak: 1. memba, pınar. 2.menşe,

Advertisement

kaynamak: fokurdamak,

kaynaşmak: 1. birleşmek. 2. sıkı fıkı olmak. 3. hareketlilik,

kaza: 1. ilçe. 2. kötü olay.

kazara: rast gele.

Advertisement

kazanç: kâr.

kazı: 1. hafriyat. 2. hâk.

kazıbilim: arkeoloji,

kazmak: hakketmek,

Advertisement

keçilik: inatçılık,

keçiyolu: patika,

keder: acı.

kederlenmek: üzülmek, tasalanmak,

Advertisement

kederli: acılı, acıklı,

kedersiz: acısız,

kefalet: kefillik,

kehanet: kâhinlik,

Advertisement

kelâm: söz.

kem: kötü.

kemal: olgunluk, yetkinlik.

Kemalizm: Atatürkçülük,

Advertisement

kemirici: kemiren,

kemiyet: nicelik,

kemlik: kötülük,

kenar: kıyı.

Advertisement

kendir: kenevir,

kent: şehir,

kentsoylu: burjuva,

kerata: çekecek,

Advertisement

kere: defa, kez.

kerhen: 1. istemeyerek. 2. iğrenerek,

kesafet: yorgunluk,

kesif: yoğun.

Advertisement

kesilmek: 1. dinmek. 2. yorulmak. 3. bitkinleşmek. 4. makaslanmak. 5. kapatılmak. 6. beğenmek,

kesin: değişmez, kati.

kesinlik: katiyet,

kesinlikle: mutlaka,

Advertisement

kestirmek: tahmin etmek,

keşfetmek: bulmak,

keşif: bulma, bulgu,

keşiş: rahip,

Advertisement

keyfi: keyfince,

keyfiyet: nitelik,

keyifli: neşeli,

keyifsiz: rahatsız.

Advertisement

kez: defa, kere, sefer,

kılavuz: rehber,

kılık: kıyafet,

kımıltı: hareket,

Advertisement

kınama: ayıplama,

kınnap: sicim,

kıraat: okuma,

kıraç: çorak,

Advertisement

kırgın: gücenmiş,

kırıcı: gücendirici.

kırıklık: rahatsızlık,

kırım: katliam,

Advertisement

kırıtmak: cilvelenmek,

kırmak: 1. parçalamak. 2. katlamak. 3. öldürmek. 4. azaltmak. 5. yok etmek,

kısıtlamak: sınırlamak,

kıskanmak: çekememek, imrenmek, haset etmek,

Advertisement

kısmık: cimri,

kıssa: öykü, fıkra,

kıstas: ölçü.

kışkırtmak: tahrik etmek,

Advertisement

kıt: az.

kıtlık: azlık,

kıvam: koyuluk, tav.

kıvanç: sevinç, haz, övünç,

Advertisement

kıvanmak: iftihar etmek, memnun olmak.

kıvrak: 1. canlı, atik. 2. derli toplu,

kıyafet: kılık.

kıyaslamak: karşılaştırmak, oranlamak, mukayese etmek.

Advertisement

kıyı: 1 kenar. 2. sahil,

kıyıcı: gaddar.

kıymak: 1. doğramak. 2. esirgememek,

kıymet: değer,

Advertisement

kızan: delikanlı,

kızışmak: şiddetlenmek,

kızmak: öfkelenmek,

kibirlenmek: büyüklenmek.

Advertisement

kifayet: yeterlik,

kile: ölçek,

kilitlemek: kapamak,

kimisi: bazısı,

Advertisement

kimsesizlik: yalnızlık,

kimyager: kimyacı,

kimyasal: kimyevi,

kimyevi: kimyasal,

Advertisement

kin: hınç, garaz,

kindar: kinci,

kiralamak: tutmak,

kirli: pis.

Advertisement

kisve: kılık,

kişi: şahıs.

kişileştirme: teşhis,

kişilik: şahsiyet,

Advertisement

kişioğlu: insan,

kişisel: şahsi,

kişizade: soylu,

kitâbe: yazıt, ki tara: gitar,

Advertisement

kitle: yığın,

kliring: takas,

koca: zevç.

kocamak: ihtiyarlamak, yaşlanmak,

Advertisement

kocaman: iri.

kodes: hapishane,

kof: boş, değersiz,

koğmak: kovmak,

Advertisement

koğuşturmak: takip etmek,

kol: dal, branş,

kolayca: kolaylıkla,

kolektif: ortaklaşa,

Advertisement

kolektivizm: ortaklaşacılık,

kollamak: korumak, gözetmek.

koltuklama: kompliman,

komedi: güldürü,

Advertisement

komik: gülünç,

komite: encümen,

kompetan: uzman,

komple: 1. dolu. 2. takım.

Advertisement

kompliman: koltuklama.

komut: emir.

komuta: kumanda.

komutan: kumandan.

Advertisement

komutanlık: kumandanlık.

konaklamak: gecelemek.

konfor: rahatlık.

konkav: içbükey.

Advertisement

kontrol: denetim.

konu: mevzu.

konuk: misafir.

konukluk: misafirhane.

Advertisement

konuksever: misafirperver.

konum: 1. vaziyet. 2. durum. 3. pozisyon.

konuşkan: dilbaz.

konuşma: konferans.

Advertisement

konut: mesken, ev.

konvoy: kafile.

koridor: aralık.

korkak: tabansız, yüreksiz,ödlek.

Advertisement

korku: tehlike, kaygı.

korkulu: tehlikeli.

koruma: himaye.

korumak: 1. savunmak. 2.önlemek. 3. esirgemek.

Advertisement

koruyucu: hami.

koşuk: 1.manzume. 2. nazım.

koşul: şart.

koşut: paralel.

Advertisement

kotarmak: tamamlamak, bitirmek.

kovmak: çıkarmak, uzaklaştırmak.

kovuk: oyuk.

kovuşturma: soruşturma, araştırma, takibat.

Advertisement

kovuşturmak: takip etmek.

koyulmak: 1. girişmek, teşebbüs etmek. 2. koyulaşmak.

köhne: 1. eskimiş. 2. çağdışı.

kök: 1. dip, temel, esas. 2.kaynak, köken.

Advertisement

kökleşmek: yerleşmek.

kör: amâ, görmez.

kör kuyu: susuz kuyu.

körpe: taze.

Advertisement

kötek: dayak.

kötü: 1. fena. 2. zararlı. 3.tehlikeli.

kötümser: bedbin.

kraliyet: krallık.

Advertisement

kriter: ölçüt.

kritik: 1. eleştiri. 2. nazik. 3.tehlikeli. 4. endişeli.

kroki: taslak.

kudret: güç.

Advertisement

kudurgan: azgın,

kullanmak: 1. çalıştırmak. 2. yararlanmak. 3. değerlendirmek. 4. yönetmek. 5. işletmek. 6. istismar,

kumandan: komutan,

kumanya: azık.

Advertisement

kumluk: kumsal,

kundura: ayakkabı,

kural: kaide.

kurcalamak: 1. karıştırmak. 2. araştırmak,

Advertisement

kurk: kuluçka,

kurtulmalık: fidye,

kuru: 1. sıska. 2. yavan. 3. susuz. 4. nemsiz. 5. çıplak. 6. monoton,

kurul: heyet,

Advertisement

kuruluş: tesis.

kurum: 1. müessese, tesis. 2.büyüklenme.

kurumak: 1. zayıflamak. 2. cılızlaşmak. 3. sertleşmek. 4. cansızlaşmak,

kuruntu: evham,

Advertisement

kuşku: şüphe.

kutlamak: tebrik etmek,

kutlu: mübarek,

kutsal: mukaddes,

Advertisement

kutsi: kutsal.

kuvvet: 1. güç. 2. derman. 3.mecal. 4. nüfuz. 5. cebir,

kuvvetlenmek: güçlenmek,

kuvvetli: zorlu, şiddetli, güçlü.

Advertisement

kuytu: tenha, sessiz,

kuzulamak: yavrulamak,

küçücük: ufacık,

küçük: ufak.

Advertisement

küçülmek: ufalmak,

küfretmek: sövmek,

küfür: sövgü.

kükremek: bağırmak,

Advertisement

külfet: sıkıntı, yorgunluk,

külliyen: tamamen, büsbütün,

kültür: bilgi, ilim, irfan, malumat,

kümelenmek: yığılmak,

Advertisement

küs: dargın, küsmüş,

küsmek: darılmak,

küstah: 1. terbiyesiz. 2. kaba. 3. saygısız,

kütüphane: kitaplık.

Advertisement

EŞ ANLAMLI KELİMELER SÖZLÜĞÜ

A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ – J – K – – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z


Yorum yapılmamış

 1. Türker Özpınar on

  kabarcık, tümsek, uçuk
  kaç, ne kadar, niçe
  kadar, gibi
  kafi, yeter
  kahverengi, kahveyi
  kalemtıraş, kalemyonan
  kalp, yürek
  kamu oyu, içtimai rey
  kanepe, divan
  kanunsuz, yasa dışı
  kapital, sermaye
  kapsamak, ihata etmek, şamil olmak
  karagül, astragan
  karar tutma, istikrar
  karıkmak, bocalamak
  karşı, nazır
  kartbasan, üçkâğıtçı
  kasıt, maksat
  katar, tren
  katılma, iltihak
  kaval, düdük
  kaydiyat, sabıka
  kayıt, not
  kayyum, vasi
  kefalet, zaminlik
  kelepin ucu, ip ucu
  kenetlemek, bentlemek, bitiştirmek
  kere, kez
  kesilmek, dinmek
  keşfeden, kâşif
  kibrit, alışkan
  kılıklamak, oyalamak
  kinaye, ima
  kır vermek, kırıtmak
  kırıştırmak, oynaşmak
  kısım, kesim
  kişilik, benlik
  kıyafet, giyim
  kızamık, kızılca
  kocaman, iri
  kol, bölüm, destek, şube, tutacak
  komplo, kasıt, suikast
  konfor, rahatlık
  konulmak, konmak
  korkmak, yılmak
  koşma, ek
  kovan, arı peteği, arı teknesi
  koza, barama
  köklenme, ayar
  körüklemek, kışkırtmak, tahrik etmek
  kötümser, bedbin, pesimist
  kukla, gelin
  kumbara, gülle
  kurt, canavar
  kusur, arıza, pürüz
  kutlama, tebrik
  kuyumcu, zerger
  küflenmek, küf atmak
  küme, grup, topa
  küs, dargın

Leave A Reply