Kastamonu Şehrinin Yüzölçümü, İlçeleri, İklimi, Bitki Örtüsü ve Yüzey Şekilleri

0
Advertisement

Kastamonu nerededir? Kastamonu şehrinin ilçelerinin isimleri nelerdir? Kastamonu’nun, iklimi, bitki örtüsü, yüzey şekilleri ve toplumsal özellikleri ile ilgili bilgi.

  • Yüzölçümü: 13.108 km2.
  • İlçeleri: Merkez, Abana, Ağlı, Araç, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekâni, Doğanyurt, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Şeydiler, Şenpazar, Taşköprü, Tosya.

Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz Bölümü’nde il ve bu ilin merkezi kenttir. 32°41′ ve 34°37′ doğu boylamlarıyla, 35°48′ ve 42′ kuzey enlemleri arasında kalan il toprakları, kuzeyden Karadeniz, doğudan Sinop, güneydoğudan Çorum, güneyden Çankırı, batıdan Karabük ve Bartın illeriyle çevrilidir.

Kastamonu Şehri Genel Görünüm

Kastamonu Şehri Genel Görünüm (Kaynak: wikipedia.org)

Yüzey Şekilleri:

İl topraklarının % 74.6’sı dağlar, % 21.6’sı yaylalar, % 3.8’i ovalarla kaplıdır. Kuzeyde Karadeniz kıyısı’na koşut uzanan Küre (İsfendiyar) Dağları ile güneyde İlgaz Dağlan ve uzantıları, ilin yüzey şekillerini belirler. Karadeniz ile iç bölüm arasında doğal bir set oluşturan Küre Dağları, Karadeniz kıyılarında dar bir şerit biçiminde uzanan kıyı düzlüklerinden başlayarak güneye doğru yükselir, kuzeydekinden daha dik yamaçlarla Devrekâni Çayı Vadisi’ne iner. Sinop il sınırına yakın yerde dağların en yüksek noktasını oluşturan Yaralıgöz Dağı (Türbekaya, 2.019 m), Dikmen Tepe (1.657 m), Acısu Tepe (1.067 m), başlıca yükseltileridir. İlin güneyinde Devrez Çayı’na koşut, Kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan Ilgaz Dağları’nın bir bölümü, il sınırları içerisinde kalır. Ilgazlar üzerindeki büyük Hacet Tepesi (2.587 m), Küçük Haset Tepesi (2.587 m), dağlarını ve ilin en yüksek noktalandır. Küre Dağları güneyinde Daday-Azdavay arasında Ballıdağ (1.600 m), doğuda Hasan Dağı, batıda Karyatağı Tepe, güneybatıda Bacak Dağı (1.698 m), Dikmen Dağı (1.736 m), güneydoğuda Tosya Dağı öteki önemli yükseltileridir. Küre ve Ilgaz sıradağları arasındaki dalgalı alan ve ırmak vadileri düzlüklerle kaplıdır. Gökırmak Vadisi boyunda 500-1000 m, daha kuzeyde Küre Dağları, daha güneyde Ilgaz Dağları üzerinde 1.000-1.500 m yükseltideki düzlükler egemendir.

Araç, Devrekâni ve Gökırmak çaylan, başlıca ırmaklarıdır. Ilgaz Dağları’ndan toplanan sularla oluşan Araç Çayı, kendi adını taşıyan ilçeyi geçerek il sınırları dışına çıkar. Devrekâni Çayı, Küre Dağları’ndan doğar, önce batı, sonra kuzeybatıya yönelir. Azdavay İlçesi’ni geçerek Cide’nin batısmda Karadeniz’e dökülür. Gökırmak, Merkez İlçe’nin kuzeyinde doğar, doğuya kıvrılır, Taşköprü İlçesi’ni geçtikten sonra ilden ayrılır. Devrez Çayı, güneydoğuda Çankırı’dan il sınırlarına girer, Tosya ilçesi’ni aşarak Çorum İli’ ne geçer. Karaçomak Baraj Gölü dışında doğal bir göl yoktur. 135 km uzunluğundaki Karadeniz kıyı şeridi, yer yer kayalık olmakla birlikte, genelde dar kıyı düzlükleriyle kaplıdır.

Kastamonu Evleri

Kastamonu Evleri

İklimi ve Bitki Örtüsü:

İki önemli ırmak havzası, Kastamonu ikliminin oluşumunda etkili olur. Ağlı, Daday, Azdavay, Cide, Devrekani, Bozkurt, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Şenpazar, Şeydiler ilçelerini etkileyen ve Devrekâni Çayı’nın aktığı Batı Karadeniz Havzası’nın iklimi, nemli ve ılımandır. İlin güneyinde Merkez, Taşköprü, Tosya, Hanönü, Araç, İhsangazi ilçelerini etkileyen Kızılırmak Havzası’nda karasal iklim etkileri görülür. Yıllık ortalama sıcaklık 10.8°C, en soğuk ay ocak, en sıcak ay temmuzdur. Yıllık ortalama yağış tutarı (452.8 mm), Türkiye ortalamasının altındadır. Kastamonu ülkemizin önde gelen orman alanlarına sahiptir. Karadeniz kıyılarında 1.200 m yüseltiye kadar yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlar görülür. Bu yörede kayın, gürgen, akçaağaç, fındık, ormangülü en sık rastlanan türlerdir. Yükselti arttıkça yapraklı türlerin arasına iğneyapraklılar (göknar, sarıçam) karışır. İnebolu ve Cide’de kayın ormanları, Azdavay’da göknar, sarıçamla karışık ormanlar yoğunluk-tadı. Daday ve Azdavay arasında Ballıdağ üzerinde zengin göknar ormanları, türün en iyi örneklerini sergiler. Tosya-Boyabat arasındaki ormanlarda sançam egemendir. Güney yamaçlarda meşe ormanlarının oranı artar. Orta Anadolu’ya bakan güney yamaçlarda 1.000-1.100 m yükseltilerde karaçam ormanları görülür, ancak İç Anadolu’ ya yaklaştıkça bitki örtüsü bodurlaşır, seyrekleşir.

Kastamonu Kalesi

Kastamonu Kalesi

Toplumsal Yapı ve Ekonomi:

Büyük bölümü dağlarla kaplı il topraklarında tarımsal etkinlikler sınırlıdır. Ormancılık başlıca gelir kaynakları arasındadır. Tarımsal üretim, Gökırmak ve Devrez Çayı boyunca uzanan düzlüklerde yoğundur. Mera hayvancılığının yaygın olduğu ilde başta koyun olmak üzere, büyük ve küçükbaş havan beslenir. Kümes hayvancılığı da yapılır. Orman içi ve yakını köylerde yaşayanlar, orman işletmelerince sağlanan kesme, sürütme, istif, depolama, taşımacılık, yol yapımı, ağaçlandırma ve gençleştirme türü ormancılık etkinliklerinden yararlanarak geçimini sağlar. Yeraltı kaynakları açısından zengin olan ilde, MTA tarafından belirlenen ve işletilen başlıca yataklar şunlardır: Küre’de bakır, bakırlı, pirit, Araç’ta bakirli pirit, Bozkurt’ta cıva, mermer, Tosya’da mermer, manganez, linyit, İnebolu, Doğanyurt’ta manganez, kalker, azdavay Pınarbaşı’nda taşköprü, Hanönü’nde Endüstri etkinlikleri, tarım ve orman ürünleri işlemeye yöneliktir.

Advertisement

İlin, ilçeleri ve çevre illerle düzenli karayolu bağlantısı vardır. Eskiden beri Batı Karadeniz kıyıların İç Anadolu’ya bağlayan karayolu üzerinde kuruludur. Dağlık alandan geçen bazı yollarda kışın ulaşım güçleşir. Ilgaz Dağları’nın kuzey eteklerinde, deniz düzeyinden 790 m yükseltide, Gökırmak Vadisi’ne kurulu olan il merkezi, Sinop’a 198 km, Zonguldak’a 278 km, İstanbul’a 493 km, Ankara’ya 259 km, Çankırı’ya 128 km, Çorum’a 194 km, Samsun’a 314 km, Amasya’ya 266 km uzaklıktadır. Daday-Azdavay arasındaki Ballı-dağ Geçidi (1.550 m), İl merkezi ile Taşköprü arasındaki Oyrak Geçidi (1.210 m), ve Ilgaz arasındaki Ilgaz Geçidi (1.775 m), karayolları üzerinde önemli geçitlerdir.


Leave A Reply