Kanun-i Esasi’nin Önemli Maddeleri Nelerdir

0
Advertisement

Kanun-i Esasi’nin önemli maddeleri ile bu maddelerin açıklamalarının yer aldığı Kanun-i Esasi’nin önemli maddelerine atıfta bulunan yazımız

1876 Osmanlı AnayasasıKanun-i Esasi’nin Bazı Maddeleri

*** Saltanat ve hilafet hakkı ve makamı Osmanoğulları soyunun en büyük erkek evladına aittir.

Bu madde, Osmanlı hanedanının yönetim yetkisinin devam ettirildiğinin ve Meşrutiyet yönetiminin aslında monarşik karakter taşıdığının göstergesidir.

*** Devletin dini İslam’dır. Yasalar dini hükümlere aykırı olamaz.

Advertisement

Bu madde Osmanlı anayasasının teokratik ağırlıklı bir yapıya sahip olduğunu gösterir.

*** Yasama görevi, Ayan Meclisi ve Mebusan Meclisi’ne verilmiştir.

*** Ayan Meclisi üyeleri padişah tarafından ölünceye kadar tayin edilebilecektir. Mebusan Meclisi’nin üyeleri ise dört yılda bir yapılan seçimle her elli bin Osmanlı erkeğinin seçeceği milletvekillerinden oluşacaktır.

Böylece hem Müslüman halk, hem de Gayrimüslim halk ilk kez seçme ve seçilme hakkına sahip olmuştur.

Advertisement

Böylece Osmanlı Devletinde parlamenter sisteme geçilmiştir.

*** Yürütme yetkisi; başında padişahın bulunduğu Bakanlar Kurulu’na (Heyet-i Vükela’ya) verilmiştir.

*** Kanun teklifini sadece hükümet yapabilecektir.

*** Bakanlar Kurulu’nun başkanını ve bakanlarını padişah seçer, atar ve gerektiğinde azleder.

Advertisement

Bu maddeler, yönetimde Padişahın seçtiği Ayan Meclisi’nin üstün tutulmasını sağlamıştır. Bu durum, Mebuslar Meclisi’nin etkinliğini azaltmış ve bir danışma meclisi durumuna düşürmüştür.

Böylece ülke yönetiminde Padişahın otoritesi devam ettirilmiştir.

*** Mebuslar Meclisi’nin başkanını ve iki yardımcısını meclisin gösterdiği adaylar arasından padişah seçer.

*** Mebusan Meclisi’ni açmak ve kapatmak yetkisi padişaha aittir.

Advertisement

*** Hükümet meclise karşı değil, padişaha karşı sorumlu olacaktır.

Bu maddeler, padişahın yetkilerinin milli iradenin üstünde tutulduğunun göstergesidir.

*** Anayasa’da öğrenim özgürlüğü, mülkiyet hakkı ve konut dokunulmazlığı, din ve basın özgürlüğü, vergi eşitliği, yasal eşitlik gibi temel haklar belirtilmiştir.

*** Padişah, devlet güvenliğini bozduğu gerekçesiyle polis araştırması yaptırma ve sonunda suçlu görülen kişileri sürgüne gönderme hakkına sahiptir.

Advertisement

Böylece Padişahın yüksek otoritesi devam ettirilmiştir.


Leave A Reply