Kızılay’ın Tarihçesi – Kızılay Nasıl, Ne Zaman ve Kim Tarafından Kuruldu?

0
Advertisement

Kızılay’ın tarihçesi ile ilgili olarak genel bilgiler. Kızılay nasıl kuruldu? Kızılay kurulmadan önce dünyada benzer ne gibi örgütler faaliyete geçmişti?

Kızılay'ın Tarihçesi

1861 yılında Henri Dunaut adlı bir İsviçreli’nin girişimiyle Cenevre’de milletlerarası bir kongre toplandı. Bütün dünyada, savaşta, barışta halka yardımcı olacak derneklerin kurulması kararlaştırılmış ve bir anlaşma imzalanmıştı. İlk dernek savaş yaralılarına yardım için kurulmuştur. Adı da “Savaş Yaralılarına Yardım Komitesi” idi.

Cenevre Konferansı’na Osmanlı devleti temsilci göndermedi ve bu işle hiç ilgilenmedi. Daha sonraları 1868 yılında Miralay Abdullah Bey, Serdar Ömer Paşa, Tıbbiye Nazırı Marko paşa, Kırımlı Dr. Aziz Bey’in çalışmalarıyla Mecruhin-i Asakir-i Osmani’-ye Muavenet Cemiyeti (Osmanlı Yaralı Askerlerine Yardım Derneği) kurulmuştur. Osmanlı devleti Cenevre Anlaşması’nı imzaladı. 1869 yılında toplanan ikinci konferansa Berlin büyük elçisini temsilci göndererek katıldı.

1877’de Sadrazam Hüsnü Paşa’nın yardımıyla Mecruhin’i Asakir-i Osmani’ye Muavenet Cemiyeti, daha geliştirilerek Hilâli Ahmer (Kızılay) adını aldı. Bu cemiyetin başkanlığına Dr. Hacı Arif Bey getirilmiştir.

Advertisement

1877’de Osmanlı-Rus Savaşı devam ederken, yaralılara ve muhtaç kimselere altmış binden fazla altın harcayarak büyük yararlık göstermiştir.

Savaştan sonra ilgi gösterilmeyen “Hilâli Ahmer Cemiyeti”nin I. Meşrutiyet’in ilânından sonra yeniden düzene sokulması düşünüldü. Hariciye Nazırı Rifat Bey, Dr. Besim Ömer, Dr. Esat Paşa’nın çalışmalarıyla Hilâli Ahmer’in tüzüğü hazırlandı, ilk kongresi 7 Nisan 1911’de İstanbul’da yapılarak tekrar faaliyete geçti. Cumhuriyet’ten sonra cemiyet daha da geliştirildi. Ankara’da büyük bir merkez binası yaptırıldı. Atatürk, 28 Nisan 1935’te “Hilâli Ahmer” adını “Kızılay” olarak değiştirdi. Aynı yılda Kızılay‘a bağlı olarak “Türkiye Gençlik Kızılay Kurumu” kuruldu.


Leave A Reply