Komünizm Hakkında Bilgi

0

Komünizm nedir? Komünizmin özellikleri, doğuşu, kurucuları, ilkeleri nelerdir? Komünizm hakkında bilgi.

Karl Marx

Komünizmin fikir babası Karl Marx

Komünizm Nedir?

Komünizm; Marksçı sosyalizmin üst ve yetkin aşamasıdır: Topluluk içinde kişilerin her türlü mülkiyet haklarını kaldırıp, her türlü mala kamuyu ortak kılmayı güden sınıfsız, toplumsal düzendir (rejim). Komünizm; üretici güçler-üretim ilişkileri karmaşasından (kompleks) oluşan bir üretim yöntemiyle varolur. Komünizmin bir gerçeklik durumuna gelmesi için, bilim ve tekniğin son derece belirgin ilerleyişi temeli üzerinde toplumsal üretim araçlarının çok büyük bir gelişme göstermesi gerekir.

Advertisement

Komünizm, yüksek düzeyde gelişmiş toplumla insanların doğa üzerindeki egemenlik gücünü anlatan bir teknik temeli gerektirir. Bolluğun koşulu olan bu teknik temel, yeni üretim ilişkileri getirir. Yalnızca insanın insan yönünden sömürülmesi ortadan kaldırılmakla kalmaz (sosyalist; toplumcu uygulamalarda ulaşılmış bir yerdir bu nokta), toplumsal sınıflar ve bu bunlarla birlikte toplumsal işbölümü de ortadan kalkmasıyla, kentle köy arasındaki belli başlı uzaklıkların yok edilmesiyle, bu toplumsal temel, maddesel yaşam bakımından, toplumsal ve törel davranış bakımından değişik kavramlarla bağlı yeni bir insanın doğuşunu hazırlar. Emek yalnızca bir yaşam aracı değil, insan varlığının başta gelen gereksinimi olur; bu emek özgür ve yaratıcıdır.

lenin

İlk komünist rejimi kurmayı başaran Lenin…

Üretici Güçler ve Para

Üretici güçlerin düzeyinin üstün ve aşkın katı, insanlık tarihine ilk kez, azlık ekonomisinden çokluk ekonomisine geçiş olanağı verir. Meta ve para biçimleri silinip gider. Toplumsal hesaplaşma doğrudan doğruya emek birim ve boyutlarıyla dile getirilir. Yeni dağılım ilkesi, “herkes yeteneğine göre”, olacaktır. Burjuva (kentsoylu) hukukunun dar ufku böylece aşılır. Komünizm, özgür ve bilinçli emekçilerin yüksek düzeyde örgütlenmiş bir toplumu, kamu-oto yönetiminin kendisini yansıtacağı bir düzen olacaktır. Komünizm, ilk evresini toplumculuğun (sosyalizm) oluşturduğu biçimlenmenin üst aşamasıdır; bu yüzden yavaş yavaş olgunlaşan bir geçişi gerektirir.

Bu geçiş, ancak bazı koşulların eylemde gerçekleşmesiyle olanak içindedir. Komünizmin kesinlikle gerçekleştirilmesi için, sosyalizmin (toplumculuk) yeryüzü çapında zafere ulaşmış olması da gerekir. Marx’ın tanımladığı anlamda komünizm, herkesin gereksinimlerine göre yaşayabileceği, para ve devletin ortadan kalkacağı sınıfsız toplum tasarısıdır. Bu toplumsal devlet, tüm gereksinimlerin rahatlıkla giderilebileceğini ve toplumsal çatışmaların ortadan kalkarak yalnızca teknik açıdan çözüme kavuşturulacak sorunların kalacağını varsayar. Komünizme özelliğini veren şey, üretim ve değişim araçlarının ortak iyeliğiyle sınıfların ve devletin ortadan kalkmasıdır. Nesnelerin yönetimiyle, bir iş ve belli bir toplumsal duruma bağlı olmaksızın herkes gereksinimlerine göre yaşayabilir. Marx, komünizmin ayrıntılarını vermekte direnir; çünkü komünizm, onu kuracak olanların deneyimlerinin bir ürünü olmalıdır.

Advertisement


Leave A Reply