KPSS Eğitim Bilimleri Program Geliştirme İle İlgili Testler

0

KPSS Eğitim Bilimleri program geliştirme temel kavramlar, program tas. hazırlama, temelleri ile ilgili çözümlü testler, soru ve cevapları.

Test

TEST 1 – PROGRAM GELİŞTİRME – PROGRAM GELİŞTİRME TEMEL KAVRAMLAR

1.

I. II.
Her yerde olabilir; zaman ve mekan sınırı yoktur. Belirli ortamlarda gerçekleşir; zaman ve mekan sınırı vardır.
Süreklidir; yaşam boyu devam eder. Belirlenmiş zaman bölümleriyle sınırlıdır.
Bilgi dahil her türlü deneyim ve rastlantısal durumlar üzerinde durulur. Planlı bir şekilde, istendik davranışları ve bilgileri aktarmaya ağırlık verir.

Özellikleri verilen temel kavramların doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Formal eğitim Sargın eğitim
B) Öğretim Öğretme
C) Öğretme Öğrenme
D) Öğretim informal eğitim
E) Eğitim Öğretim

2. I. Programlar ülkenin bilimsel, toplumsal ve özellikle ekonomik gerçekleriyle ters düşmemelidir.
II. Hedefler, konular, etkinlikler ve değerlendirme açısından programların değişmeyen yönleri vardır.
Bu sıralanan özellikler programlarda olması gereken niteliklerin hangileriyle doğrudan ilgilidir?

A) İşlevsel olma Uygulanabilir olma
B) Uygulanabilir olma Esnek olma
C) Esnek olma Çerçeve olma
D) işlevsel olma Esnek olma
E) Uygulanabilir olma Çerçeve olma

3.”Programda öncelikle, yer alan konuların ve yapılacak etkinliklerin hayatta geçerli olması gerekir.”
Bu belirleme, program geliştirmede dikkat edilmesi gereken ilkelerden daha çok hangisiyle ilgilidir?

A)İşlevsellik
B) Dinamiklik
C) Esneklik
D) Bilimsellik
E) Uygulanabilir olma

4. Tarih öğretmeni sayısal öğrencilerin bulunduğu sınıflarda planlanan şekliyle konuları yetiştiremeyeceği endişesiyle, öğrencilerin gireceği sınavda soru gelme ihtimali çok az olan veya hiç olmayan konuları öğrencilere sunmaz.
Bu durum Posner’in eğitim program anlayışına göre hangi kavramla ifade edilebilir?

A) Örtük program
B) Geçersiz program
C) Resmi program
D) Ekstra program
E) Uygulanan program

5. “Öğrenmenin ortaya çıkabilmesi için mevcut imkanların organize edilmesi ve öğrenme sürecine rehberlik yapılması, kısaca öğrenmeye kılavuzluk edilmesi” durumu aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilebilir?

A) Öğrenme
B) Öğretme
C) Öğretim
D) Eğitim
E) Formal eğitim

6. Öğretme-öğrenme süreci içerisinde ortaya çıkan bilgiler, düşünceler, değerler, uygulamalar ve bu uygulamalar sonucunda öğrencilerde meydana gelen bütün özellikleri kapsayan; okulun düzeni, kuralları, fiziksel ve psikolojik çevresi, yönetici ya da öğretmenlerin sözlü-sözsüz olarak verdikleri bütün iletileri içeren programdır.
Özellikleri verilen program türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Örtük
B) Ekstra
C) Formal
D) ihmal edilen
E) Uygulamadaki

7. Mehmet Öğretmen, okuldan sonra bazı öğrencilerine satranç, drama, folklor gibi alanlarda ders vermek İstemektedir. Bu amaçla, söz konusu çalışmaları sene başında ünitelendirilmiş yıllık plana eklemiştir. Böylece öğrencilerin kültürel, eğitsel ve sportif yönlerini destekleyerek girişimlerine katkı sağlamış olacaktır.
Mehmet Öğretmen’in uygulamak istediği program türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uygulamadaki program
B) Örtük program
C) Resmi program
D) Geçersiz program
E) Ekstra program

8. Ege Bölgesinde bir köye sınıf öğretmeni olarak atanan Büşra Hanım, Sosyal Bilgiler dersini işlerken bölgenin sosyo-ekonomik ve coğrafi koşullarını dikkate alarak üniteler içerisinde zeytin, incir ve üzüm yetiştiriciliği üzerinde daha fazla durmuş, öğrencilerin ihtiyaçları ve çevresel koşulları çerçevesinde bir anlatım gerçekleştirmiştir.
Büşra Öğretmen’in ünite konularında çevresel koşulları ve öğrenci ihtiyaçlarını dikkate alması, bu doğrultuda anlatım gerçekleştirmesi program geliştirmenin aşağıdaki ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

A) Ekonomiklik
B) Uygulanabilirlik
C) işlevsellik
D) Bilimsellik
E) Esneklik

9.I. Mert, müzik bölümünde okuyan bir öğrencidir. Ancak öğretimi sırasında yaylı çalgılar konusunda ait becerileri yeterince öğrenemediği için kurstan takviye alarak İstenen kazanımlara ulaşabilmiştir.
II. Seher, halk eğitim merkezinde görev yapan arkadaşı Seçil’den hafta sonları evde yardım alarak yaylı çalgılarla ilgili eksikliklerini gidermiştir.
Buna göre, numaralandırılmış eğitim etkinlikleri aşağıdakilerden hangilerine aittir?

A) Sargın Örgün
B) Örgün Yaygın
C) Formal Örgün
D) informal Formal
E) Yaygın informal

10. I. Öğrencilere toplumsal bilincin kazandırılmasının amaçlanması
II. Öğrencilere benzer yeteneklerin kazandırılmasının hedeflenmesi
III. Uygulanabilirlik düzeyinin belirlenmesi
IV. Dersin genel amaçlarının belirlenmesi
V. Süreçle ilgili etkinliklerin vurgulanması
Yukarıdakilerden hangileri öğretim programının oluşturulması sırasında dikkat edilecek özelliklerden değil-djr?

A) Yalnız l
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve V
E) IV ve V

11. I. Ortak yönleri olan dersler tek çatı altında birbiriyle ilişkilendirilerek programlanmıştır.
II. Hedef ve davranış ifadeleri kullanılarak ölçme işleminde kolaylık sağlanmaya çalışılmıştır.
III. Sarmal programlama anlayışı benimsenerek tekrarlarla konular arasında ilişki kurulmuştur.
Yukarıdaki ifadelerden hangilerinde ilköğretim programlarımızın yenilenen yönlerine vurgu yapılmıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C)I ve III
D) I, II ve III
E) II ve III

12. Kültürler arası etkileşimin sağlandığı “Erasmus” programı ile aşağıdaki kavramların daha çok hangisi gerçekleştirilmek istenmektedir?

A) Kültürleşme
B) Kültür şoku
C) Kültürlenme
D) Kültürleme
E) Alt kültür oluşturma

13. Aşağıdaki programlardan hangisinde diğerlerine göre daha fazla ayrıntı görülebilir?

A) İlköğretim Matematik programı
B) Sınıf öğretmenliği programı
C) Dördüncü sınıf Matematik dersi programı
D) Ortaöğretim Fizik programı
E) İlköğretim programı

CEVAP ANAHTARI BİR SONRAKİ SAYFADADIR.

1 2 3 4

Leave A Reply