Kaynaştırma Eğitimi Nedir? İlkeleri Nelerdir? Amacı ve Önemi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Kaynaştırma eğitimi nedir, nasıl uygulanır? Kaynaştırma eğitiminin ilkeleri nelerdir? Kaynaştırma eğitiminin amacı ve önemi hakkında bilgi.

Kaynaştırma Eğitimi

Kaynaştırma; özel eğitim gerektiren bireylerin, yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte eğitim öğretimlerini resmi ve özel okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmesi esasına dayanan, destek eğitim hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygulamalarıdır. Kaynaştırma eğitimi bireyselleştirilmiş eğitim programıyla (BEP) engelli ve normal çocukların eğitsel ve sosyal yönden bütünleşmelerini sağlama işidir. [Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP): BEP öğrencinin performans düzeyinin, eğitim öğretim faaliyetinden amaçlananın ne olduğunun, bu konudaki sorumlulukların ve sorumluların, yöntem ve araçların açıklandığı eğitim programıdır. BEP yol haritasıdır. BEP adından da anlaşılacağı üzere bireyseldir, kaynaştırma eğitimindeki her öğrencinin ayrı bir BEP’İ olmalıdır.

Kaynaştırma eğitimi; özel eğitime muhtaç çocuklara örgün ve yaygın eğitim kurumları içerisinde, normal akranları arasında özür ve özelliklerine uygun olarak verilen eğitimdir. Kaynaştırma eğitiminin özünde öğrencinin en iyi eğitimi normal akranlarıyla bir arada alacağı fikri vardır.

Kaynaştırma, engelli birey için “en az kısıtlayıcı ortam”ın ifadesidir. Kaynaştırma eğitiminde, engel türüne ve düzeyine göre öğrencinin normal akranları arasında daha iyi bir gelişim göstermesi amaçlanmaktadır. Diğer yandan bütün özel eğitim hizmetlerinde olduğu gibi kaynaştırmada da bireyin en temel ve anayasal haklarından olan eğitim-öğretim faaliyetinden faydalanması da genel bir amaç olarak sayılabilmektedir. Engelli birey olumlu bir çevre yaratılması durumunda engelini kabul, kendini ifade, sosyal kaynaşma konusunda gelişim göstermesi amaçlanmaktadır. Kaynaştırma eğitiminin kaynaştırma öğrencisine olan faydalarının başında olumlu bir yaklaşım ve ortam sayesinde becerilerini geliştirmek sayılabilir. Engelli bireylerin normal akranlarından soyutlanması, duygusal ve sosyal gelişimlerini olumsuz etkilediği gibi, dil, zihin ve kapasite gelişimi açısından çok önemli fırsatlardan yoksun kalmalarına da sebep olmaktadır. Normal akranlarını görme ve değerlendirme, kendine hedef tespiti yapma da bireylerin kazanacağı fırsatlardandır.

Diğer öğrencilere olan faydalarının başında farklı olanı görme ve onları kabul düzeylerinin gelişmesine imkân verebilmesi gelmektedir.

Advertisement

Kaynaştırma Eğitimine Alınacak Engelli Öğrenciler Kimlerdir?

Kaynaştırma eğitimine alınacak özel eğitime muhtaç öğrencileri ve engel türlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 • a. Zihinsel engelli çocuklar: Bunlar eğitilebilir zihinsel özürlü olarak belirlenen, zekâ bölümleri (IQ) 45-75 arasında bulunan öğrencilerdir. (Zekâ seviyesi 75-89 arasında olan ağır öğrenen öğrenciler de durumlarına göre kaynaştırma eğitimine alınabilmektedir.)
 • b. İşitme engelli çocuklar: İşitme engeli 90 desibel’e (db) kadar olan ve işitme cihazı kullanan çocuklar.
 • c. Ortopedik engelli çocuklar: Bir organını ya da fonksiyonunu kaybetmiş, iskelet, eklem, sinir sistemi ve kaslarında bir sakatlık bulunan, ancak sınıfta başkasına bağımlı olmadan kalabilen çocuklar.
 • d. Görme engelli çocuklar: Az gören ya da görme gücünü tümüyle yitirmiş çocuklar.

Sıralanan bu tür engellere sahip çocukların kaynaştırma eğitimine alır. Birden fazla engeli bulunan çocukların ise İl Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) Müdürlüğü uzmanları tarafından incelendikten sonra, çocuğun söz konusu eğitimden faydalanıp faydalanmayacağına karar verilmesi gerekmektedir.

Ülkemizde; okul çağındaki özel eğitime muhtaç çocukların ancak % 5’i eğitim imkânlarından yararlanabilmektedir. Özel eğitimle ilgili olarak;

 • • İşitme, görme ve zihinsel engel guruplarına yönelik kaynaştırma eğitimi
 • • Özel eğitim okulları
 • • Normal okul içinde özel eğitim sınıfı
 • • Normal sınıf içinde engelli çocuk
 • • Yatılı özel eğitim okulu uygulamaları mevcuttur.

Kaynaştırma Eğitiminin İlkeleri Nelerdir?

 • • Eğitim her tür engelli insanın temel hakkıdır.
 • • Kaynaştırma eğitimi özel ve genel eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır.
 • • Özür türü ve derecesine bakılmaksızın her insan bu hizmetlerden yararlandırılmalıdır.
 • • Kaynaştırma eğitimine erken başlamak esastır.
 • • Kaynaştırma eğitiminde bireysel ayrılıklar esas alınmalıdır. (Öğrencilere eşit davranmak, eşitsizliğe yol açar.)
 • • Kaynaştırma eğitimi normal insanlar ve doğal ortamlar içinde verilmelidir.
 • • Kaynaştırma eğitiminde okul-aile ve çevre işbirliği esastır.
 • • Kaynaştırma ^eğitiminde duyu kalıntısından yararlanmak esastır.
 • • Kaynaştırma eğitiminde engelli çocuğun özür ve özellikleri ne olursa olsun onu olduğu gibi kabul etmek esastır.
 • • Kaynaştırma eğitimi istek, sabır ve ek gayreti gerektirmektedir.
 • • Kaynaştırma eğitimi, özürlü insanı toplumun bir parçası haline getirmeyi amaçlar.

Kaynaştırma Eğitiminde Aile Eğitiminin Amacı ve Önemi

Aile eğitiminin amacı, öğrenciyi yetiştirirken kazandırılan özelliklerin okul dışı ortamlarda da desteklenmesi, pekiştirilmesi, uygulamaya dönüştürmesi, bozucu etkinin en aza indirilmesi öğrencinin sağlıklı, tutarlı ve devamlı gelişimi için aileleri de okulla birlikte aynı anlayışa sahip kılınması işlemidir.

Eğitim amaçlarının öğrenciye kazandırılması için aile ve çevrenin desteğini kazanmak gerekmektedir. Aile ve çevre okulda öğrenciye kazandırılan bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıkları kabul etmez, desteklemez ve uygun ortam hazırlamazsa verilen eğitim işe yaramayacaktır.

Ailelere çocuklarını benimsetmek, her yönüyle kabul ettirmek, eğitimle birçok sorunun çözüleceğine inandırmak, eğitildiği takdirde daha yeterli hale geleceğini ve bazı davranışların çocuğa nasıl kazandırılacağını anlatmak, okulda yapılan çalışmalarda onların destek ve işbirliğini sağlamak, iyi bir kaynaştırma eğitimi için zemin hazırlamaktadır.

Advertisement


Leave A Reply