Kamu Hukuku Dalları

0

Kamu hukuku dalları nelerdir? Kamu hukukunun dallarının özellikleri, kısa kısa açıklamaları, hakkında bilgi.

KAMU HUKUKU DALLARI

• Anayasa Hukuku:

Advertisement

Devletin temel organlarını, işleyişini, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini inceleyen ve bunları güvence altına alan, normlar hiyerarşisindeki en üst normdur. Yazılı kaynakların hiçbiri, anayasaya aykırı olamaz.

• İdare Hukuku:

İdarenin işleyişini, bütünlüğünü, işlemlerini düzenleyen kamu hukuku dalıdır. İdarenin hukuka aykırı işlemlerine karşı açılacak dava İPTAL, idarenin verdiği zarara karşı açılacak dava TAM YARGI davasıdır.

• Devletler Genel Hukuku:

Advertisement

Devletlerin birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen bir hukuk dalıdır.

• Ceza Hukuku:

Suç işleyen kimselerin ne şekilde cezalandırılacağını inceleyen hukuk dalıdır. Ceza hukukunda asıl amaç ceza vermek değil, suçluyu ıslah etmektir. Ceza hukukunda örf ve adet yoktur.

• Yargılama Hukuku:

– Medeni Yargılama Hukuku

– Ceza Yargılama Hukuku

Advertisement

• İcra – İflas Hukuku:

Bir gerçek kişinin borcunu ödemediğinde; başvurulacak hukuksal prosedürleri (ödeme emri, haciz, ihale, malların satışı vs…) ve bir tacirin borçlarını ödemeyecek duruma düştüğünde, başvurulacak hukuksal prosedürleri (iflas, konkordato vs…) inceleyen hukuk dalıdır.

• Vergi Hukuku:

Vergi, resim harç ve benzeri yükümlülüklere ilişkin hukuk dalıdır.

Vergi hukukunun üç temel özelliği:

Vergide Kanunilik:

Vergilerin, ancak kanunla konulması, değiştirilmesi veya kaldırılmasıdır.

Vergide Adalet:

Herkesten gelirine göre, adaletli bir şekilde vergi alınmasıdır.

Vergide Genellik:

Bir ülkede yaşayan herkesin, sosyal sınıf farkı, din, inanç, cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin kendi gelir ve mallarından vergi ödemek zorunda olmasıdır.

Advertisement

VERGİ TÜRLERİ

Gelir üzerinden, gelir vergisi-kurumlar vergisi

Servet üzerinden, emlak vergisi-veraset ve intikal vergisi-motorlu taşıtlar vergisi – özel tüketim vergisi

Harcama üzerinden, KDV-Banka ve sigorta muameleleri vb.


Leave A Reply