Kültürün Kazanılması ve Sosyalleşme

0

Kültürün Kazanılması ve Sosyalleşme konuları ile ilgili genel bilgiler veren yazımız.

“Doğduğunda yalnız biyolojik bir varlık olan bireyin bir toplumsal benlik kazanmak üzere belli alışkanlıklar, bilgiler, kanılar, değerler öğrenmesi, toplumun ve grupların kurallarını, uygulamalarını kavraması ve onlara uygun davranma becerileri elde etmesi süreçlerinin tümüne sosyalleşme diyoruz.”

Advertisement

İnsan doğduğunda kültürü hazır bulur, içinde bulunduğu topluma katılır katılmaz kültüre de katılmış olur. Kültürün kazanılmasında en önemli öğe, katılmadır. Doğum yoluyla topluma katılanlar, farkında olmadan,kültürü özümlerler ve uymada, genellikle, önemli bir sorun çıkmaz. Ancak, diğer katılımlar yoluyla kültür ortamına giren kişilerin kültürü özümlemeleri uzun zaman alır. ikinci kuşak, kültürü birinci kuşağa göre daha çabuk özümser. Örneğin, yurtdışında çalışan işçilerimiz, çalıştıkları ülkenin dilini, kültürünü bir türlü özümseyemezken, orada doğan çocuklar hiç yabancılık çekmeden bu kültürü benimseyebilmektedir.

Kültürün kazanılmasında diğer bir yol da, kültür öğelerini araştırıp ortaya çıkarma ve kültür kalıplarını benimsemedir.

Kültürün benimsenmesi demek, toplumun değer ve normlarının benimsenmesi demektir. Kişiliğin oluşumunun ön koşulu ve kaçınılmaz bir öğesi olan benlik de sosyalleşme sürecinde ortaya çıkmaktadır. Benlik, ancak bireyin diğer insanlarla ve dış evrenle ilişkileri yoluyla oluşabilmektedir. Sonuç olarak sosyalleşme, toplum açısından, kültürün kuşaktan kuşağa devrini ve bireyin, örgütlenmiş bir toplumsal yaşam içinde belirlenmiş normlara uymasını sağlar.

En etkili ve verimli sosyalleşme yolu eğitimdir. Ödüllendirme ve cezalandırma da sosyalleşmede önemli rol oynar. Kitle iletişim araçlarındaki gelişmeler kültür alışverişini kolaylaştırmıştır.

Advertisement


Leave A Reply