K Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

0

K harfi, Türkçede bulunan K harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. K Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

K Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

kaba: 1. görgüsüz, özensiz,çirkin. 2. hantal,

Advertisement

kabadayı: yılmaz, korkusuz, babayiğit, külhanbeyi,

kabahat: suç, kusur,

kabahatli: suçlu,

kabahatsiz: suçsuz,

Advertisement

kabarmak: 1. taşmak. 2. şişmek. 3. artmak. 4. kafa tutmak,

kabartı: tümsek, çıkıntı,

kabız: peklik,

kabil: olabilir, olası,

kabile: boy, oymak,

Advertisement

kabiliyet: yetenek,

kabiliyetli: yetenekli, becerikli.

kabiliyetsiz: yeteneksiz, beceriksiz,

kabir: mezar, gömüt.

kabristan: mezarlık, gömütlük.

Advertisement

kâbus: karabasan, sıkıntı,

kabza: tutak, sap.

kaçık: deli.

kaçmak: ayrılmak, kaçınmak, sızmak, uzaklaşmak,

kademe: basamak, derece,

Advertisement

kademli: uğurlu,

kader: alın yazısı, baht, mukedderat, yazgı, talih,

kadir: 1. güçlü. 2. muktedir,

kadirşinas: değerbilir, iyilikçi

kafa: 1. baş. 2. zihniyet,

Advertisement

kafalı: anlayışlı, bilgili,

kafatasçılık: ırkçılık,

kâfi: yeter,

kâfir: dinsiz,

kafiye: uyak.

Advertisement

kağan: hakan, han.

kahır: üzüntü,

kâhil: erişkin.

kahraman: 1. batır, alp. 2. yiğit.

kahretmek: 1. ezmek. 2. çok üzmek. 3. içlenmek,

Advertisement

kahve: kahvehane,

kaide: 1. kural. 2. taban.

kâinat: 1. evren. 2. acun. 3.el gül. 4. herkes,

kakışmak: itişmek, dürtüşmek.

kakmak: itmek,

Advertisement

kaknem: sıska, kuru.

kalbi: içten, yürekten,

kalımlı: baki, ölümsüz, zevalsiz,

kalımsız: fani.

kalıt: miras.

Advertisement

kalıtım: 1. soya çekim. 2. irsiyet,

kalıtsal: irsi.

kalifiye: yetişmiş,

kalite: nitelik,

kalitesiz: kötü.

Advertisement

kalkışma: girişmek,

kalp: 1. yürek. 2. düzme, sahte.

kalpsizlik: merhametsizlik.

kamet: boy.

kamga: yonga.

Advertisement

kâmil: olgun, erişkin, yetkin.

kâmilen: büsbütün, toptan.

kampana: çan.

kamu: halk.

kamulaştırmak: istimlâk etmek.

Advertisement

kanaat: kanı.

kanaatkâr: gözü tok.

kancık: 1. dişi. 2. dönek,

kandırıcı: 1. inandırıcı. 2. aldatıcı.

kandırmak: 1. ikna etmek. 2. aldatmak,

Advertisement

kanı: kanaat,

kanıt: delil.

kanıtlamak: ispat etmek,

kani: inanmış,

kanun: yasa.

Advertisement

kanuni: yasal.

kapamak: 1. tıkamak. 2. engellemek. 3. örtmek,

kapital: anamal,

kapitalist: sermayedar,

kapitalizm: anamalcılık,

Advertisement

kaplıca: ılıca.

kapmak: 1. yakalamak. 2. koparmak. 3. bellemek,

kâr: kazanç, fayda,

kara: toprak, kıta.

kara: siyah, esmer,

Advertisement

karahumma: tifo.

karakter: kişilik, seciye,

karalamak: 1. yazmak, çizmek. 2. leke sürmek.

karamsar: kötümser, üzgün, bedbin.

karar: 1. kesin yargı. 2. azim. 3. ölçülü,

Advertisement

kararlı: düzenli,

kararlılık: istikrar,

kararsız: 1. oynak, düzensiz. 2. ikircimli,

karartı: siyahlık,

kareli: damalı,

Advertisement

kargaşa: fitne,

kargı: mızrak, kamış,

karışık: düzensiz,

karışıklık: düzensizlik, kargaşa.

karışma: müdahale,

Advertisement

karıştırıcı: bozguncu,

karıştırmak: 1. kurcalamak. 2. karmak,

karikatürcü: karikatürist,

kârlı: kazançlı,

karşılamak: rastlaşmak,

Advertisement

karşılaştırma: mukayese, kıyaslama,

karşılık: 1. mukabele. 2. yanıt. 3. bedel,

karşılıklı: mütekabil,

karşılıksız: 1. cevapsız, yanıtsız. 2. bedelsiz.

karşın: rağmen,

Advertisement

karşıt: zıt.

karşıtçı: aleyhtar,

karşıtduygu: antipati.

karşıtlık: zıddiyet,

kart: 1. yaşlı. 2. kartpostal,

Advertisement

karton: mukavva,

kas: adale.

kasavet: üzüntü, sıkıntı,

kasır: köşk.

kasıt: amaç, erek, istek,

Advertisement

kasten: kasıtla, isteyerek,

kastetmek: 1. amaçlamak. 2.kıymak, kötülük etmek,

kasvet: sıkıntı,

kasvetli: sıkıntılı,

kâşif: bulan, bulucu,

Advertisement

katarakt: perde, akbasma.

katetmek: 1. bölmek. 2. (yol) almak.

katı: 1. sert. 2. şiddetli. 3.acımasız. 4. hoşgörüsüz,

katışıksız: saf.

kafi: kesin.

Advertisement

katileşmek: kesinleşme,

kâtip: yazman,

katiyen: kesinlikle,

katiyet: kesinlik,

katkı: ilâve, pay, yardım.

Advertisement

katlanmak: tahammül etmek, dayanmak,

katletmek: öldürmek,

katliam: kırım,

katmak: eklemek,

katman: tabaka, kavga: dövüş.

Advertisement

kavi: dayanıklı, güçlü, zorlu,

kavil: sözleşme, kavim: budun,

kavis: yay, eğmeç,

kavram: mefhum,

kavramak: 1. anlamak. 2. sıkıça tutmak,

Advertisement

kavurmak: 1. kızartmak. 2.kurutmak,

kavuşmak: 1. erişmek. 2. varmak. 3. birleşmek,

kavzamak: 1. sıkı tutmak. 2.

korumak, kaybetmek: yitirmek,

kaybolmak: yitmek,

Advertisement

kaydetmek: yazmak,

kaygan: kaypak, kayağan,

kaygı: tasa, düşünce,

kayın birader: kayın,

kayın peder: kaynata,

Advertisement

kayın valide: kaynana,

kayıp: 1. yitme. 2. yitik.

kayırıcılık: iltimasçılık,

kayırmak: 1. korumak. 2. iltimas etmek,

kayıtsız: 1. aldırmaz, umursamaz. 2. ilişiksiz,

Advertisement

kaynak: 1. memba, pınar. 2.menşe,

kaynamak: fokurdamak,

kaynaşmak: 1. birleşmek. 2. sıkı fıkı olmak. 3. hareketlilik,

kaza: 1. ilçe. 2. kötü olay.

kazara: rast gele.

Advertisement

kazanç: kâr.

kazı: 1. hafriyat. 2. hâk.

kazıbilim: arkeoloji,

kazmak: hakketmek,

keçilik: inatçılık,

Advertisement

keçiyolu: patika,

keder: acı.

kederlenmek: üzülmek, tasalanmak,

kederli: acılı, acıklı,

kedersiz: acısız,

Advertisement

kefalet: kefillik,

kehanet: kâhinlik,

kelâm: söz.

kem: kötü.

kemal: olgunluk, yetkinlik.

Advertisement

Kemalizm: Atatürkçülük,

kemirici: kemiren,

kemiyet: nicelik,

kemlik: kötülük,

kenar: kıyı.

Advertisement

kendir: kenevir,

kent: şehir,

kentsoylu: burjuva,

kerata: çekecek,

kere: defa, kez.

Advertisement

kerhen: 1. istemeyerek. 2. iğrenerek,

kesafet: yorgunluk,

kesif: yoğun.

kesilmek: 1. dinmek. 2. yorulmak. 3. bitkinleşmek. 4. makaslanmak. 5. kapatılmak. 6. beğenmek,

kesin: değişmez, kati.

Advertisement

kesinlik: katiyet,

kesinlikle: mutlaka,

kestirmek: tahmin etmek,

keşfetmek: bulmak,

keşif: bulma, bulgu,

Advertisement

keşiş: rahip,

keyfi: keyfince,

keyfiyet: nitelik,

keyifli: neşeli,

keyifsiz: rahatsız.

Advertisement

kez: defa, kere, sefer,

kılavuz: rehber,

kılık: kıyafet,

kımıltı: hareket,

kınama: ayıplama,

Advertisement

kınnap: sicim,

kıraat: okuma,

kıraç: çorak,

kırgın: gücenmiş,

kırıcı: gücendirici.

Advertisement

kırıklık: rahatsızlık,

kırım: katliam,

kırıtmak: cilvelenmek,

kırmak: 1. parçalamak. 2. katlamak. 3. öldürmek. 4. azaltmak. 5. yok etmek,

kısıtlamak: sınırlamak,

Advertisement

kıskanmak: çekememek, imrenmek, haset etmek,

kısmık: cimri,

kıssa: öykü, fıkra,

kıstas: ölçü.

kışkırtmak: tahrik etmek,

Advertisement

kıt: az.

kıtlık: azlık,

kıvam: koyuluk, tav.

kıvanç: sevinç, haz, övünç,

kıvanmak: iftihar etmek, memnun olmak.

Advertisement

kıvrak: 1. canlı, atik. 2. derli toplu,

kıyafet: kılık.

kıyaslamak: karşılaştırmak, oranlamak, mukayese etmek.

kıyı: 1 kenar. 2. sahil,

kıyıcı: gaddar.

Advertisement

kıymak: 1. doğramak. 2. esirgememek,

kıymet: değer,

kızan: delikanlı,

kızışmak: şiddetlenmek,

kızmak: öfkelenmek,

Advertisement

kibirlenmek: büyüklenmek.

kifayet: yeterlik,

kile: ölçek,

kilitlemek: kapamak,

kimisi: bazısı,

Advertisement

kimsesizlik: yalnızlık,

kimyager: kimyacı,

kimyasal: kimyevi,

kimyevi: kimyasal,

kin: hınç, garaz,

Advertisement

kindar: kinci,

kiralamak: tutmak,

kirli: pis.

kisve: kılık,

kişi: şahıs.

Advertisement

kişileştirme: teşhis,

kişilik: şahsiyet,

kişioğlu: insan,

kişisel: şahsi,

kişizade: soylu,

Advertisement

kitâbe: yazıt, ki tara: gitar,

kitle: yığın,

kliring: takas,

koca: zevç.

kocamak: ihtiyarlamak, yaşlanmak,

Advertisement

kocaman: iri.

kodes: hapishane,

kof: boş, değersiz,

koğmak: kovmak,

koğuşturmak: takip etmek,

Advertisement

kol: dal, branş,

kolayca: kolaylıkla,

kolektif: ortaklaşa,

kolektivizm: ortaklaşacılık,

kollamak: korumak, gözetmek.

Advertisement

koltuklama: kompliman,

komedi: güldürü,

komik: gülünç,

komite: encümen,

kompetan: uzman,

Advertisement

komple: 1. dolu. 2. takım.

kompliman: koltuklama.

komut: emir.

komuta: kumanda.

komutan: kumandan.

Advertisement

komutanlık: kumandanlık.

konaklamak: gecelemek.

konfor: rahatlık.

konkav: içbükey.

kontrol: denetim.

Advertisement

konu: mevzu.

konuk: misafir.

konukluk: misafirhane.

konuksever: misafirperver.

konum: 1. vaziyet. 2. durum. 3. pozisyon.

Advertisement

konuşkan: dilbaz.

konuşma: konferans.

konut: mesken, ev.

konvoy: kafile.

koridor: aralık.

Advertisement

korkak: tabansız, yüreksiz,ödlek.

korku: tehlike, kaygı.

korkulu: tehlikeli.

koruma: himaye.

korumak: 1. savunmak. 2.önlemek. 3. esirgemek.

Advertisement

koruyucu: hami.

koşuk: 1.manzume. 2. nazım.

koşul: şart.

koşut: paralel.

kotarmak: tamamlamak, bitirmek.

Advertisement

kovmak: çıkarmak, uzaklaştırmak.

kovuk: oyuk.

kovuşturma: soruşturma, araştırma, takibat.

kovuşturmak: takip etmek.

koyulmak: 1. girişmek, teşebbüs etmek. 2. koyulaşmak.

Advertisement

köhne: 1. eskimiş. 2. çağdışı.

kök: 1. dip, temel, esas. 2.kaynak, köken.

kökleşmek: yerleşmek.

kör: amâ, görmez.

kör kuyu: susuz kuyu.

Advertisement

körpe: taze.

kötek: dayak.

kötü: 1. fena. 2. zararlı. 3.tehlikeli.

kötümser: bedbin.

kraliyet: krallık.

Advertisement

kriter: ölçüt.

kritik: 1. eleştiri. 2. nazik. 3.tehlikeli. 4. endişeli.

kroki: taslak.

kudret: güç.

kudurgan: azgın,

Advertisement

kullanmak: 1. çalıştırmak. 2. yararlanmak. 3. değerlendirmek. 4. yönetmek. 5. işletmek. 6. istismar,

kumandan: komutan,

kumanya: azık.

kumluk: kumsal,

kundura: ayakkabı,

Advertisement

kural: kaide.

kurcalamak: 1. karıştırmak. 2. araştırmak,

kurk: kuluçka,

kurtulmalık: fidye,

kuru: 1. sıska. 2. yavan. 3. susuz. 4. nemsiz. 5. çıplak. 6. monoton,

Advertisement

kurul: heyet,

kuruluş: tesis.

kurum: 1. müessese, tesis. 2.büyüklenme.

kurumak: 1. zayıflamak. 2. cılızlaşmak. 3. sertleşmek. 4. cansızlaşmak,

kuruntu: evham,

Advertisement

kuşku: şüphe.

kutlamak: tebrik etmek,

kutlu: mübarek,

kutsal: mukaddes,

kutsi: kutsal.

Advertisement

kuvvet: 1. güç. 2. derman. 3.mecal. 4. nüfuz. 5. cebir,

kuvvetlenmek: güçlenmek,

kuvvetli: zorlu, şiddetli, güçlü.

kuytu: tenha, sessiz,

kuzulamak: yavrulamak,

Advertisement

küçücük: ufacık,

küçük: ufak.

küçülmek: ufalmak,

küfretmek: sövmek,

küfür: sövgü.

Advertisement

kükremek: bağırmak,

külfet: sıkıntı, yorgunluk,

külliyen: tamamen, büsbütün,

kültür: bilgi, ilim, irfan, malumat,

kümelenmek: yığılmak,

Advertisement

küs: dargın, küsmüş,

küsmek: darılmak,

küstah: 1. terbiyesiz. 2. kaba. 3. saygısız,

kütüphane: kitaplık.

EŞ ANLAMLI KELİMELER SÖZLÜĞÜ

A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ – J – K – – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z

Advertisement


Yorum yapılmamış

 1. Türker Özpınar on

  kabarcık, tümsek, uçuk
  kaç, ne kadar, niçe
  kadar, gibi
  kafi, yeter
  kahverengi, kahveyi
  kalemtıraş, kalemyonan
  kalp, yürek
  kamu oyu, içtimai rey
  kanepe, divan
  kanunsuz, yasa dışı
  kapital, sermaye
  kapsamak, ihata etmek, şamil olmak
  karagül, astragan
  karar tutma, istikrar
  karıkmak, bocalamak
  karşı, nazır
  kartbasan, üçkâğıtçı
  kasıt, maksat
  katar, tren
  katılma, iltihak
  kaval, düdük
  kaydiyat, sabıka
  kayıt, not
  kayyum, vasi
  kefalet, zaminlik
  kelepin ucu, ip ucu
  kenetlemek, bentlemek, bitiştirmek
  kere, kez
  kesilmek, dinmek
  keşfeden, kâşif
  kibrit, alışkan
  kılıklamak, oyalamak
  kinaye, ima
  kır vermek, kırıtmak
  kırıştırmak, oynaşmak
  kısım, kesim
  kişilik, benlik
  kıyafet, giyim
  kızamık, kızılca
  kocaman, iri
  kol, bölüm, destek, şube, tutacak
  komplo, kasıt, suikast
  konfor, rahatlık
  konulmak, konmak
  korkmak, yılmak
  koşma, ek
  kovan, arı peteği, arı teknesi
  koza, barama
  köklenme, ayar
  körüklemek, kışkırtmak, tahrik etmek
  kötümser, bedbin, pesimist
  kukla, gelin
  kumbara, gülle
  kurt, canavar
  kusur, arıza, pürüz
  kutlama, tebrik
  kuyumcu, zerger
  küflenmek, küf atmak
  küme, grup, topa
  küs, dargın

Reply To Türker Özpınar Cancel Reply