KPSS Eğitim Bilimleri Öğretim Yöntem ve Teknikleri İle İlgili Testler

0

KPSS Eğitim Bilimleri Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Öğretim ilkeleri, yöntemleri, aktif öğrenme ile ilgili çözümlü testler, soru ve cevapları.

Test

TEST 1 – ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ – ÖĞRETİM İLKELERİ

1. Türkçe dersinde kompozisyon yazarken giriş bölümünü anlatan öğretmen bir ağacın yapısından yararlanmıştır. Giriş bölümünü bir ağacın köküne benzetmiş ve “Bir ağaç için kökün varlığı ve sağlamlığı ne kadar önemli ise bir kompozisyonda da giriş bölümü o kadar önemlidir.” demiştir.
Burada öğretmenin önemine vurgu yaptığı ve dersini anlatırken kullandığı öğretim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilinenden bilinmeyene
B) Basitten karmaşığa
C) Yakından uzağa
D) Aktüalite(Güncellik)
E) Somuttan soyuta

2. • Tiz • Mık
• Toz • Nız
• Kız • Nef
• Rik
gibi heceleri ezberlemeye çalışan bir öğrencinin “toz ve kız” kelimelerini daha çok hatırlarken, diğerlerini hatırlamakta zorlanması aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisi ile açıklanabilir?

A) Hayatilik
B) Bütünlük
C) Ayanilik
D) Aktivite
E) Güncellik

3. Bir öğretmenin “önemli olan öğrencilere evrensel nitelikteki temel bilgilerin aktarılması ve öğretilmesidir; bunların günlük hayatta uygulanması ya da oraya transfer edilmesi o kadar da önemli değildir.” diyerek eleştirdiği ve savunduğu öğretim ilkeleri aşağıdakilerden hangileridir?

Eleştirdiği ilke Savunduğu ilke
A) Ayanilik Hayatilik
B) Hayatilik Güncellik
C) Güncellik Ayanilik
D) Aktivite Hayatilik
E) Hayatilik Bilgi ve becerilerin güvence altına alınması

4. İngilizce kursunda öğretmenin önce kelime yapısını ve anlamını öğrettikten sonra gramer ve diyalog çalışması yaptırması aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisiyle daha çok ilgilidir?

A) Somuttan soyuta
B) Basitten karmaşığa
C) Yakından uzağa
D) Bütünlük
E) Aktivite

5. I. Konuyu sunarken CD, video vb görsel materyallerden yararlanma
II. Büyük grup tartışmasının ardından küçük grup tartışması yaptırma
III. Tepegözle şekil ve şemaları yansıtıp konuyu ayrıntılı anlatma
IV. Yaptığı gösteri deneyini öğrencilerin dikkatlice izlemelerini sağlama
V. Öğrencilerin kitaptaki bilgileri sınıfla paylaşarak anlatmalarını sağlama
Bir öğretmen yukarıda sıralanan öğrenme – öğretme etkinliklerinden hangilerini yaparsa “aktif katılım” ilkesine aykırı davranmış olur?

A) I ve II
B) I, II ve IV
C) I, III ve IV
D) I, III, IV ve V
E) II, III, IV ve V

6. Esra Öğretmen planladığı bazı etkinliklerle öğretim sürecini zenginleştirmek istemekte, fen ve teknoloji dersinde “fotosentez” konusunu öğrencilerin grupça yaptıkları deneylerle işlemektedir. Deney sonrasında da öğrencilerden, “yaptıkları deneyle ne öğrendiklerini ayrıntılı olarak yazmalarını “ve” fotosentez konusunda öğrendiklerini küçük gruplarda tartışarak grup görüşünü sınıfa sunmalarını” istemiştir.
Esra Öğretmen yaptığı bu etkinlikle aşağıdakilerden hangisinde belirtilen eğitsel katkıyı en çok sağlayabilir?

A) Öğrencilerin derse olan ilgilerini ve katılımlarını artırma
B) Öğrencileri soyuttan somuta doğru öğrenme durumuna yönlendirme
C) Öğrencilerin gözlem ve deney verilerini bilimsellikten yadsımalarını sağlama
D) Öğrencileri yakından uzağa ilkesinden hareketle güdüleme
E) Öğrencilerin ders boyunca bir işle meşgul olmalarını sağlama

7. “Öğrenci yeni bir konuyu öğrenmeye başladığında, daha önce öğrenmiş olduğu konularla ilişki kurabilirse daha çabuk ve kolay öğrenir.” Diyen öğretmen yeni bir konuyu öğretirken öğrencinin eski bilgilerine ne derece dayandığını bilmelidir.
Bu durum öğretim sürecinde hangi ilkenin önemini ortaya koyar?

A) Bilinenden bilinmeyene
B) Somuttan soyuta
C) Yakından uzağa
D) Genelden özele
E) Nesnellik – Açıklık

8. KPSS’ye hazırlanan bir gruba ders veren öğretmenin, vatandaşlık dersinde öğrencilerine referandum ve anayasa değişikliği hakkında bilgi vermesi ve konu ile ilgili gazete haberlerini okuması aşağıdaki öğretim ilkelerinden daha çok hangisi ile ilgilidir?

A) Aktivite
B) Ayanilik(Açıklık)
C) Aktüalite(Güncellik)
D) Ekonomiklik
E) Bütünlük

9. Öğretmenin, plansız işlenen derslerin sınırlı olan öğretim zaman ve imkanlarını boş yere harcama riski doğuracağını düşünmesi ve dersini baştan sona her yönden planlayıp, etkinlikleri en az zaman ve en yüksek verim elde edecek şekilde düzenlemesi aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisiyle daha çok ilgilidir?

A) Açıklık
B) Hayatilik
C) Bütünlük
D) Ekonomiklik
E) Güncellik

10. Sınıfta matematik İşlem ve problemlerini çözmede çok başarılı olan Sinem, marketten yapmış olduğu alışverişlerde hesabını tam tutturamamakta, para üstünü hesaplamada sıkıntılar yaşamaktadır.
Buna göre Sinem’de aşağıdaki öğrenme-öğretme yöntemlerinin ilkelerinden hangisi tam yerini ve anlamını bulamamıştır?

A) Bilinenden bilinmeyen
B) Ekonomiklik
C) Açıklık
D) Somuttan soyuta
E) Yaşama uygunluk (Hayatilik)

11. Öğretmen, müzik dersinde öğretmiş olduğu melodiyi, beden eğitimi dersinde yürüyüş temposunu ayarlamak için kullanmıştır.
Öğretmenin bu uygulaması aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisinin kapsamındadır?

A) Hayatilik
B) Aktivite
C) Açıklık
D) Güncellik
E) Bütünlük

12. Birey, bulunduğu yakın çevredeki olay ve olgulara karşı daha duyarlıdır. Çünkü birey öncelikle kendi yakın çevresiyle etkileşim halindedir. Bu nedenle gerek “yer”, “çevre” olarak gerekse “zaman” olarak bir aşamalılıkla konuların öğretilmesi yararlı olacaktır.
Yukarıdaki ifade öğretim ve öğrenme yöntemlerinin hangi ilkesiyle doğrudan ilişkilidir?

A) Somuttan soyuta
B) Yakından uzağa
C) Ekonomiklik
D) Açıklık
E) Basitten karmaşığa

13. Öğrenme sürecinde öğrencilerin ilgileri, güdüleri ve tüm ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. Öğretme öğrenme sürecinde yapılacak tüm etkinlikler öğrencilerin gelişim özelliklerine ve bireysel farklılıklarına uygun olmalıdır.
Yukarıda özellikleri açıklanan öğretim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hayatilik
B) Hedefe görelik
C) Bütünlük
D) Öğrenciye yönelik
E) Somutluk

14. Bir geometri öğretmeninin çevre hesapları konusunu işlerken, önce öğrencilerini, okul bahçesine çıkarıp metre ile bahçenin kenar uzunluklarını ölçtürmesi, daha sonra kenar uzunluklarını kullanarak geometrik şekillerin çevre uzunluklarını buldurması aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisiyle yakından ilgilidir?

A) Yakından uzağa
B) Aktüalite(Güncellik)
C) Somuttan soyuta
D) Ekonomiklik
E) Bilinenden bilinmeyene

CEVAP ANAHTARI BİR SONRAKİ SAYFADADIR.

1 2 3 4

Leave A Reply