Kambiyo Senetlerine Mahsus İflas Yoluyla Takip Nedir?

0

Kambiyo Senetlerine Mahsus İflas Yoluyla Takip (KSMİYT) Nedir? Kambiyo Senetlerine Mahsus İflas Yoluyla Takip hakkında bilgi.

KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İFLAS YOLUYLA TAKİP (KSMİYT)

> Alacaklının alacağının bir kambiyo senedine (bono, poliçe, çek) bağlı olması halinde alacaklı KSMİYT’e başvurabilir.

Advertisement

> Alacaklının bu takip yoluna başvurabilmesi için alacağın mutlaka bono, poliçe veya çeke bağlı olması ve borçlunun iflasa tabi şahıslardan olması gereklidir.

> KSMİYT’nin aşamaları şöyledir:

***iflas takip talebi
***İflas ödeme emri
***İflas ödeme emrine itiraz
***iflas davası

1. KSMİYT’de İflas Takip Talebi

> GİT’ten farklı olarak takibe konu olan kambiyo senedi de takip talebine eklenir.

Advertisement

> Takip talebi borçlunun muamele merkezindeki icra dairesine yapılır.

> Takip talebini alan icra dairesi senedin kambiyo senedi olup olmadığını ve vadesinin gelip gelmediğini inceler.

2. KSMİYT’de İflas Ödeme Emri

> Takip talebini alan icra dairesi borçluya derhal bir ödeme emri gönderir.

Ödeme Emri

> İcra müdürü, senedin kambiyo senedi olduğunu ve vadesinin geldiğini görürse borçluya senet sureti ile birlikte hemen bir ödeme emri gönderir.

Advertisement

Ödeme emrine şunlar yazılır:

1. Takip talebindeki kayıtlar

2. Borcun ve takip masraflarının beş gün içinde ödenmesi ihtarı

3. Kambiyo senedine ve borca dair her türlü itiraz ve şikayetlerini sebepleriyle birlikte diğer tarafa tebliği edilecek nüshadan bir fazla dilekçe ile beş gün içinde icra dairesine bildirmesi ihtarı

4. Beş gün içinde borç ödenmediği, itiraz ve şikayet edilmediği takdirde, alacaklının ticaret mahkemesinden borçlunun iflasını talep edebileceği ihtarı

Advertisement

> Ödeme emri iki nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası borçluya gönderilir, diğeri icra dosyasına konulur. Alacaklı isterse kendisine ayrıca tasdikli bir nüsha verilir. Nüshalar arasında fark bulunduğu takdirde borçludaki muteber sayılır.

> Alacaklıya verilen nüsha hiçbir resim ve harca tabi değildir.

3. İflas Ödeme Emrine İtiraz

KSMİYT’de borçlu ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 gün içinde icra dairesine itirazda bulunabilir. İtiraz dilekçe ile icra dairesine yapılır.

> itiraz üzerine alacaklı ticaret mahkemesinden itirazın kaldırılmasını ve borçlunun iflasına karar verilmesini ister.

4. İflas Ödeme Emrine Karşı Şikayet

> KSMİYT’de şikayet 5 günlük süreye tabidir.

Advertisement

> KSMİYT’de borçlu diğer takip yollarından farklı olarak şikayet başvurusunu icra dairesine yapar. Şikayet ticaret mahkemesince incelenir.

5. İflas Davası

> Ticaret mahkemesinin iflas talebini incelemesinde borçlunun ödeme emrine karşı itiraz yahut şikayet yoluna başvurmuş olup olmamasına göre farklılık gösterir.

> Bu takip yolunda da GİT’de olduğu gibi borçlu ödeme emrine karşı itiraz yoluna başvurmuşsa alacaklı ticaret mahkemesinden itirazın kaldırılmasını ve borçlunun iflasına karar verilmesini ister. Ticaret mahkemesi itirazın kaldırılmasına hükmederse iflas talebini ilan eder ve iflas talebine itiraz edilmezse ya da itiraz edilir de yerinde görülmezse borçluya borcu depo etmesi için 7 günlük bir süre verir. Borçlu depo kararına uymazsa ticaret mahkemesi borçlunun iflasına karar verir.

> Borçlu ödeme emrine itiraz etmezse ticaret mahkemesi, borçlunun borcu olup olmadığını incelemez, sadece takibin kesinleşip kesinleşmediğine dair şekli bir inceleme yapar ve kesinleşmiş ise iflas talebini ilan eder. iflas talebine itiraz olmazsa yahut olur da yerinde görülmezse borçluya 7 günlük depo süresi verilir. Borçlu bu süre içinde borcu mahkeme veznesine depo etmezse iflasa karar verilir.

İflas takibinde de cebr-i icra tehdidi altında kaldığından dolayı borçlu olmadığı halde para ödeyen kimse, haciz yolunda olduğu gibi, sonradan istirdat davası açabilir.

Advertisement

KSMİYT ile GİT’in Karşılaştırılması

> İki takip yolunun benzerlikleri şunlardır:

***iflas davasının açılması için 1 yıllık süre ikisinde de aynıdır.
***Her ikisinde de ticaret mahkemesinin iflas kararı temyiz edilebilir.
***Her ikisinde de borçluya 7 günlük depo süresi verilir.
***iki takip yolunda iflas davasında izlenen usul benzerdir.
***İkisinde de iflas kararı ilan ve tebliğ olunur.
***İkisinde de borçlunun malvarlığına dair defter tutulması ve muhafaza tedbirlerinin uygulanması aynıdır.

> İki Takip Yolunun Farklılıkları:

***KSMİYT’de GİT’den farklı olarak takip talebine kambiyo senedinin aslı eklenir.
***KSMİYT’de takip talebini alan icra dairesi senedin kambiyo senedi olup olmadığını ve vadesinin gelip gelmediğini incelerken, GİT’de icra dairesi takip talebini incelemez.
***GİT’de takip talebini alan icra dairesi en geç 3 gün içinde bir ödeme emri düzenleyerek borçluya tebliğ etmelidir, KSMİYT’de ise ödeme emri derhal tebliğ olunur.
***KSMİYT’de ödeme emrine itiraz ve şikayet süresi 5 gündür, GİT’de ise 7 gündür.
***GİT’de şikayet icra mahkemesine yapılırken, KSMİYT’de ise icra dairesine yapılır ve ticaret mahkemesince incelenir.
***GİT’de şikayet yazılı veya sözlü olarak yapılabilir,
***KSMİYT’de ise şikayet yazılı olarak yapılır.
***KSMİYT’de ödeme emrine itiraz ve şikayet dilekçesi alacaklıya tebliğ olunur, GİT’de ise bu söz konusu değildir.
***KSMİYT’de alacak rehinle temin edilmiş olsa bile alacaklı istisnai olarak RPÇYT’ye başvurmadan KSMİYT’ye başvurabilir. Alacağın rehinle temin edildiği diğer durumlarda alacaklı öncelikle RPÇYT’ye başvurmalıdır.


Leave A Reply