KPSS Eğitim Bilimleri Sınıf Yönetimi ve Materyal Tasarımı İle İlgili Testler

0

KPSS Eğitim Bilimleri Sınıf Yönetimi ve Materyal Tasarımı ile ilgili çözümlü testler, soru ve cevapları.

Test

TEST 1 – SINIF YÖNETİMİ VE MATERYAL TASARIMI

1. Öğrencilere yeterli ve nitelikli bir öğretim hizmetinin sunulabilmesi için öğretmenin yükümlülüğü; öğrencilerin öğretme-öğrenme etkinliklerine yön vererek onların planlanan bilişsel, duyuşsal ve deyinişsel davranışları kazanmalarını sağlamaktır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi öğretmenin bu yükümlülüklerinden biri değildir?

A) Etkili sınıf yönetimi gerçekleştirme
B) Bilginin temel kaynağı olma
C) Öğretim etkinliklerini planlama
D) Çeşitli ve zengin materyaller sağlama
E) Sınıf içi etkileşimi artırma

2. Aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisi sınıftaki öğretim sürecinin olumsuz etkilenmesine yol açmaz?

A) Öğretmen öğrencilerin bireyselliklerine yeteri kadar hoşgörü göstermiyorsa
B) Öğretmenin istekleri ya da beklentileri öğrencilerin yeteneklerine uygun değilse
C) Öğretmen ders sürecinde farklı yöntem ve teknikler uyguluyorsa
D) Öğretmen öğrencilerin davranışlarına uygun tepkiler vermiyorsa
E) Öğretmen öğrencilerden beklenen davranışlara model olamıyorsa

3. Yaşar Öğretmen, sınıfta disiplin sorunları ve istenmeyen davranışlar oraya çıktıktan sonra öğrencilerine ceza vermektedir.
Yaşar Öğretmen’in benimsemiş olduğu sınıf yönetimi modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Önlemsel
B) Bütünsel
C) Gelişimsel
D) Çağdaş
E) Tepkisel

4. Öğretimde araç-gereçlerin seçimi, bu araç-gereçlerin kullanılması kadar önemlidir.
Bunun nedeni öncelikle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nitelikli bir eğitim ortamı oluşturmak
B) Dersi eğlenceli hale getirmek
C) Dersin maliyetini azaltmak
D) Ders esnasındaki disiplin sorunlarını azaltmak
E) Öğrencilerin eksik öğrenmelerini tamamlamak

5. I. Öğrenmeyi öğrenen bireyler yetiştirmek
II. Alıştığı öğretim yöntemine bağlı kalmak
III. Sorunlara akılcı ve çağdaş çözümler üretmek
IV. Ulusal ve evrensel değerleri benimsemek
V. Her bireyin gereksinimlerini dikkate almak

Eğitimdeki değişiklikler ve yeni yönelimler öğretmende bulunması gereken nitelikleri değiştirmiştir.
Buna göre, yukarıdakilerden hangileri bir öğretmenden beklenen görevler arasında değildir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve IV
E) III ve V

6. “Yaşadığı yerin yönetim birimlerini tanır.” kazanımına yönelik olarak aşağıdaki etkinliklerden hangisi daha az maliyetle daha etkili öğrenme sağlar?

A) Yerel yönetim biçimlerine eğitsel gezi planlama
B) Yerel yönetim birimlerini anlatım yolu ile öğrencilere aktarma
C) Tüm öğrencilerin amaca yönelik olarak araştırma-ince-leme yapmalarını sağlama
D) Yerel yönetim birimlerinde görevli tüm kişileri sınıfa kaynak kişi olarak çağırma
E) Yaşadığı yerdeki yönetim birimlerini tanıtıcı bir eğitsel filmi izleme ve tartışma yapma

7. Öğrenci ve okul çevresinin kültür ve demografik yapısı sınıfı etkiler. Öğrenciler aracılığıyla bunların etkileri sınıf içine yansır. Öğretmenin sınıf yöneticisi olarak rolü, bu etkilerin olumlu yanlarından azami istifade edip, olumsuz yanlarını asgariye indirgemektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda yapılacak etkinliklerden biri olamaz?

A) Okul kültürü ve çevre kültürü arasında çelişki doğurabilecek özellikleri bilmeli ve uygulamalarda buna dikkat etmelidir.
B) Öğretim sürecinin belirlenmesinde ve planlanmasında velileri ve çevresel özellikleri belirleyici kılmalıdır.
C) Öğretmen çevreyi tanımalı; kültürel geçmişini, bugününü, kaynaklarını, güçlü ve zayıf yönlerini, değişim ve değişime direnim güçlerini bilmelidir.
D) Öğretim etkinliklerini çevresel özelliklerle ilişkilendirmeli, öğrencinin yakın çevresinden hareket etmeye özen göstermelidir.
E) Okulun sosyal klüp etkinlikleri ile, sınıf ve ya okulun düzenlediği çeşitli etkinliklere veliler ve çevre insanları davet edilmelidir.

8. Coğrafya öğretmeni Vedat Bey, o gün sınıfa elinde bir küre ile gelmiş ve “Ülkeler Coğrafyası” dersini bu küre üzerinde göstererek anlatmıştır.
Vedat Bey’in konuyu küre üzerinde anlatmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öğrencilerin anlayıp anlamadıklarını kontrol etmek
B) Psikomotor hedefler gerçekleştirmeye çalışmak
C) Öğrencilerde ortak bir temel bilgi oluşturmak
D) Öğrencilerin aktif katılımını sağlamak
E) Öğrencilerin dikkatini çekmek ve konuyu somutlaştırmak

9. Bir öğretmen çağdaş bir sınıf yönetimi sergilemek isterse bu öğretmenin öncelikle aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması gerekir?

A) Kuralcı ve takipçi olma
B) Esnek ve hoşgörülü olma
C) Eleştirici ve sorgulayıcı olma
D) Hatırlatıcı ve sempatik olma
E) Rehber ve model olma

10. I. Bir sorun karşısında şüpheci tavır sergilemek
II. Öğrencilerle ben dili ile iletişim kurmak
III. Sağlıklı bir iletişim süreci oluşturmak
IV. Öğrencilerle empati kurmak
V. Öğrencilerin bir sorunu olduğunda onları dinlemek
Yukarıdakilerden hangileri sınıf ortamında iletişimi engelleyen öğretmen davranışlarındandır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve I
E) IV ve V
D) III ve V

11. Aşağıdakiierden hangisi öğretme-öğrenme etkinliklerinde öğrencilerin katılımını sağlamada uygun öğretmen davranışlarından biri değildir?

A) Öğretim etkinliklerine katılımı serbest bırakma
B) Etkinliklere katılmayanların sorunlarına eğilme
C) Öğrencileri grup çalışmaları konusunda teşvik etme
D) Derse istenilen şekilde katılanlara pekiştireç verme
E) Öğrenciyi öğrenme sürecine katacak ortam hazırlama

12. I. Ezberci olma
II. Lider olma
III. Model olma
IV. Girişimci olma
V. Arabulucu olma
Yukarıdakilerden hangileri bir öğretmende bulunması gereken özelliklerden değildir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve I
D) III ve IV
E) IV ve V

13. Sınıf öğretmeni Meliha Hanım; öğretim etkinliklerini planlamakta, öğretim yöntem ve tekniklerinden yararlanmakta, öğrencileriyle etkili iletişim kurmakta ve bu sayede zamanı da etkili ve verimli biçimde kullanmaktadır.
Meliha Hanım’ın hangi alanda iyi yetişmiş olduğu söylenebilir?

A) Meslek bilgisi
B) Genel yetenek
C) Genel kültür
D) Alan bilgisi
E) Dil bilgisi

14. I. Öğretmeye değer vermelidir.
II. Öğrencilerine model olmalıdır.
III. Sorumluluk üstlenmelidir.
IV. Davranışlarında tutarsızlığı yaşamalıdır.
V. Öğrencilerin saygısını kazanmalıdır.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri başarılı bir sınıf iklimi ve sınıf yönetimi için öğretmenin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) Yalnız IV
D) I ve IV
E) II ve IV

15. Bir ilköğretim öğretmeni olan Bilal Bey’in sınıfında öğrenme süresi içerisinde sürekli istenmeyen davranışlar sergileyen ancak bu davranışların niteliği hakkında fikir sahibi olmayan bir öğrencisi vardır.
Bilal Bey’in bu durumda öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapması gerektiği söylenebilir?

A) Uyarıda bulunmak
B) Öğüt vermek
C) Görmezden gelmek
D) Ek görevler vermek
E) Time out (Ara verme) uygulamak

CEVAP ANAHTARI BİR SONRAKİ SAYFADADIR.

1 2 3 4

Leave A Reply