Kovalent ve İyonik Bağlar Arasındaki Fark Nedir? Örnekler ve Özellikleri

0

İyonik ve kovalent bağlar nasıl oluşur, özellikleri nelerdir? İyonik ve kovalent bağlar arasındaki farklar nelerdir, hakkında bilgi.

Kovalent ve İyonik Bağlar Arasındaki Fark Nedir?

İki tür atomik bağ vardır – iyonik bağlar ve kovalent bağlar. Yapıları ve özellikleri bakımından farklılık gösterir. Kovalent bağlar, iki atom tarafından paylaşılan elektron çiftlerinden oluşur ve atomları sabit bir doğrultuda bağlar. Bunları kırmak için nispeten yüksek enerjiler gerekir (50 – 200 kcal / mol). İki atomun bir kovalent bağ oluşturup oluşturamayacağı elektronegatifliğine, yani bir moleküldeki bir atomun elektronun kendisine çekilmesi gücüne bağlıdır. Eğer iki atom elektronegatifliğinde önemli ölçüde farklılık gösteriyorsa (sodyum ve klorür gibi), atomlardan biri elektronunu diğer atoma verecektir. Bu, pozitif yüklü bir iyon (katyon) ve negatif yüklü iyon (anyon) ile sonuçlanır. Bu iki iyon arasındaki bağa da iyonik bağ denir.

Advertisement

İyonik Bağ

Açıklayıcı Tablo

Kovalentİyonik
Polarite düşükPolarite yüksek
Benzer elektronegatifliklere sahip olan, metal olmayan iki atom arasında bir kovalent bağ oluşur. Hiçbir atom, elektronları diğerinden çekecek kadar “güçlü” değildir. Stabilizasyon için, elektronlarını dış moleküler yörüngede başkalarıyla paylaşırlar.Bir metal ile metal olmayan arasında bir iyonik bağ oluşur. Metal olmayan (-ve iyon) metalden (+ ve iyon) daha güçlüdür ve elektronları metalden kolayca alabilir. Bu iki karşıt iyon birbirini çeker ve iyonik bağı oluşturur.
Kovalent bağlanma, atomlar ve diğer kovalent bağlar arasındaki elektron çiftlerinin paylaşılması ile karakterize edilen, iki metalik olmayan atom arasındaki kimyasal bağlama şeklidir.Elektrovalent bağ olarak da bilinen iyonik bağ, kimyasal bir bileşikte zıt yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik çekimden oluşturulan bir bağ türüdür. Bu tür bağlar çoğunlukla metalik ve metalik olmayan bir atom arasında meydana gelir.
Erime noktası düşüktürErime noktası yüksektir
Örnekler Metan (CH4), Hidroklorik asit (HCI)Örnekler Sodyum klorür (NaCl), Sülfürik Asit (H2SO4)
İki ametal arasında oluşurBir metal ile bir ametal arasında oluşur
Kaynama noktası düşükKaynama noktası yüksek
Oda sıcaklığında sıvı yada gaz haldeOda sıcaklığında katı halde

 

Kovalent bağ, iki atomun elektronları paylaşabildiği zaman oluşur, oysa iyonik bağın sonunda bir çift iyon oluşur ve A atomundaki elektron, B atomuna verilmiş olur.

Her atom proton, nötron ve elektronlardan oluşur. Atomun merkezinde, nötronlar ve protonlar birlikte bulunur. Fakat elektronlar merkez etrafında yörüngede döner. Bu moleküler yörüngelerin her biri, kararlı bir atom oluşturmak için belirli sayıda elektrona sahip olabilir. Ancak soy gazlar haricinde, bu konfigürasyon atomların çoğunda mevcut değildir. Böylece atomu stabilize olmak için, her bir atom elektronlarının yarısını paylaşır.

Kovalent Bağ

Kovalent bağlanma, atomlar ve diğer kovalent bağlar arasındaki elektron çiftlerinin paylaşılması ile karakterize edilen iki metalik olmayan atom arasında bir kimyasal bağlama şeklidir. Elektrovalent bağ olarak da bilinen iyonik bağ, kimyasal bir bileşikteki zıt yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik çekimden oluşturulan bir bağ türüdür. Bu tür bağlar, esas olarak metalik ve metalik olmayan bir atom arasında gerçekleşir.

Advertisement

Formasyon ve örnekler

Kovalent bağlar, bir veya daha fazla çift bağ elektronunun paylaşılması sonucu oluşur. İki bağlanmış atomun elektro negatifliği (elektron çekme yeteneği) eşittir ya da fark 1.7’den büyük değildir. Elektro-negatiflik farkı 1,7’den büyük olmadığı sürece, atomlar sadece bağlayıcı elektronları paylaşabilir.

Örneğin, bir Metan molekülü yani, CH4’ü ele alalım. Karbon 6 elektrona sahiptir ve dış yörüngesinde 4 elektron vardır. Octate kuralına göre (Atomlar, tipik olarak 8 elektron olan en dış enerji seviyesine sahip olacak şekilde elektron kazanma, kaybetme veya paylaşma eğilimindedir.), Kararlı bir durumda olmak için, 4 elektrona ihtiyaç duymaktadır. Böylece Hidrojen (1s1) ile kovalent bağ oluşturur ve elektronları hidrojen ile paylaşarak Metan veya CH4 oluşturur.

Elektronegatiflik farkı 1.7’den büyükse, elektronegatifliği daha büyük olan atom, daha az elektronegatif atomdan elektron çekme yeteneğine sahiptir. Bu iyonik bağların oluşumuna neden olur.

Örneğin, sofra tuzu (NaCl) içindeki, atomlar sodyum ve klordur. Klorun dış yörüngesinde yedi valans elektronu bulunur, fakat stabil bir durumda olması için dış yörüngede sekiz elektrona ihtiyacı vardır. Diğer yandan, Sodyum bir değerlik elektronuna sahiptir ve ayrıca sekiz elektron gerektirir. Klor, sodyumun 0.9’una kıyasla yüksek elektro-negatifliğe, 3.16’ya sahip olduğundan (elektro-negatiflik arasındaki fark 1,7’den fazladır) klor, sodyumun tek değerlik elektronunu kolayca çekebilir. Bu şekilde İyonik bir bağ oluştururlar ve birbirlerinin elektronlarını paylaşırlar ve her ikisi de dış kabuklarında 8 elektrona sahip olurlar.

Bağların özellikleri

Kovalent bağlar kesin ve öngörülebilir bir şekle sahiptir ve düşük erime ve kaynama noktalarına sahiptir. Atomları elektronları paylaşmak için yakın olduğundan, birincil yapısına kolayca kırılabilirler. Bunlar çoğunlukla gazdır ve hatta bir kovalent bağın karşıt uçlarında hafif bir negatif veya pozitif yük moleküler polarite sağlar.

İyonik bağlar normal olarak kristalli bileşikler oluşturur ve kovalent bileşiklere kıyasla daha yüksek erime noktalarına ve kaynama noktalarına sahiptir. Bunlar erimiş veya çözelti halindeki elektriği iletir ve aşırı polar bağlardır. Çoğu suda çözünür ancak polar olmayan çözücülerde çözünmez. Aralarındaki bağı kırmak için kovalent bağdan çok daha fazla enerji gerekir.

Advertisement


Leave A Reply